Use of modern educational technologies and standardization of control by the department of general dentistry of OMU IHU in order to improve the quality of training of dentists

L. D. Chulak, A. O. Bas, N. O. Bas, V. H. Shuturmynsky

Abstract


In the implementation of the strategy of Ukraine's integration into the European Union, one of the directions of the higher educational establishments in general and higher medical educational institutions in particular is the introduction of a system of integrated licensed examinations with a university-independent assessment of knowledge according to state standards. The results of the licensed exam allow you to get an objective picture of the level of theoretical training of graduate students, and the integral exam Krok-2 is a progressive form in the work of a higher medical school.
The authors cover aspects of improving the educational process at the Department of General Dentistry. The implemented methods of teaching allowed to combine theoretical training of students for the practical training of their practical skills; made more interesting and clear independent non-auditing work of students; gave teachers the ability to control the quality of this work. It allows to improve the quality of preparation of students-dentists both for final examinations, and for the further professional activity.

Keywords


higher educational institutions; Bologna process; Step-2; training of doctors-dentists

Full Text:

PDF

References


Pidayev A.V., Perederiy V.G. Bolonskiy protsess v Yevrope. – Kiyev, 2004. – 190 s.

Kalenyuk I., Korsak K. Rukh Yevropy do suspilʹstva znanʹ, Bolonsʹkyy protses i Ukrayina // Vyshcha osvita Ukrayiny, 2004. - № 3. – S. 22-27.

Cheban T.I., Tkachyshyna N.YU. Analiz obʺyektyvnosti testovoho kontrolyu znanʹ studentiv Vyshchykh medychnykh navchalʹnykh zakladiv // Medychna osvita, 2003. - № 3. – S.11-13.

Voronenko YU.V., Bulakh I.YE., Mruha M.R. Analiz akademichnykh dosyahnenʹ studentiv v vyshchykh medychnykh navchalʹnykh zakladakh Ukrayiny (za danymy medychnoho litsenziynoho ispytu 2002 roku) // Medychna Osvita, 2002. - № 4. – S. 8-14.

Pishak V.P., Kolomoyetsʹ M.YU., Tashchuk V.K. Porivnyalʹnyy analiz rezulʹtativ derzhavnykh vypusknykh ispytiv i litsenziynoho ispytu Krok-2 i shlyakh udoskonalennya derzhavnoyi atestatsiyi vypusknykiv medychnykh fakulʹtetiv // Medychna Osvita, 2002. - № 3. – S. 18-24.

Sovremennyye podkhody k standartizatsii kontrolya kachestva podgotovki vracha-stomatologa na prakticheski oriyentirovannom gosudarstvennom ekzamene / V.N. Kazakov, A.N. Talalayenko, T.P. Borisova i dr. // Ukraí̈ns'kiy stomatologíchniy al'manakh, 2004. - № 1. – 2. – S. 68-70.

Avdeyenko A.P., Dementiy L.V., Polyakov O.YE. Intensyfikatsiya navchalʹnoho protsessu ta orhanizatsiya samostiynoyi roboty studentiv // Problemy osvity: Naukov.-metod.zb. – Vyp. 24. – K.: NMK VO, 2001. – S.108-111.

Udoskonalennya samostiynoyi roboty studentiv – vazhlyva skladova v realizatsiyi haluzevoho derzhavnoho standartu medychnoyi osvity / H.V. Dzyak, T.O. Pertseva, H.V. Horbunova, N.V. Likholetova // Medychna Osvita, 2004. - № 1. – S. 15-16.

Neyko YE.M., Hlushko L.V., Erstenyuk H.M. Navchalʹno-metodychne zabezpechennya samostiynoyi roboty studentiv pry vyvchenni fundamentalʹnykh dystsyplin // Medychna Osvita, 2004. - № 1. – S. 13-14.

Zoshyt studenta z propedevtyky ortopedychnoyi stomatolohiyi. Navchalʹnyy posibnyk dlya studentiv / L.D. Chulak, A.O. Bas, YU.H. Romanova, N.S. Menshykova / Odessa: Ekspress-press, 2008. – 66 s.

Mozhlyvistʹ vykorystannya prohrammnoho zabezpechennya Free ware dlya samostiynoyi roboty studentiv vypusknykh kursiv pry pidhotovtsi do litsenziynoho testovoho ispytu «Krok – 2» / Chulak L.D., Shuturminsʹkyy V.H., Bas A.O., Valʹda V.V. // Medychna Osvita, 2004. - № 3-4. – S. 29-32.

Aktyvizatsiya samostiynoyi roboty studentiv stomatolohiv za dopomohoyu kompʺyuternoho prohrammnoho zabezpechennya / Chulak L.D., Shuturminsʹkyy V.H., Bas A.O., Valʹda V.V. // Visnyk stomatolohiyi, 2005. - № 2. – S. 92-94.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3263858

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)