Sensory Integration - the weight of stimuli. The role of parents

Katarzyna Maj-Gnat, Renata De Pourbaix, Jolanta Stępnik, Eliza Wołoszynek, Maciej Kielar

Abstract


INTRODUCTION Sensory integration is a kind of integration or organization of stimuli, the ability to feel and respond properly to news from the world. The organization of stimuli takes place in the brain so that later can use them to create appropriate reactions and behaviors. If the flow of stimuli is disturbed then some reactions, the body's response may be incorrect.
OBJECTIVE The purpose of this article is to present in a understandable way the sensory integration process and the impact of various stimuli on its condition. It also shows how important parents play in the development and therapy of children with sensory integration disorders.
THE WEIGHT OF THE BODCIES The stimuli is food that absorbs our brain through every organ of our body. We are what we eat, that is why, it is so important what we feed our children's brain. Impulses reach the body thanks to the senses: sight, hearing, taste, smell, touch and proprioceptive, atrial and interoceptive.
SUMMARY Sensory integration is the whole of reactions that take place between the outside world and our body. The most important and the most intense time of physical and mental development is childhood during which we provide our body with the most stimuli. For children with sensory integration disorders and without these disorders, the best therapists are parents.

Keywords


Sensory Integration; SI; bodcies

Full Text:

PDF

References


Ayres J, Dziecko a integracja sensoryczna, Grupa Wydawnicza Harmonia, Gdańsk, 2015.

Bogdanowicz M, Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu a integracja percepcyjno-motoryczna. „Integracja sensoryczna” Tom 13, Nr 3, s.13-20.

Maas V, Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1998, Warszawa

Schafer U. Why do the children fidget? .Erda, Warszawa, 2001, s. 34 – 53.

Kołat N, Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci-diagnostyka i postępowanie, Nowa pediatria, Tom 3, 2014, s. 97-102

Wasilewski T, Założenia integracji sensorycznej a zaburzenia mowy u dzieci z autyzmem, Hygeia Public Health, 2015, 50(1), s. 14-20

Karga M. Podstawowe zasady obserwacji i terapii zaburzeń integracji sensorycznej u małego dziecka. [w:] Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Cytowska B, Winczura B (red). Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa 2006.

Przyrowski Z, Grzybowska E. Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej. Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI – Warszawa ,2012, s.5 -28.

Maas V. Integracja sensoryczna a neuronauka – od narodzin do starości. Fundacja Innowacja, Warszawa, 2007, s. 55-68,148-154.

Minge N, Minge K, Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka? Wspólne gry i twórcze zabawy, dzięki którym rozwiniesz jego zdolności. Samo sedno, Warszawa, 2001.

Eliot L, Co tam sie dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w peirwszych pięciu latach życia, przeł. Jankowski A, Media Rodzina, Poznań, 2003

Odowska-Szlachcic B, Terapia integracji sensorycznej. Ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania motorycznego. Zeszyt 1. Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2010, s. 18-34.

Siegel DJ, Bryson TP: Zintegrowany mózg – zintegrowane dziecko. Rebis, Poznań 2013, s. 5-12, 20-26.

Cichorz-Sadowska J, Zrozumieć dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej. Sztuka leczenia 2007, s. 1-33.

Schalock R, Definition, classification and systems supports. Washington DC, American Association on Intellectual Disabilities ,2010, s. 10-15, 20-27.

Borkowska M, Wagh K: Integracja sensoryczna na co dzień. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2010, s. 5-7, 13-18

Grzybowska E, Zastosowanie integracji sensorycznej w stymulacji rozwojowej małego dziecka z wadą słuchu, Warszawa, Audiofonologia, 2002, s. 139-145.

Kratz, V. Sensory integration intervention: historical concepts, treatment strategies and clinical experiences in three patients with succinic semialdehyde dehydrogenase (SSADH) deficiency. Journal of inherited metabolic disease. 2009, Nr 32 (3), s. 353–360

Kastory-Bronowska M. Wybrane zaburzenia rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym a diagnoza i terapia procesów integracji zmysłowej – materiały konferencji – Integracja sensoryczna a neuronauka – od narodzin do starości.WSSE, Warszawa 2007.

Domagalska M, Odczuwam – Patrzę – Działam, Adsum, Kraków, 2004.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2591235

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)