Review of the methodology of lower limb prosthesis

Daria Zaborna, Beniamin Szmelcer, Natalia Krakowska, Aleksandra Fortuna, Patrycja Wszelaki, Aleksander Florczak, Michał Wilczyński, Małgorzata Gajos, Natalia Skierkowska, Mateusz Porada, Mariusz Wąsicki, Mateusz Modrzejewski, Kornelia Kędziora-Kornatowska

Abstract


Background: The replacement of inefficient or lost organs, especially in the case of lower ends, is associated with a huge experience for the patient, especially in emotional terms. However, with the development of medicine and technology, they allow patients, with properly conducted rehabilitation, to achieve satisfaction with the obtained effects of the treatment. The variety of forms of lower limb prosthesis depends primarily on the location of the prosthesis.
Material and methods: Analysis of available literature, articles in the Google Scholar and PubMed database using keywords: Prosthesis, Lower limb, Amputation
Results: The lower limb prosthesis is built from a funnel that matches the stump, the mechanism of the knee joint, shin and the foot. Pours that are used at the lower extremities include: a quadrangular funnel, an ICS longitudinal oval or a CAD-CAM, a full-contact hip funnel, a residual femoral funnel or vacuum syphilis used in people with neoplastic amputations. In the case of knee joints, the distinction is made based on the number of axes around which the movement takes place. So we distinguish uniaxial and multi-axis joints. As important as the other parts is the construction of the prosthetic foot, because it is responsible for supporting the limb stabilizers through passive control of the ankle bending.
Conclusions: With the new generation of lower limbs prostheses, the patient can lead an active professional life, as well as practice various sports disciplines. However, this does not change the fact that there is still a great need for research, and holistic cooperation to increase the efficiency and satisfaction of life of amputees in the lower limbs.

Keywords


Prosthesis; Lower limb; Amputation

Full Text:

PDF

References


Kocięba R, Jabłecki J. Szmidt J, Gruca Z, Krawczyk M, Kużdżał J, Lampe P - Podstawy Chirurgii, Podręcznik dla Lekarzy Specjalizujących się w Chirurgii Ogólnej. Medycyna Praktyczna, Kraków 2009

Szczęsny G. Amputacje urazowe kończyn. Chir Dypl 2015

T. Czeleko, A. Śliwczyński, I. Nawrot, W. Karnafel, - Występowanie dużych nieurazowych amputacji kończyn dolnych u osób bez cukrzycy w Polsce w latach 2009-2012 na podstawie bazy danych Narodowego Funduszu Zdrowia, 2014

Youngston R.M.: Operacje chirurgiczne. 73 najczęściej wykonywane zabiegi. Co robi chirurg i dlaczego? KDC. Warszawa 2006

Bączyk G., Kapała W.: Podstawy kliniczne oraz pielęgnowanie chorych w okresie przed- i pooperacyjnym w chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii. Wyd. Naukowe Uniwersytety Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2012. Wydanie 1

Traumatologia narządu ruchu 1 pod redakcją Donata Tylmana i Artura Dziaka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wydanie II – 5 dodruk, Warszawa 2014

Noszczyk W.: Chirurgia tętnic i żył obwodowych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2006

Paprocka - Borowicz M. - Ocena skuteczności rehabilitacji i funkcjonowania społecznego pacjentów po amputacji kończyny dolnej Wydawca: Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2010

Vitali M., Robinson K., Andrews B. - Amputacje i protezowanie - PZWL 2010

Wiktora Degi Ortopedia i traumatologia tom 2 pod redakcją Witolda Marciniaka, Andrzeja Szulca, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003

Szczęscny G. - Amputacje urazowe - Klinika Ortopedii i Traumatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2013

Grzebień A., Chabowski M., - Analiza wybranych czynników warunkujących jakość życia pacjentów po amputacji kończyny dolnej – przegląd POL PRZEGL CHIR, 2017: 89 (2), 57-62 2017

Kwolek A., Rehabilitacja medyczna tom 2, Wydawnictwo medyczne Urban & Partner, Wrocław 2003. Dodruk 2004

Strugała M., Talarska D. Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013

Ustupska-Każmik A., Sitarz-Wójcicka J. - Program usprawniania mięśni po amputacjach, Vademecum Fizjoterapeuty - Rehabilitacja w Praktyce 4/2014

Paprocka – Borowicz M., Zawadzki M., - Fizjoterapia w chorobach układu ruchu Małgorzata Paprocka - Borowicz, Marcin Zawadzki, Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2007

Fizjoterapia w ortopedii, Redakcja naukowa Dariusz Białoszewski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014

Soboń M., Strączek, Piechowicz J. - Techniki energizacji mięśni w terapii przeciwprzykurczeniowej - Rehabilitacja w Praktyce, 4/2014

Myśliborski T. - Zaopatrzenie ortopedyczne - Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1985

Kompendium ortopedii, Redakcja naukowa Damian Kusz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

Kubacki J. - Zarys ortopedii i traumatologii - Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, 2004

Gieremek K., Janicki S., Przeździak B., Woźniewski M., - Wyroby medyczne, Zaopatrzenie indywidualne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3229314

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)