Teoretyczne i praktyczne przesłanki zwrócenia do teorii aksjologicznej szkolenia zawodowego pielęgniarek

Yurii Pelekh, Olena Kłymchuk

Abstract


W prace zostały określone teoretyczne i praktyczne przesłanki zwrócenia do teorii aksjologicznej szkolenia zawodowego pielęgniarek. Przedstawiono aktualność przyciągnięcia systemowo-wartościowego podejścia w procesie przygotowania zawodowego pielęgniarek na tle aktualnych zadań reformowania systemu ochrony zdrowia na Ukrainie. Dorzeczność i pilność całościowej składowej szkolenia zawodowego pielęgniarek argumentowana przepisami aktualnych normatywnych aktów prawnych i dokumentów urzędowych skierowanych na reformowanie i udoskonalenie szkolenia przyszłych pielęgniarek zwłaszcza w warunkach reformowania wykształcenia wyższego Ukrainy w kontekście zadań eurointegracji.

Keywords


szkolenie zawodowe, pedagogika, aksjologia, zakres wartościowo-znaczeniowy, podejście systemowo-wartościowe, pielęgniarstwo

Full Text:

PDF

References


Bober E. A. Stanowienie zawodowych orientacji wartościowych studentów collegu medycznego w procesie edukacyjnym: dys. ... kand. nauk med.: 13.00.08 Omsk, 2014, 227 s.

Kodeks etyczny pielęgniarki Ukrainy. Podstawy pielęgniarstwa. URL: http://medmedsestrunstvo.blogspot.com/2016/03/blog-post_16.html (data zwrócenia: 30.07.2019).

Krawczenko O. Szkolenie zawodowe przyszłych pielęgniarek w college medycznym: podejście aksjologiczne. Wykształcenie dorosłych: teoria, doświadczenie, perspektywa. Kijów, 2013. Wydanie 6. S. 69-74

Krynicka I. Ja., Maruszczak M. I., Kliszcz I. M. Osobliwości szkolenia zawodowego pielęgniarek na etapie współczesnym. Biuletyn higieny socjalnej i organizacji opieki zdrowotnej Ukrainy. Tarnopol, 2017. Nr 4 (74). S. 84-87.

Kurenkowa K. M. Formowanie wartości zawodowych przyszłych pielęgniarek w procesie szkolenia fachowego: autoreferat.dys....kand.nauk med.: 13.00.04. Charków, 2009. 20 s.

Melyk-Hajkazian I. W., Meszczeriakowa T. W. Klątwa Hipokratesa: transformacja semantyki i odrodzenie pragmatyki. ƩXOЛH, Filozoficzna sztuka grecka i tradycja klasyczna 2015. Vol.9. nr 1. S. 35-44

Strategia narodowa reformowania systemu opieki zdrowotnej na Ukrainie na okres 2015-2020 lat. Ministerstwo Zdrowia Ukrainy. URL: http://moz.gov.ua/strategija (data zwrócenia: 28.07.2019).

O uchwaleniu Strategii rozwoju wykształcenia medycznego na Ukrainie: Rozporządzanie Gabinetu Ministrów Ukrainy od dnia 27 lutego 2019 r. nr 95-p. URL: http://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-rozvitku-medichnoyi-osviti-v-ukrayini (data zwrócenia: 30.07.2019).

Pelekh YU. V. Tsinnisno-smyslovyy kontsept profesiynoyi pidhotovky maybutnʹoho pedahoha: monohrafiya / YU. V. Pelekh; za red. M. B. Yevtukha. – Rivne: Tetis, 2009. - 400.

Rawen D. Kompetentność we współczesnym społeczeństwie: wykrycie, rozwój i realizacja: wydanie naukowe / tłum. z jęz. ang., pod red. W. I. Belopolskiego. Moskwa: Kogito-centrum, 2002. 396 s.

Radzijewska I. W. Formowanie kompetentności zawodowej pielęgniarek. Problemy wykształcenia. Kijów, 2008. Nr 57. S. 69-73.

Semenoh O. M., Krawczenko O. P. Formowanie etyki zawodowej przyszłej pielęgniarki w wymiarach działania pedagogicznego: monografia. Czerkasy: wydawca Czabanenko Ju. A., 2014. 304 s.

Serhij Prolejew. Kompetentności filozoficzne: jakimi im być? Filozofia wykształcenia. Philosophy of Education. 2016. Nr 2 (19). S. 34-42.

Sirak I. P. Samorealizacja zawodowa jako czynnik kształtowania osobistości. Aktualne problemy współczesnej nauki i badań naukowych. Kijów, 2016. Wydanie 6 (9). S. 284-286.

Sirak I. P. Formowanie gotowości przyszłych pielęgniarek do samorealizacji zawodowej: dys....kand. nauk med.: 13.00.04. Winnica, 2017. 296 s.

Sorokina H. Ju. Szkolenie zawodowe przyszłego specjalisty w ramach kompetentnie zorientowanego wykształcenia. Prace naukowe Doniecki Narodowy Uniwersytet Techniczny. Seria: „Pedagogika, psychologia i socjologia”. Donieck, 2013. Nr 1 (13). S. 188-191.

Standard wykształcenia wyższego pierwszego (bakalarskiego) poziomu wykształcenia wyższego branży wiedzy 22 „Opieka zdrowotna” ze specjalności 223 „Pielęgniarstwo”. Zatwierdzono i wprowadzono w życie nakazem Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy od dnia 05.12.2008 nr 1344.

Tworogowa N. D. Kontakt psychologiczny. Pielęgniarswto. Moskwa, 1997. Nr 6. S. 24-25.

Temkina A. A. Studenci pielęgniarstwa: między ideałami i praktyką zawodu. Badania socjologiczne. Moskwa, 2017. Nr 6. S. 24-31.

Tymoszczuk I. W. Pedagogiczne warunki wychowania w studentów technikum medycznego wartości humanistycznych: dys....kand. nauk med.: 13.00.07. Winnica, 2004. 236 s.

Czelcowa A. A., Kamynina N. N. Zagraniczne doświadczenie standardyzacji działalności pielęgniarskiej. Pielęgniarswto. Moskwa, 2007. Nr 8. S. 20-22.

Kodeks etyczny pielęgniarki. SisterFlo. URL: http://www.sisterflo.ru/ethic_codex.php (data zwrócenia: 30.07.2019).

Janicki M. S., Braun O. A., Pelech Ju., W. Franczek Z., Sałasa M. Socjokulturalne determinanty kształtowania systemu wartości nauczycieli. Syberskie czasopismo pedagogiczne. Novosibirsk, 2014. Nr 6. S. 27-35.

Geiger J. The right medicine. The New York Times. 1982. January 31. URL: http: //www.nytimes.com/1982/01/31/books/the-right-medicine.html?pagewanted=2 (data zwrócenia: 6.08.2019).

Grygus I. Prusik K. Moulding of professional and personal features of a character of future specialists on health. Global Journal of Advanced Research, 2015. Vol. 2, Issue 1. P. 41-43.

Dębski S. S., Skalski D., Lizakowski P., Grygus I., Stanula A. Zdrowotne właściwości zachowań ruchowych – wybrane zagadnienia. Medycyna i zdrowie. 2017;2:12-44.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3402504

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)