Knowledge of the perinatal care standard among women giving birth to children in the hospitals in Szczecin

Agata Mularczyk, Anna Stangret, Katarzyna Topczewska, Kamila Gisicka, Agnieszka Licow, Dorota Ćwiek, Olimpia Sipak-Szmigiel

Abstract


Introduction: In order to improve the quality of perinatal care in Poland, the Regulation of the Minister of Health of September 20, 2012 introduced the standards of medical treatment when providing medical care from the field of perinatal care to women during the period of physiological pregnancy, physiological childbirth, postpartum and newborn care ( so-called the standards of perinatal care). Although the standards have been in force for several years, there are still problems with their compliance and their low knowledge among women giving birth.
Research objective: Assessment of the level of knowledge about the Standards perinatal care and of Patients' Rights and the rights arising from them by women giving birth in the hospitals in Szczecin.
Materials and Methods: The study included 335 women who have given birth in the hospitals in Szczecin. The study was performed since January 2016 till March 20158 by means of a diagnostic survey, based on the author’s questionnaire, developed on the basis of the standards of perinatal care 20th September 2012.
Results: Among women giving birth vaginally 42% reported knowledge of the standard. 41% of women who have given birth by caesarean section declared that they know the standard. No statistically significant differences were found between the knowledge or lack of knowledge of the standards in terms age, education, and attend or not at antenatal class. We found statistically significant relationship between the knowledge of the standards and having a birth plan.
Conclusions: 1. Knowledge of the standards declared more women, in comparison to the research conducted a few years earlier. Despite this their knowledge is still not high.
2. Women in spite of declaring knowledge of the standard are not aware that they were not followed.
3. There is still a need to educate women and staff on the standards of prenatal care and Patients' Rights.

Keywords


childbirth; obstetrics; Patient Rights

Full Text:

PDF

References


Wagner M.: Fish can't see water: the need to humanize birth. International Journal of Gynecology and Obstetrics, 75 (2001), s. 25-37

Goldberg, S.: Parent-infant Bonding: Another Look. Child Development, 54 (1983), s.1355–1582

WHO: The prevention and elimination of disrespect and abuse during facility-based childbirth. (2015) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134588/1/WHO_RHR_14.23_eng.

Meghan A. Bohren ,Joshua P. Vogel, Erin C. Hunter, Olha Lutsiv, Suprita K. Makh, João Paulo Souza et al.: The Mistreatment of Women during Childbirth in Health Facilities Globally: A Mixed-Methods Systematic Review PLOS Medicine (2015 )

d’Oliveira AFPLA, Diniz SGS, Schraiber LBL.: Violence against women in health-care institutions: an emerging problem. Lancet.359 (2002) s. 1681–1685

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. poz. 1100, ze zm.)

Doroszewska A.: Raport z monitoringu oddziałów położniczych. Medykalizacja porodu w Polsce. (2017) Warszawa, Fundacja Rodzić po Ludzku http://www.rodzicpoludzku.pl/images/rzecznictwo/RAPORT_Medykalizacja_porodu_w_Polsce_2017.pdf

Stanisz M., Ćwiek D:. Znajomość Standardu Opieki Okołoporodowej przez pacjentki wybranych szpitali województwa zachodniopomorskiego. Pielęgniarstwo Polskie 2 (2016) s.140-143

Najwyższa Izba Kontroli: Opieka okołoporodowa na oddziałach położniczych, (2016) https://www.nik.gov.pl/plik/id,11621,vp,13972.pdf

Grochans E., Łuczyńska V., Karakiewicz B. , Kędzia A. ,Wysiecki P.: Oczekiwania pacjentek oddziałów położniczych a jakość opieki medycznej. Nowiny Lekarskie 75 (2006) s. 558–563

Doroszewska A.: Raport z monitoringu oddziałów położniczych. Opieka okołoporodowa w Polsce w Świetle doświadczeń kobiet. (2018) Warszawa, Fundacja Rodzić po Ludzku http://www.rodzicpoludzku.pl/images/rzecznictwo/RAPORT_FRpL_2018.pdf

Niedośpiał J.: Mamy prawo. Realizacja standardów opieki okołoporodowej w szpitalach i oddziałach położniczych w województwie małopolskim w okresie 01.05.2013 – 17.01.2016, (2016) Kraków, Stowarzyszenie Obywatel Mama, http://prawomamy.pl/wpcontent/uploads/2017/01/Mamy-prawo-raport-audyt-spoleczny-malopolskich-szpitali-2016.pdf

Piotrowska K.: Raport. Przestrzeganie prawa kobiet rodzących w Polsce. (2015) Warszawa, Akcja społeczna Lepszy Poród http://lepszyporod.pl/wp-content/uploads/2015/06/raport_lamanieprawanasalachporodowych.pdf

Ćwiek D.: Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku. Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych Ⓒ 2015. http://www.sipip.szczecin.pl/userfiles/file/sprawozdanie9.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2590541

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)