Analysis of the family environment of children with Dandy-Walker syndrome (DWS)

Ewa Guz

Abstract


Chronic disease is a source of repetitive experiences that may permanently affect the structure and personality traits of a young patient. The whole family environment is undergoing a series of changes, which requires the support of many specialists. Dandy-Walker syndrome is such a disease as it causes many problems and often coexists with a wide range of other congenital and genetic defects.
Aim.
The aim of the study was to analyze and evaluate the relationship between health problems, parents' attitudes towards the problem of a sick child and parenting styles in the families of children with Dandy-Walker syndrome.
Methods.
30 families from all over Poland were examined. Standardized questionnaires were applied for the research. To detect statistically significant relationships were used: chi-squared test (Chi2 test) with Yates correction, Shapiro-Wilk normality test, non-parametric Mann-Whitney U test, as well as Spearman's rank order correlation and Pearson correlation coefficient (Pearson's r).
Results.
In the case of analyzing the parents' approach to the problem of child's illness, the best results were obtained by the respondents in the intellectual approach, that is, this way of dealing with the child's illness dominates in their actions.
Statistically significant relationships were found between the age of the fathers and the autocratic style (P = 0.01) and a wide range of statistically significant relationships between the Family Systems presented in the studied group and the emotional stages of parents.
Conclusions. The results of the research on the approach to a difficult situation are as follows: emotional stages have shown that most parents are emotionally unable to cope with the child's disease, therefore parents of children born with congenital defects should be under the care of a psychological counseling center.

Keywords


Dandy-Walker syndrome; parental attitudes; psycho-social needs; health problems; Hydrocephalus; disability.

Full Text:

PDF

References


A. Lewicki: Jak powstają trudności wychowawcze. Wiedza Powszechna, 1957.

I. Obuchowska i M. Krawczyński: Chore dziecko. Warszawa, Nasza Księ☺garnia, 1991.

I. Obuchowska: Dynamika nerwic. Warszawa, 1976.

A. Maciarz: Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych. Kraków, Impuls, 1998.

B. Cytowska i B. Winczura: Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne. Kraków, Wydawnictwo Impuls, 2007.

D. WE i B. KD: „Internal hydrocephalus: an experimental, clinical and pathological study”, Am J Dis Child, nr 8, s. 406–482, 1914.

J. Wocjan: Wady wrodzone układu nerwowego i choroby uwarunkowane genetycznie (w): Neurochirurgia. Warszawa, 1988.

O. Klein, A. Pierre-Kahn, N. Boddaert, D. Parisot i F. Brunelle: „Dandy-Walker malformation: prenatal diagnosis and prognosis”, Child’s Nerv. Syst., t. 19, nr 7–8, s. 484–489, 2003.

I. Pascual-Castroviejo, A. Velez, S.I. Pascual-Pascual, M.C. Roche i F. Villarejo: „Dandy-Walker malformation: analysis of 38 cases.”, Childs. Nerv. Syst., t. 7, nr 2, s. 88–97, 1991.

W. Szymański i L. Włodarczyk: „Zespół Dandy-Walkera: przegląd pismiennictwa i opis przypadku”, Ultrason. Pol., t. 5, nr 1, s. 41–46, 1995.

M. Ryś: Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. Warszawa, CPPP, 2001.

M. Ryś: Rodzina z problemem alkoholowym. Warszawa, Mazowieckie Centrum polityki Społecznej, 2014.

T. Lewandowska-Kidoń i A. Korzeniecka-Kozerska: Style wychowania i Postawy rodzicielskie wobec dzieci z zaburzeniami oddawania moczu. Warszawa, Dom wydawniczy Elipsa, 2015.

A. Zielińska: „Style wychowania w rodzinie pochodzenia, a poczucie własnej wartości w relacjach interpersonalnych i radzenie sobie w sytuacjach trudnych u młodych dorosłych”, Ecol. HUMANA, t. 2, nr 10, s. 102–134, 2012.

E. Ostafińska-Molik, B. Wysocka: „Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe - próba teoretycznej i empirycznej egzemplifikacji”, Przegląd Pedagog., t. 2, s. 213–234, 2014.

W. Otrębski, K. Konefał i M.. Kulik: Wspieranie rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem wyzwaniem dla pracy socjalnej. Lublin, Europerspektywa Beata Romejko, 2011.

W. Sekta: „Sposoby radzenia sobie rodziców z problemami wynikającymi z niepełnosprawności umysłowej ich dzieci.”, KUL, 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3519490

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)