Indirect costs of bronchial asthma and its complications

Żaneta Kieliszek, Szymon Szumiał, Aleksandra Izabela Czerw

Abstract


The study presents an analysis of indirect costs in Poland generated by bronchial asthma, which according to the ICD-10 classification was marked with number J45. The final indirect cost of absenteeism for asthma and asthmatic condition in 2016 amounted to PLN 236 513 435.66. The final cost of presenteeism is amounting to PLN 25 866 185,10. The final indirect cost of informal care in the amount of PLN 10 441 395.82 was obtained. The total amount of indirect costs of permanent or temporary inability to work due to asthma was obtained and it was PLN 588 322 336.36. The final indirect cost of deaths in the amount of PLN 48 609 887.82 was obtained.

Keywords


indirect costs; bronchial asthma; absenteeism; presenteeism; informal care

Full Text:

PDF

References


Kuczyńska A., Rysiak E., Donejko M., Drągowski P., Jakuc M., Dawidziuk G.; Ocena kosztów leczenia astmy; pdf 2014; (06.01.2019r.)

Droszcz W.: „Definicja i podział astmy.” Astma; Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Warszawa 2002; s.35-42

Weinberger S. E., Cockrill B. A., Mandel J.; „Astma” Choroby płuc; Redakcja wydania I polskiego Władysław Pierzchała; Warszawa 2008; s. 81-91

Bochenek G., Doniec Z., Kryj-Radziszewska E.; „Definicja i patogeneza astmy, historia naturalnsa astmy , epidemiologia astmy obraz kliniczny astmy” Astma oskrzelowa; Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Warszawa 2011; s.7-30

Płusa T., Choroby układu oddechowego, Wydawnictwo Termedia Poznań 2014

Pod redakcją Chazan R.; „Astma” Pneumonologia Wybrane jednostki chorobowe Tom 1 Wydanie 2; Warszawa 2017; s. 7-26

Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce http://ecap.pl/pdf/ECAP_wyniki _pl.pdf ; ( 20.01.2019)

Pod redakcją Chazan R., „Astma” Choroby układu oddechowego w praktyce lekarza opieki podstawowej Wydawnictwo ABC warszawa 2010; s. 99-133

Pod redakcją Rowińskiej-Zakrzewskiej E. , Kusia J.; „Astma oskrzelowa” Choroby Układu Oddechowego; wydawnictwo lekarskie PZWL 2004; s. 181-183

Khan M.G., Lynch J.P., „Astma” Choroby płuc Diagnostyka i terapia; Wydawnictwo Medyczne; Wrocław 2000; s.171-192

Striker M.; „Zachowania absencyjne w miejscu pracy i ich uregulowania prawne” Absencja chorobowa pracowników uwarunkowania-kształcenie-pomiar; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Łódź 2016 ; s. 14-18

Begg D.; Fischer S.; Dornbusch R.; „ Rachunek dochodu narodowego” Makroekonomia; Polskie wydawnictwo Ekonomiczne; Warszawa 2007; s. 25-49

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacja i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 388.

Balińska-Miśkiewicz W.; Diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej u osób dorosłych; Katedra Pediatrii, Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii AM we Wrocławiu; pdf 2009

Raport praca zdrowie ekonomia perspektywa 2012-2016; pdf

INFARMA, EY na zlecenie Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych.: Metodyka pomiaru kosztów pośrednich w Polskim systemie ochrony zdrowia. Warszawa: IFARMA, 2013,

Niezdolność do pracy https://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/praca,hasla,334 583,niezdolnosc-do-pracy.html (05.04.2019)

Pod redakcją Batura-Gabryel H. i Młynarczyka W.; „Astma oskrzelowa” Zarys pulmonologii z elementami alergologii; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Poznań 2004; s.172-182

The Global Asthma Report 2011 http://www.globalasthmareport. org/2011/ impact/ burden.php (11.04.2019)

PubMed Costs of illness for asthma and COPD in adults in Germany https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23553190 (11.04.2019)

National Asthma Council Australia; Reports & Statistic The Hidden Cost of Asthma 2015 pdf

PubMed State-level medical and absenteeism cost of asthma in the United States https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27715355 (11.04.2019)

Droszcz W., Grzanka A.: „ Czynniki środowiskowe” Astma u młodzieży i dorosłych ; Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2010r. 127-150

Via Medica Epidemiologia astmy w Polsce z podziałem na regiony wiejskie i miejskie na podstawie danych dotyczących udzielanych świadczeń zdrowotnych https://journals.viamedica.pl/advances_in_respiratory_medicine/article/view/PiAP.2015.0029/31376g (11.04.2019)

Portal Statystyczny ZUS; https://psz.zus.pl/kategorie/absencja-chorobowa/absen cja-chorobowa-z-tytulu-choroby-wlasnej-osob-ubezpieczonych-w-zus (30.04.2019)

Bank Danych Makroekonomicznych https://bdm.stat.gov.pl/ (02.05.2019)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych; https://www.zus.pl/documents/10182/39590/ Absencja+chorobowa+w+2016+roku.pdf/1475e6ca-1682-42fc-ac9ed097d32e325c (15.04.2019)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych; https://www.zus.pl/documents/10182/39540/ Wydatki+na+%C5%9Bwiadczenia+z+ubezpiecze%C5%84+spo%C5%82ecznych+zwi%C4%85zane+z+niezdolno%C5%9Bci%C4%85+do+pracy+w+2016+r.pdf/e806a70c-4096-4d59-8536-421868f094f9 (06.05.2019)

Baza Demografia http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx?Fbc lid=IwAR1C7Jk3BSFYhQmXcxsmqNZ2FyFt8Q5C0iWFRVPQWjtWDfQEUR MqKGiP4xM (02.05.2019)

Główny Urząd Statystyczny https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwan ie-zycia/trwaniezyciatablice,1,1.html?fbclid=IwAR05FRqUYDVCbNkJ9bI64FJPj Ym_JGyySB0JGx6VttQEPltVgBBF66asaTM (02.05.2019)

Portal Statystyczny ZUS https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/4536564 /Rynek%20pracy%20w%20Polsce%20w%202016%20roku_.pdf/17c10d3b-3a9b-4cc08c7 5- 243 df1e0aca8?t=1492766515178 (15.04.2019)

Lista 50 największych gospodarek świata https://inzynieria.com/wpis-branzy/ rankingi/10/20045,lista-50-najwiekszych-gospodarek-swiata (10.05.2019)
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3229005

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)