Critical analysis of the Code of Medical Ethics

Anna Augustynowicz, Janusz Sytnik-Czetwertyński, Michał Waszkiewicz, Małgorzata Grochala, Adam Skowron

Abstract


The wording of this article raises fundamental doubts. Since the physician should also strive of obtain the consent of a minor, the question arises as to who else they should obtain it from? Or in fact who, in the case of a minor, should agree to the provision of healthcare. The main part of this article is a critical analysis of articles of the Polish Code of Medical Ethics.

Keywords


analysis; Code of Medical Ethics; ethic

Full Text:

PDF

References


T. Brzeziński, Etyka lekarska, Warsaw 2002.

M. Filar, Lekarskie prawo karne, Kraków 2000.

J. Hartman, Bioetyka dla lekarzy, Warsaw 2012.

A. Huk, Tajemnica zawodowa lekarza w polskim procesie karnym, Warsaw 2006.

M. Safian, Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny, Warsaw 1998.

M. Sośniak, Cywilna odpowiedzialność lekarza, Warsaw 1989.

T. M. Zielonka, Gazeta Lekarska, No. 9, 1999, http://www.gazetalekarska.pl, [accessed: 24.02.2013].

T. M. Zielonka, Gazeta Lekarska, No. 11, 1999, http://www.gazetalekarska.pl, [accessed: 24.02.2013].

T. M. Zielonka, Na marginesie Kodeksu Etyki Lekarskiej: Artykuł 21, Gazeta Lekarska, No. 12, 1998, http://www.gazetalekarska.pl, [accessed: 15.08.2013].

T. M. Zielonka, Na marginesie Kodeksu Etyki Lekarskiej: Artykuł 22, Gazeta Lekarska, No. 1, 1999, http://www.gazetalekarska.pl, [accessed: 15.08.2013].

T. M. Zielonka, Na marginesie Kodeksu Etyki Lekarskiej: Artykuł 24, Gazeta Lekarska, No. 6, 1999, http://www.gazetalekarska.pl, [accessed: 24.02.2013].

T. M. Zielonka, Na marginesie Kodeksu Etyki Lekarskiej: Artykuł 29, Gazeta Lekarska, No. 12, 1999, http://www.gazetalekarska.pl, [accessed: 15.08.2013].T.M. Zielonka, Na marginesie Kodeksu Etyki Lekarskiej. Art. 51B, Puls, No. 5.

List of legal acts

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027).

Ustawa z 5 grudnia 2008 r. ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.).

Konwencja o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 11).

Wyrok TK z 23 kwietnia 2008 r. Sygn. Akt. 16/07 (M.P. Nr 38, poz. 342).

Wyrok TK z 11 października 2011 r. sygn. Akt. K 16/10 (Dz.U. Nr 240, poz. 1436).

Further reading

B. Chyrowicz, O sytuacjach trudnych, bez wyjścia w etyce, Kraków 2008.

B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu, Kraków 2015.

R. Gillon, Etyka lekarska-cztery zasady plus zakres, Dylematy bioetyki, No. 22, 2001.

A. Korytowska, Problem zgodności kodeksu etyki lekarskiej z Konstytucją RP, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, Zeszyt 1, 2009.

R. Kubiak, Kodeks etyki lekarskiej. Odcinek 3: Czy zasady Kodeksu etyki lekarskiej obowiązują lekarza? https://www.mp.pl/etyka/podstawy_etyki_lekarskiej/82688,czy-zasady-kodeksu-etyki-lekarskiej-obowiazuja-lekarza [accessed: 4.02.2019].

J. Pawlikowski, O swobodzie działań zawodowych (Komentarz do Kodeksu Etyki Lekarskiej), Medycyna Praktyczna, 2009.

G. Rejman, Tajemnica lekarska, Studia Iuridica, No. 31, 1996.

J. Skrzypczak, Wolność wypowiedzi i prawo do krytyki a lojalność wobec członków samorządu zawodowego - rozważania na tle orzeczenia TK w sprawie art. 53 Kodeksu etyki lekarskiej, Studia Polityczne, No. 1, 2008.

P. Stanisz, J. Pawlikowski, M. Ordon, A. Szostek, Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej - aspekty etyczne i prawne, Lublin 2014.

K. Szewczyk, Bioetyka. Medycyna na granicach życia, vol. I, Warsaw 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3354973

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)