Comparative analysis of university and high school students’ attitudes towards the idea of organ donation from deceased patients

Michał Piwoński, Karolina Raksa, Klaudia Żak, Katarzyna Sidor

Abstract


The transplantology is a branch of medicine, which has recently developed significantly. Nevertheless, despite a constant need for organs for transplantations, there is still no increase in supply for them. According to the Polish data, in 2018, only 629 new potential organ donors were registered in total and only 500 of them became so-called real donors. This data should provoque programmes to be created which would raise awareness of this problem. In the article, the results of the survey concerning university and high school students’ attitudes towards this issue were contained. As it turns out, not only young society’s attitude, but also its awareness of the organ transplantations should be taken care of.

Keywords


transplantology; survey; organ donation

Full Text:

PDF

References


Drabik L, Kubiak-Sokół A, Sobol E. Słownik języka polskiego PWN. [Polish dictionary of PWN] Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2017 (in Polish)

Poltransplant - Biuletyn Informacyjny nr 1 (17), march 2009, ISSN 1428-0825

Poltransplant - Biuletyn Informacyjny nr 1 (26), june 2018, ISSN 1428-0825

http://www.poltransplant.org.pl/poltransplant.html (accessed: 20.02.2019)

Kołodyński P, Drab P. Prawne regulacje pobierania i transplantacji narządów oraz tkanek w ujęciu europejskiej konwencji bioetycznej. [Legal regulations on the procurement and transplantation of organs and tissues in the context of the European bioethical convention] Przegląd Europejski, 2016, 1 (39): 52–65. (in Polish)

Stępień T. Wybrane problemy prawno-medyczne ze szczególnym uwzględnieniem transplantacji [Selected legal and medical problems with particular emphasis on transplantation], TNOIK Toruń, 2013 (in Polish)

Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine, European Treaty Series - No. 164, Oviedo, 4.04.1997

Błądkowska E. Postawy mieszkańców woj. lubelskiego wobec transplantacji narządów. [Attitudes of the inhabitants of the province of Lublin towards organ transplants.] Aspekty zdrowia i choroby 2.2 (2017). (in Polish)

Antos E, Zelman M. Issues affecting the perception of organ transplantation in polish society. J Publ Health Nurs Med Rescue. 185.2016_3 (2016): 01-09.

CBOS data: “Postawy wobec transplantacji narządów”, 25.08,2016, Sig.: 5415, No 119/2016 (in Polish)

Wojciechowski P, Szpringer M. Bariery społeczne w transplantologii w opinii młodych Polaków [Social barriers in transplantology in the opinion of young Poles] Studia Medyczne 2012; 27(3): 45–52 (in Polish)

Humańska M, Dudek KM Analiza postaw młodzieży wobec transplantacji narządów. [Analysis of youth attitudes towards organ transplants] Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu 1 (2017): 69-85. (in Polish)

Olender E, Palczyńska A, Rykowski M, Uhrynowska-Tyszkiewicz I, Kamiński A Knowledge and opinions about tissue donation and transplantation among Polish students and physicians. Cell Tissue Bank. 2010 May;11(2):173-81.

Kośmider-Cichomska A. Postawy wobec przeszczepu narządów. Raport z badań [Attitudes towards organ transplantation. Research report.] IPSOS, Warsaw 2002; 4-56. (in Polish)

Majchrowicz B, Sadowska L Problemy społeczne w świetle badań poziomu akceptacji transplantacji narządów i tkanek wśród mieszkańców Podkarpacia [Social problems in the light of the study of the level of acceptance of organ and tissue transplantation among the inhabitants of Podkarpackie voivodship]Onkol. Pol. 2012;15,1,9-16. (in Polish)

Gorzkowicz B, Majewski W, Tracz E, Zamojska E, Czarnota-Chlewicka J et al. Opinia na temat dawstwa narządów wśród studentów uczelni wyższych Szczecina. [Opinion on organ donation among students of universities in Szczecin.] Nursing Topics 2010; 18 (2): 111-116 (in Polish)

dawca.pl (accessed: 20.02.2019)

http://drugiezycie.eu (accessed: 20.02.1029)

http://deklaracja.zgodanazycie.pl (accessed: 20.02.2019)

Borkowska B, Falkowska-Pijagin E. Zagadnienia transplantologii w Społecznej świadomości mieszkańców Ostrołęki. [Issues of transplantology in the social awareness of Ostrołęka's inhabitants.] Zeszyty Naukowe nr 40. Łomża. 2009;5-20. (in Polish)

Cleiren M, van Zoelen A. Post-mortem organ donation and grief: A study of consent, refusal and well-being in bereavement. Death Study 2002; 26: 837– 849.

Jurek J, Chwal M, Janusz B, de Barbaro B. Pobranie narządów po śmierci: psychologiczna sytuacja rodziny, kontekst kulturowy, rola profesjonalistów. [Procurement of organs after death: family’s psychological situation, cultural context, the role of professionals.] Psychoterapia 4.159 (2011): 51-64. (in Polish)

Olejniczak E, Kukieła B. Medialny obraz transplantacji ex mortuo a przepisy prawa. [The media image of ex-mortuo transplantation and legal regulations.] Folia Linguistica 46 (2012) (in Polish)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu. [Announcement of the Minister of Health of 17 July 2007 on the criteria and manner of determining the permanent irreversible cessation of brain function] M.P. 2007 No 46 item 547 (in Polish)

Sobczak K, Janaszczyk A. Kontrowersje wokół neurologicznego kryterium śmierci mózgu. [Controversies around the neurological criterion of brain death.] Forum Med Rodz Vol. 6. No. 4. 2012. (in Polish)

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1411 [Act of 1 July 2005 about collecting, storing, and transplanting cells, tissues and organs (Journal of Laws 2005 No. 169 item 1411)] (in Polish)
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2604941

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)