Main mechanisms and features of epileptogenesis of post-traumatic epilepsy

S. A. Antonenko

Abstract


One of the most frequent and formidable consequences of traumatic brain injury (TBI) is post-traumatic epilepsy (PTE), which is the main identified cause of symptomatic epilepsy at a young age.
The work highlights the "trigger" mechanisms of brain damage, including oxidative stress, leading to the disintegration of all levels of the central nervous system, contributing to the development of neuropathological syndromes, and especially PTE.
The questions of differentiation of PTE from other epileptic paroxysms, the dependence of the development of PTE on the severity of TBI, the main risk factors for this type of epileptogenesis, its phasing, as well as disorganization and damage to the antiepileptic system are considered. The place of a nonspecific response to damage in the form of immediate and early seizures, their metamorphosis as the formation of PTE was determined.
The existing spectrum of convulsive seizures is described, including partial, taking into account the localization characteristic of TBI with a predominance of lezional forms.

Keywords


post-traumatic epilepsy; epileptogenesis; risk factors

Full Text:

PDF

References


Isaeva R.KH. Immunologicheskie izmeneniya pri cherepno-mozgovoj travme / R.KH.Isaeva, I.А.Аvtonyuk, А.V.Gridyakina, А.E.Evstaf'eva // Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnykh i fundamental'nykh issledovanij. – 2014. – № 8 (chast' 2) – S. 41-47

Seo W. Comparisons of acute physiological parameters influencing outcome in patients with traumatic brain injury and hemorrhagic stroke / W. Seo, H. Oh // Worldviews Evid. Based Nurs. - 2009. - Vol. 6. N 1. - P. 36-43.

Niizuma K. Oxidative stress and mitochondrial dysfunction as determinants of ischemic neuronal death and survival / K. Niizuma, H. Endo, P.H. Chan // J. Neurochem. - 2009. - Vol. 109, Suppl. 1. - S. 133-138.

Boldyirev A.A. Svobodnyie radikalyi v normalnom i ishemicheskom mozge / A.A. Boldyirev, M.L. Kukley // Neyrohimiya. - 1996. - T.13. - S. 25-29.

Dizregulyatsionnaya patologiya nervnoy sistemyi / pod red. E.I.Guseva, G.N. Kryizhanovskogo. – M. : OOO «Meditsinskoe informatsionnoe agentstvo», 2009. - 512 s.

Kurbanova S.A. Kliniko-neyrofiziologicheskie osobennosti simptomaticheskoy posttravmaticheskoy epilepsii Avtoref.diss... k.med.n. - M., 2007. - 18 s.

Haltiner A.M., Temkin N.R., Dikmen S.S. Risk of seizure recurrence after the first late posttraumatic seizure. Arch Phys Med Rehabil 1997;(78):835—40.

Zaytsev O.S. Rannie sudorozhnyie pristupyi i posttravmaticheskaya epilepsiya / O.S.Zaytsev, O.A.Grinenko, G.G.Shaginyan // Neyrohirurgiya i nevrologiya Kazahstana . - # 4 (21), 2010. - S.20-24

Savitskiy I.V. Endotelialnaya disfunktsiya pri posttravmaticheskoy epilepsii / I.V.Savitskiy, A.A.Mironov, I.V.Myastkovskaya / Jornal of Education, Health and Sport. 2016; 6 (6) ; 245-252.

Alekseenko Yu.V. Posttravmaticheskaya epilepsiya: problemyi diagnostiki, lecheniya i profilaktiki / Yu.V.Alekseenko // Meditsinskie novosti. - # 11, 2006. - S 25-28.

Bramlett H.M. Патофизиология ишемического и травматического поражения мозга: сходство и различия / H.M.Bramlett, W.D.Dirtrich // Медицина неотложных состояний. - 2006. - № 5. - С. 36-43.

Volohova G.A. Intensifikatsiya protsessov lipoperoksidatsii i ugneteniya aktivnosti antiradikalnyih mehanizmov kak odnonapravlennyie mehanizmyi povrezhdeniya mozga / G.A.Volohova, A.N.Stoyanov, R.S.Vastyanov // LIki UkraYini. - # 5 (131) / 2009. - S. 92-97.

Hertsev V. N., Stoyanov A. N., Bocherova T. I. Applied clinical and pathogenetic aspects of interdisciplinary cooperation in the diagnosis and treatment of concussion of brain. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7 (5):913-927.

Ding K, Gupta PK, Diaz-Arrastia R. Laskowitz D, Grant G, editors. Translational Research in Traumatic Brain Injury. Boca Raton (FL): CRC Press/Taylor and Francis Group; 2016. Chapter 14.

Pesochina E.A. Znachenie nasledstvenno-konstitutsionalnyih faktorov v formirovanii otdalennyih posledstviy cherepno-mozgovoy travmyi Avtoref. diss... k.med.n. - Harkov - 1989 - 23s.

Grimaylo V.N. Osobennosti sindroma vegetativnoy distonii u patsientov s posttravmaticheskoy epilepsiey / V.N.Grimaylo, T.A.Litovchenko, Yu.V.Yakubenko, T.V.Markova // Mezhdunarodnyiy meditsinskiy zhurnal. - #3, 2015. - S 32-35.

Barhatov M.V. Primenenie preparata Meksidol v kompleksnom lechenii detey s posttravmaticheskoy epilepsiey / M.V. Barhatov, A.V. Nosyirev, A.V. Dehtyar, M.Yu. Galaktionova // Byulleten eksperimentalnoy biologii i meditsinyi, 2006, prilozhenie 1 - S. 9-13.

Hervan S.T. Epilepsy after brain insult: targeting rpileptogenesis. Neurology, 2002; 59 (Suppl. 10).

Antonawich F.J., Azmitia E.C., Kramer H.K., Strand F.L. Specificity versus redundancy of melanocortins in nerve regeneration // Ann. NY Acad. Sci., 1994, v. 739, Р. 60-73.

Nevrologiya. Natsionalnoe rukovodstvo - Gusev E. I., Konovalov A. N., Skvortsova V. I., Geht A. B. - M.: GOETAR-Media- 2013 god - 1040 s.

Gardner Govard Struktura razuma: teoriya mnozhestvennogo intellekta : Per. s angl. - M.: OOO "I.D.Vilyams", 2007. - 512 s.

Magnitskaya K.B. Epileptogenez i patogeneticheskaya terapiya / Epilepsiya u detey: problemyi i resheniya. - Materialyi mezhd. konf. - Volgograd, 2007. - S.6-13.

Patofiziologiya: rukovodstvo k prakt. zanyatiyam: Uchebnoe posobie / pod red. V.V.Novitskogo, O.I.Urazovoy. - M., 2011. - 336 s.

Vastyanov R.S. FunktsIonalna perebudova ta zmIna lokalIzatsIYi korkovih motornih neyronIv v umovah hronIchnoYi epIleptichnoYi aktivnostI / R.S.Vastyanov, O.A.Shandra // Tavricheskiy mediko-biologicheskiy vestnik. - 2012. - t. 15. - # 3. - S. 51-53.

Avakyan G.N., Generalov V.O., Oleynikova O.M. i dr. Simptomaticheskaya posttravmaticheskaya epilepsiya. Klinika, diagnostika i lechenie. // Metodicheskie rekomendatsii. M. 2004. - 40 s.

Guzeva V.I. Epilepsiya i neepilepticheskie paroksizmalnyie sostoyaniya u detey. — M.: OOO «Meditsinskoe informatsionnoe agentstvo», 2007. — 568 s.

Generalov V.O. Epilepsiya i strukturnyie povrezhdeniya mozga Avtoref.diss... d.med.n. - M., 2010. - 35 s.

Generalov V.O., Mishnyakova L.P., Fedin A.I. Vliyanie lokalizatsii ochaga epilepticheskoy aktivnosti na sroki razvitiya posttravmaticheskoy epilepsii.// Materialyi X Vserossiyskogo s'ezda nevrologov. Yaroslavl. 2006 - S. 535.

Fazel S. et al. Premature mortality in epilepsy and the role of psychiatric comorbidity: a total population study //The Lancet. – 2013. – Т. 382. – №. 9905. – С. 1646-1654.

Feeney DM, Walker AE. The prediction of posttraumatic epilepsy. A mathematical approach. Arch Neurol 1979;36:8–12.

De Carolis P, D’Alessandro R, Ferrara R, et al. Late seizures in patients with internal carotid and middle cerebral artery occlusive disease following ischaemic events. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1984;47:1345–1347.

Faught E, Peters D, Bartolucci A, et al. Seizures after primary intracerebral hemorrhage. Neurology 1989;39:1089–1093.

Willmore LJ, Sypert GW, Munson JB. Recurrent seizures induced by cortical iron injection: a model of post-traumatic epilepsy. Ann Neurol 1978;4:329–336.

Aisen P. Some Physicochemical Aspects of Iron Metabolism. In Ciba Foundation Symposium (51st ed). New York: Elsevier, 1977:1–14.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3594665

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author (s) 2019

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)