Analysis of the knowledge regarding as well as the ability to provide first aid by teachers of secondary schools in the Świętokrzyskie voivodeship

Bartosz Wydrych, Paulina Dobrawa Zięba-Szczepaniak, Grażyna Nowak-Starz

Abstract


Introduction: Despite the fact of completing various first aid courses, the course attendees often refrain from providing first and due to fear.Such barrier to provide first aid is usually created by people themselves through thinking that they will further harm the injured rather than help them. From a legal point of view every participant or witness of an accident is obliged to provide first aid. In urgent cases it is necessary to undertake the rescue operation in the first minutes after the accident.
The aim of the study:The aim of the research was to examine the level of knowledge about providing first aid among teachers.
Materials and methodology: The studies were conducted after obtaining the consent of the School Principals. The diagnostic survey method using the questionnaire technique was utilized in the realisation of this study. The results were elaborated on the basis of the data collected via a questionnaire survey research instrument.
Conclusions:Women constituted the strongest group- 80%, men only 20%. 40 people participated in the study, out of which 5% were aged 25 or less and 95% were aged over 25 years. The respondents who completed undergraduate studies constituted 7.5%, whereas 92.5% of people had master’s degrees. The study shows that 62.5% of teachers have been employed for over 10 years, 22.5% have fewer than ten years of practice and only 15% have been employed for a period shorter than 5 years. The majority of teachers, i.e. 85%, have completed first aid courses.
Conclusions: The state of the respondents’ knowledge about first aid is satisfactory. A large group of respondents know the current guidelines of the European Resuscitation Council.

Keywords


first aid; teacher; legal aspects

Full Text:

PDF

References


Buchfelder M, Buchfelder A. Podręczni pierwszej pomocy Wydawnictwo lekarskie PZWL 2011; 120

Barancewicz P. Pierwsza pomoc i reanimacja krążeniowo – oddechowa Akademia Medyczna w Gdańsku Gdańsk 2005; 12

Zawadzki A. Medycyna Ratunkowa i Katastrof. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Redakcja naukowa 2011; 103

Chicheł A, Grabicki M, Mazur K, Szmyt D. Opinia i wiedza uczniów szkół średnich Poznania na temat umiejętności w zakresie pierwszej pomocy nabytych w ramach zajęć przysposobienia obronnego. Now. Lek. 2001, Suppl. 2, 365–373.

Gajewski P. Medycyna praktyczna 2012; 1: 48

Czwórnóg M. Porównanie skuteczności szkolenia ABC resuscytacji prowadzonych przez studentów ratownictwa medycznego z nauką w ramach zajęć przysposobienia obronnego w szkołach średnich. Med.Intens. Ratunk. 2004, 3, 133–139.

Jakubaszko J. Ratownik medyczny wydanie drugie Wrocław 2007; 31

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku artykuł 5

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku artykuł 4

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dn. Z dnia 8 września 2006 r. Dz. U. 2006 nr 191 poz. 1410.

Tokarski Z, Wojciechowska M. Poziom wiedzy nauczycieli na temat padaczki w szkołach integracyjnych 2008; 153

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku artykuł 14

Chemperek E, Rudnicka-Drożak E. Knowledge of first aid rules among students. Ann UMCS 2000;55:61-6.

Kodeks Karny artykuł 164

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku artykuł 10

Cooper JA, Cooper JD, Cooper JM. Cardiopulmonary resuscitation. History,

current practice and future direction. Circulation 2006;114:2839-49.

Grześkowiak M, Bartkowska-Śniatkowska A, Rosada-Kurasińska J. Personel medyczny szpitala pediatrycznego nie ma wystarczającej wiedzy dotyczącej prowadzenia bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Anest Inten Terap 2009;3:155-8.

Rasmus A, Balcerzak-Barzdo E, Sikorski T, Kołodziejczyk-Wojtczak D. Gotowość i umiejętności Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Med Inten Rat 2004;7:125-32

Rasmus A, Machała W, Samborska-Sablik A. Udział świadków zdarzenia w czynnościach resuscytacyjnych. Zdrowie Publiczne 2002;112:475-9.

Wiśniewski J, Majewski W. Ocena poziomu wiedzy nauczycieli szkół ponadgimnazialnych z zachodniopomorskim na temat pierwszej pomocy medycznej 2009; 121-123

Apczyńska A., Cichańska M, i wsp.: Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy wśród społeczeństwa.; w: Kusztelak A. (red.): Edukacja dla społeczeństwa: życia, nauki, pracy. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa; 2005. str. 103-11.

Zapała E, Bała M, Jaeschke R. Resuscytacja podjęta przez przygodnego świadka zwiększa szanse uniknięcia powikłań neurologicznych. Opracowanie na podstawie: Cardiopulmonary resuscitation by bystanders with chest compression only (SOS-KANTO), an observation study. Med Prakt 2007;10:92-7
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2642841

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)