Interdisciplinarity and multidisciplinarity of the medical profession. Opportunity or threat?

Janusz Sytnik-Czetwertyński, Anna Augustynowicz, Adam Skowron, Michał Waszkiewicz, Justyna Grudziąż-Sękowska, Dariusz Hajdukiewicz, Bartosz Kobuszewski, Lidia Janiszewska, Iwona Wrześniewska-Wal

Abstract


This article aims to describe the actual scope of requirements for physicians and analyse it as an opportunity for, or threat to, the development of the profession. The article will be subdivided into two parts. In the first, concerning the interdisciplinarity of the medical profession, we shall provide constructive criticism of the specialisation system within the medical profession. This part will be subdivided into two segments: the first will list the opportunities for physicians which result from often far-reaching specialisation, while the second will enumerate the threats. The second part, dealing with the multidisciplinarity of the medical profession will define the scope of actual competences required from physicians so as to judge whether such a large amount of additional knowledge is helpful for physicians in fulfilling their professional requirements, or if it overwhelms them.

Keywords


interdisciplinarity; multidisciplinarity; specialisation

Full Text:

PDF

References


P. Baliński, R. Krajewski Lekarze i lekarze dentyści w Polsce – charakterystyka demograficzna. Stan w dniu 31.12.2017 roku, Polish Chamber of Physicians, Warsaw, May 2018. https://nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0014/132521/Demografia-2017.pdf

A. Domagała, Zielona Księga w sprawie pracowników ochrony zdrowia w Europie – założenia, cele i główne postulaty dokumentu, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie No. 1 2009.

J. Dudek, Etyka zawodu w myśli prakseologicznej, in: “Problemy Profesjologii”, No. 1, 2008.

P. Fajgielski, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warsaw 2018.

Folland S., Goodman A.C., Stano M., Suchecka J., Korona M., Siciarek M., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej. Oficyna: Wolters Kluwer 2011.

J. Haberko, Zasady postępowania lekarza w stosunku do pacjenta. Uwagi de lege lata i de lege ferenda na tle przepisów Kodeksu etyki lekarskiej, NIL https://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0009/112014/05-Haberko.pdf

D.L. Harris, S. M. Starnaman, R.C. Henry, C. J. Bland, Multidisciplinary education outcomes of the W.K. Kellogg Community Partnerships and Health Professions Education initiative, Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges [01 Oct 1998, 73(10 Suppl)].

A. Ignaciuk Medycyna estetyczna oczami lekarza praktyka z 25-letnim stażem, Medycyna estetyczna. Wyzwania prawne, etyczne i medyczne, Konferencja Komisji Edukacji Prawnej NRA oraz Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej i Komisji Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej, Warsaw, 23 November 2018.

A. Ignaciuk Medycyna estetyczna w aspekcie bezpieczeństwa standaryzacji przepisów, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zatrzymać młodość, Warsaw 11 September 2015.

E. Iwanowicz, Health Literacy jako jedno ze współczesnych wyzwań zdrowia publicznego. Medycyna Pracy 2009;60(5).

K. Kiciński, Moralność i różne oblicza empatii, in: Empatia, moralność a życie społeczne, ed. Wojciech Pawlik, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2016.

A. Kołodziej-Durnaś, Idee New Public Management w instytucjach systemu ochrony zdrowia – obietnice, korzyści i zagrożenia, Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2013, 14 (2).

L. Kubicki, Błąd w sztuce w toku interdyscyplinarnego postępowania leczniczego, Prawo i Medycyna, 2001/9.

C. A. Layman, S. D. Newsome, T. G. Crawford Individual-level niche specialization within populations: emerging areas of study, Oecologia, 2014.

S. L. Leszczyński, Osobowość lekarza a etyka (2) - Kształtowanie osobowości lekarza, Gazeta Lekarska, nr 1, 2005. http://www.oil.org.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2005/n200501/n20050122, [accessed: 16.02.2019].

L. Macleod, The importance of fundamental economic concepts for nurse leaders: No margin, no mission, Clinical Nursing Studies, Vol. 2 No. 2 (2014).

M. Miller, A. Zieliński, Zdrowie publiczne – misja i nauka, Przegląd Epidemiologiczny, 2002; No. 4.

Musgrove P., What is the minimum a doctor should know about health economics? Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil 2001, 1(2).

F. Nightingale, Notes on Nursing: What it is and what it is Not, Harrison, London 1859. https://archive.org/details/NotesOnNursingByFlorenceNightingale/page/n4

J. Opolski, Zdrowie publiczne wybrane zagadnienia. Vol. I, CMPK, Warsaw 2011.

I. Rudawska, Ekonomizacja relacji pacjent-usługodawca w opiece zdrowotnej, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2006.

I. Rudawska Zintegrowana opieka zdrowotna. Podejście relacyjne do obsługi pacjenta jako klienta, Warszawa 2014.

K. Sawczuk, Bałagan na szpitalnych półkach – co wykazują kontrole GIODO w szpitalach?, https://blog-daneosobowe.pl/balagan-szpitalnych-polkach-wykazuja-kontrole-giodo-szpitalach/ [Accessed 10.02.2019].

J. Sawicki Błąd sztuki przy zabiegu leczniczym w prawie karnym, Warsaw 1965.

V. Schutz, U., Stierle, M. Regional specialisation and sectoral concentration: an empirical analysis for the enlarged EU”, a document of the European Regional Science Association, 2003.

E. Skrzypek Powikłania po zabiegach estetycznych – czy zdajemy sobie z nich sprawę, Ogólnopolski Kongres Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, Warsaw 13-14 February 2016.

S. Vantegodt, I. Kandel, J. Merrick, A short history of clinical holistic medicine. Scientific World Journal 2007; 5(7).

C-E. A. Winslow, The united fields of public health. Science, 1920, vol. 51 (1306).

I. Wrześniewska-Wal, B. Kobuszewski Specjalista zdrowia publicznego, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017; 4(53).

CYTOWANE AKTY PRAWNE:

Centralny Rejestr Lekarzy (Polish Central Register of Physicians). Numerical overview of physicians and dentists as of 31.12.2018. https://www.nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne

GIODO decision, DIS/DEC-174/12/14274, Accessed 10.02.2019: https://www.giodo.gov.pl/p/decyzje

GIODO decision, DIS/DEC-175/12/14285, accessed 10.02.2019: https://www.giodo.gov.pl/p/decyzje

GIODO decision, DIS/DEC-454/14/36247, accessed 10.02.2019: https://www.giodo.gov.pl/p/decyzje

GIODO decision, DIS/DEC-1270/17/77313, accessed 10.02.2019: https://www.giodo.gov.pl/p/decyzje

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017 poz. 1318.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158 ze. zm.), art 41.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE L z 2016r. nr 119/1.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069.).

NSA verdict of 10.04.2018., sygn. akt sygn. akt II OSK 69/18. Accessed 07.02.2018: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/71BA6D6F3D

Wyrok WSA w Warszawie z dnia z dnia 10.05.2017 r., sygn. akt. VII SA/Wa 361/17, LEX nr 2331309.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3357136

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)