Structural analysis of the Polish Code of Medical Ethics

Anna Augustynowicz, Adam Skowron, Michał Waszkiewicz, Konrad Zygarski, Janusz Sytnik-Czetwertyński

Abstract


In this article is described the structural analysis of the Polish Code of Medical Ethics. It is presented in the context of the Constitution of the Republic of Poland; it is also analysed the scope of the Code of Medical Ethics.

Keywords


structural analysis; physician law; medical Ethics

Full Text:

PDF

References


A. Augustynowicz, A. Budziszewska-Makulska, R. Tymiński, M. Waszkiewicz, Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej. Komentarz, Warsaw 2010.

T. Dukiet-Nagórska, Świadoma zgoda pacjenta w ustawodawstwie polskim, Prawo i Medycyna No 6-7, 2000.

A. Huk, Tajemnica zawodowa lekarza w polskim procesie karnym, Warsaw, 2006.

D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warsaw 2012.

R. Kubiak. Szczepienia dzieci bez obecności rodziców, Medycyna Praktyczna. Szczepienia, No. 2, 2012.

B. Lisowska, Nowelizacja Kodeksu Etyki Lekarskiej budzi wątpliwości nie tylko prawników, http://www.pulsmedycyny.pl, [accessed: 25.02.2013].

M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2001.

E. Zielińska, Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej, Warsaw 2001.

E. Zielińska, E. Barcikowska-Szydło, M. Kapko, K. Majcher. W. Preiss, K. Sakowski (in:) Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz. ed. E. Zielińska, Warsaw, 2008.

T. M. Zielonka, Na marginesie Kodeksu Etyki Lekarskiej: Artykuł 11, Gazeta Lekarska, No. 5, 1997, http://www.gazetalekarska.pl, [accessed 15 May 2013].

T. M. Zielonka, Na marginesie Kodeksu Etyki Lekarskiej: Artykuł 16, Gazeta Lekarska, No. 5, 1998, http://www.gazetalekarska.pl, [accessed 24 February 2013].

List of legal acts

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158 ze. zm.).

Wyrok TK z dnia 23 kwietnia 2008 r. (sygn. akt SK 16/08).

Wyrok SN z 16 maja 2012 r., Sygn. akt. III CSK 227/11

Further reading

L. Bosek, Prawo osobiste do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem – na przykładzie lekarza, Forum Prawnicze, No. 25, 2014.

T. Brzeziński, Etyka lekarska, Warsaw 2012.

A. Górski, O obowiązku lekarza poinformowania pacjenta i zgodzie pacjenta na zabieg, Studia Iuridica, No. 39, 2001.

J. Hartman, M. Waligóra, I. Andrys-Wawrzyniak, Etyczne aspekty decyzji medycznych, Warsaw 2011.

R. Kędziora, Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych, Warsaw 2009.

M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2007.

J. Pacian, Transplantacja w Kodeksie etyki lekarskiej, Medyczna Wokanda, No. 6, 2014.

R. Susło, J. Trnka, J. Drobnik, Odmowa leczenia w przypadku lekarza rodzinnego, Family Medicine & Primary Care Review, No. 10, 2008.A. Sikora, Pojęcie, rozwój i struktura polskich kodeksów etyki lekarskiej na tle etyki zawodowej, Poznańskie Studia Teologiczne, Vol. 13, 2002.

W. Słomski, Dylematy etyki lekarskiej: zagadnienia wybrane, Warsaw 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3353554

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)