Subject: care for a terminally ill child

Ewa Kowacka

Abstract


A terminal illness of a child is a traumatic experience for both the child and the family. The illness destroys their current life, The terminally ill patient experiences total pain, which includes not only physical pain caused by lesions, but also psychological, social and spiritual one. The terminal disease of a child is an exceptional experience also for medical staff, for whom it cannot be an ordinary medical case. The terminally ill patient requires an HPC environment, in which the death perspective is inscribed. The whole environment of a terminally ill child, both family and medical staff, should follow the rules of thanatopedagogy, a discipline whose subject is education for good dying, or with respect for the subjectivity and dignity of a person facing death.
HPC, regardless of whether it is performed in home, hospital or hospice settings, it must be closely correlated with support for the closest family of a terminally ill child, especially parents and siblings. Only then it can be an effective support group for the child, a factor raising the quality of life in dying, which is the main goal of HPC.

Keywords


terminal illness; child.

Full Text:

PDF

References


Baruch A. (2013). Choroba nowotworowa dziecka jako czynnik powodujący zmiany w funkcjonowaniu rodziny – wybrane aspekty. „Przegląd Pedagogiczny”, no. 2.

Białożyt K., Haftek A. (2014). Choroba terminalna dziecka a funkcjonowanie rodziny. [in:] J. Stala (ed.). Człowiek chory i umierający. Możliwości wsparcia i formy pomocy. Wydawnictwo Naukowe UPJPII: Cracow.

Chmiel I., Kliś-Kalinowska A., Iwaszczyszyn J., Gniadek A., Jakóbczyk G., Czekaj J., Pieniążek I. (2011). Znaczenie zasad etycznych w opiece świadczonej przez pielęgniarkę paliatywną. [In:] Krajewska-Kułak E., Łukaszuk R., Lewko J. (ed.). W drodze do brzegu życia, vol.IX. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: Białystok.

Gerc K. (2016). Cierpienie dziecka przewlekle chorego – oddziaływania psychologiczne

wspierające jego rodzinę. “Psychoterapia”, no. 4.

Kliś-Kalinowska A., Chmiel I., Czyżowicz K., Iwaszczyszyn J., Pieniążek I., Czekaj J. (2011). O dylematach etycznych w pracy pielęgniarek paliatywnych. [In:] E. Krajewska-Kułak, R. Łukaszuk, J. Lewko (ed.). W drodze do brzegu życia, vol.IX. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: Białystok 2011.

Kozłowska L., Pietruk K. (2009). Ból dziecka a ból osoby dorosłej. Postrzeganie bólu i cierpienia przez personel pracujący w hospicjum dla dzieci i dla dorosłych. [In:] E. Krajewska-Kułak, C. Łukaszuk (ed.). W drodze do brzegu życia, vol. VII. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: Białystok 2009.

Kozomaricz B. 92012). Opieka pielęgniarska nad przebywającym w domu dzieckiem z guzem mózgu w terminalnym stadium choroby. „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, nr 8.

Krzesińska-Żach B. (2011). Opieka paliatywna nad dzieckiem terminalnie chorym – wybrane zagadnienia. [In:] A. Cudowska (ed). Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie: Białystok.

Kurczewska U., Jasińska M., Orszulak-Michalak D. (2010). Opieka paliatywna w Polsce – wybrane zagadnienia. Część I. Założenia, organizacja i funkcjonowanie opieki paliatywnej. „Farmacja Polska”, no. 2.

Lipiec H. (1994). Mała księga cytatów. STON: Radom.

Łuczak J., Kotlińska-Lemieszek A. (2011). Opieka paliatywna/hospicyjna/medycyna paliatywna. „Nowiny Lekarskie”, no. 1.

Paszek T., Sienkiewicz Z., Wrońska I., Gruba A., Imiela J. (2011). Zachowania pielęgniarek wobec umierania i śmierci. [In:] E. Krajewska-Kułak, R. Łukaszuk, J. Lewko (ed.). W drodze do brzegu życia, vol.IX. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: Białystok 2011.

Sienkiewicz Z., Paszek T., Wysokiński M., Leńczuk-Gruba A., Kobos E., Fidecki W.,

Wrońska I., Imiela J. (2011). Rola pielęgniarki w zaspokajaniu potrzeb duchowych pacjenta. [In:] E. Krajewska-Kułak, R. Łukaszuk, J. Lewko (ed.). W drodze do brzegu życia, vol.IX. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: Białystok 2011.

Skura-Madziała A. (2010). Opieka hospicyjna w łodzi i województwie łódzkim – aspekty społeczne i etyczne. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” no. 35. Łódź.

Trosińska E. (2015). Gdy umiera dziecko. artykuł dostępny w wersji elektronicznej pod adresem internetowym: http://www.medwiekurozwoj.pl/articles/2015-s10-6.pdf. [online: 15.01.2019]

Winkler B. (1996). Ból nowotworowy jako zjawisko somatopsychiczne. [In:] B. Siwek (ed.). Problemy medycyny paliatywnej w onkologii. Ed. Czelej: Lublin 1996.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2558166

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)