Comparison of local cryotherapy and sonotherapy effectiveness in the treatment of gonarthrosis symptoms

Agata Bloch, Małgorzata Kordowska, Ewa Frankiewicz, Krystian Kałużny, Anna Kałużna, Magdalena Hagner-Derengowska, Walery Zukow

Abstract


The aim of this study was comparison of local cryotherapy and sonotherapy effectiveness in the treatment of gonarthrosis symptoms.
Material and methods: The studies on the comparison of local cryotherapy and sonotherapy effectiveness were conducted in a research group of one hundred people singled out from the patients staying at the Wieniec Zdrój Sanatorium in Wieniec Zdrój. Before the series of sonotherapy and cryotherapy treatments and after their completion, all patients were assessed using: Centimeter tape, Goniometer, VAS (Visual Analog Scale), Laitinen Questionnaire and Sit-up Test.
Results: After the rehabilitation, the intensity of pain was determined at 4.45 points, on a scale from 0 to 8 points. The intensity of pain in the VAS scale among respondents decreased significantly by 1.750 points. The average pain intensity was 1.40 points (SD = 0.778), which resulted in a significant change in the form of pain relief (p = 0.580). The frequency of pain ranges from 0 to 4 points (M = 1.35). The frequency of its occurrence decreased significantly (p = 0.670). After rehabilitation, the frequency of analgesics was on average 0.66 points, and the limit on physical activity was 1.40 points (p = 0.520). The limitation of physical activity was determined on average at the level of 1.04 points, which reduced its limit by 0.560 points. After rehabilitation, the range of motion in the knee joint increased to 99.60 °. On average, the range of movement of patients in the knee joint after rehabilitation increased by -1.429 °. After rehabilitation, knee circumference of the kneecap was between 30 cm and 76 cm. The average result was 42.375 cm and decreased significantly by 0.1676 cm. The circumference of the knee joint above the kneecap oscillated between 28 - 80.5 cm (D = 44.335 cm), which gave the effect of reducing the edema by 0.320 cm. The treatments performed varied only the results in the frequency of analgesics (p = 0.45). Better effects occurred in patients undergoing sonotherapy (M = 0.048) than in cryotherapy (M = 0.84).
Conclusions: Local cryotherapy and sonotherapy reduces the severity and frequency of pain and reduces swelling in the knee joints. Positive effects of therapy reduce the amount of analgesics used. However, better results are obtained in patients undergoing sonotherapy than in cryotherapy. In addition, the range of flexion movements of the knee joints is increased under the influence of treatments. There are significant differences in the improvement of the range of motion among patients treated with sonotherapy than cryotherapy.

Keywords


osteoarthritis of the knee joints; sonotherapy; cryotherapy; physical therapy

Full Text:

PDF

References


 Mikołajewska E., Elementy fizjoterapii. Fizykoterapia dla praktyków, Wyd. PZWL, Warszawa 2011, ss: 154-159

 Kruczyński J., Szulc A., Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Wybrane zagadnienia z zakresu chorób i urazów narządu ruchu dla studentów i lekarzy, PZWL, Warszawa 2004.s: 23-34

 Strojek K. An assessment of the effectiveness of cryotherapy is associated with kinesiotherapy in the treatment of osteoarthritis knee joints. Journal of Health Sciences 2014; 10(4): 389–390

 Helbin J., Kolarczyk E., Czynniki fizykalne wykorzystywane w metodach lecznictwa uzdrowiskowego, Problemy Higieny i Epidemiologii 2006; 87(3): 166-171.

 Topolska M, Burak R, Duda M. Ocena skuteczności rehabilitacji pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2017, tom 8, nr 2, 80–87

 Zimmermann-Górska I., Reumatologia kliniczna, PZWL, Warszawa 2008. ss: 245-270

 Pop T, Hamerla K, Przysada G. Czynniki wpływające na redukcję bólu u chorych z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Przegląd MedycznyUniwersytetu Rzeszowskiego 2007; ss: 335- 345

 Dziak A, Rehabilitacja Ortopedyczna. I wyd., Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008, ss: 345-354

 Górski J., Fizjologia człowieka, Wyd. PZWL, Warszawa 2010, ss: 210-214

 Silverwood V, Blagojevic-Bucknall M, Jinks C, et al. Current evidence on risk factors for knee osteoarthritis in older adults: a systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage. 2015; 23(4): 507–515.

 Cichoń D., Demeczyszak I., Spyrka J., Wybrane zagadnienia z termoterapii, Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2010, ss: 34-39

 Górski J., Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, Wyd.  PZWL, Warszawa 2012, ss: 45-51

 Przedborska A, Misztal M, Grzyb M, et al. Wpływ wybranych rodzajów ćwiczeń w warunkach leczenia uzdrowiskowego na wydolność stawów kolanowych w pacjentów z chorobą zwyrodnieniową. Acta Balneologica 2014; 136: 69–75.

 Kochański M., Kochański W., Medycyna fizykalna., PHU Technomex, Gliwice 2009, ss:193-199.

 Laitinen J., Acupuncture and transcutaneous electrostimulation in the treatment

of chronic sacrolumbalgia and ischialgia, AJ Chinese Medica 1979. ss: 12-14.

 Guenther D, Schmidl S, Klatte TO, et al. Overweight and obesity in hip and knee arthroplasty: Evaluation of 6078 cases. World Journal of Orthopedics 2015; 6(1): 137–144.

 Silverwood V, Blagojevic-Bucknall M, Jinks C, et al. Current evidence on risk factors for knee osteoarthritis in older adults: a systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage. 2015; 23(4): 507–515.

 Pisula-Lewandowska A. Zastosowanie fizykoterapii w przypadku zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2012; ss: 40–44

 Janak A., Skrzek A., Krioterapia w odnowie biologicznej sportowców – przegląd badań, Acta Bio – Optica et Informatica Medica 2009, 4, vol. 15: 319-321.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2572456

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)