A systematic analysis of the Polish Code of Medical Ethics

Anna Augustynowicz, Adam Skowron, Michał Waszkiewicz, Mateusz Eid, Janusz Sytnik-Czetwertyński

Abstract


The purpose of this article is to provide a summary of the history which led to the creation of the current structure of the self-regulatory professional body of physicians and dentists, the nature of the professional activities and practice of physicians, as well as an analysis of the legal basis for the adoption of the Code of Medical Ethics. This allows us to draw a series of conclusions as to the influence of the existence of the professional self-regulatory body of physicians on the functioning of the Polish health service.

Keywords


self-regulatory professional body; Code of Medical Ethics; physicians; ethic

Full Text:

PDF

References


K. Borowicz, W. Puzoń, M. Ryba, Ustawa o działalności leczniczej z komentarzem, Warsaw 2012.

T. Brzeziński, Etyka lekarska, Warsaw 2002.

T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warsaw 2008.

Z. Kubot, Rodzaje kontraktów cywilnoprawnych personelu medycznego w świetle ustawy o działalności leczniczej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, No. 8, 2011.

B. Łukasik, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, Warsaw 2006.

J. Nielubowicz, Tajemnica lekarska (w:) Tajemnica lekarska: materiały z posiedzenia Komisji Etyki Lekarskiej w dniu 15 listopada 1993 r., Kraków 1994.

M. Safjan, Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny, Warsaw 1998.

M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007.

A. Tulczyński, Polskie lekarskie kodeksy deontologiczne, Warsaw 1975.

A. Wąsek, Czy dobrowolna sterylizacja jest przestępstwem, Państwo i Prawo, vol. 8, 1988.

E. Zielińska, Odpowiedzialność zawodowa physician i jej stosunek do odpowiedzialności karnej, Warsaw 2001.

E. Zielińska, E. Barcikowska-Szydło, M. Kapko, K. Majcher. W. Preiss, K. Sakowski [in:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz. ed. E. Zielińska, Warsaw 2008.

List of legal acts

Ustawa z dnia 2 grudnia 1921 r. o ustroju i zakresie działania Izb Lekarskich (Dz.U. Nr 105, poz. 763).

Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. o chamber lekarskich (Dz.U. Nr 31, poz. 275).

Ustawa z dnia 11 stycznia 1938 r. o izbach lekarsko-dentystycznych (Dz.U. Nr 6, poz. 33).

Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o zniesieniu izb lekarskich i lekarsko-dentystycznych (Dz.U. Nr 36, poz. 326).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158 ze zm.)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.).

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach lub rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 144, poz. 1529 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. Nr 169, poz. 1411 ze zm.).

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o physician sądowym (Dz.U. Nr 123, poz. 849 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta (Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 ze zm.).

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 ze zm.).

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.).

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 174, poz. 1039).

Obwieszczenie Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 kwietnia 1994 r. (Biuletyn NRL z 1994 r. Nr 1(24)).

Obwieszczenie nr 1/04/IV Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 stycznia 2004 r. (Biuletyn NRL z 2004 r. Nr 1(81)).

Wyrok Sądu Najwyższego z 9 grudnia 1999 r. (I PKN 432/99).

Further reading

L. Bartkowiak, Między powinnością a obowiązkiem - o kodeksach deontologicznych zawodów medycznych, Wiadomości lekarskie, No. 11, 2006.

L. Bartkowiak, T. Maksymiuk, Zobowiązania etyczne lekarza wobec społeczeństwa w świetle zapisów Kodeksu etyki lekarskiej i niektórych propozycji ich zmiany, Medyczna Wokanda, No. 7, 2015.

J. Borówka, Polska etyka lekarska w ujęciu dziejowym, Toruń 2012.

W. Gasparski, Kodeksy etyczne: ich struktura i treść, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, tome 5, 2002.

R. Kubiak, Prawo medyczne, Warsaw 2013.

J. Umiastowski, Wokół kodeksu etyki lekarskiej, Ethos, No. 1/2, 1994.

Z. Wierzchoń, Wykonuję zawód lekarz, lekarz dentysta. Komentarz do ustawy Kodeks etyki lekarskiej, Brzezia Łąka, 2017.

K. Wroński, J. Okraszewski, R. Bocian, Prawne konsekwencje ujawnienia tajemnicy lekarskiej, Journal of Oncology, No. 2, 2008.

J. Wróbel, Etyka lekarska, etyka medyczna i bioetyka. Próba metodologicznego rozróżnienia, Roczniki Teologii Moralnej, No. 4 (59), 2012
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3354952

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)