Problems in treatment of children with burns on the basis of ICNP® - case report

Eleonora Anna Mess, Aleksandra Filek, Aleksandra Lisowska

Abstract


Admission. Burn damage to the skin, mucosa, as well as tissues located deeper by the heat supplied from the outside. Thermal trauma is one of the most common reasons for reporting a child under 6 years of age to Hospital Emergency Departments. To assess the severity of burns take into account the degree and extent. Assessing the extent of burns most often used method: the hand, the rule of "nines" Wallace, the card Lund and Browder. In the struggle with burns importance of prompt and effective first aid. During hospitalization should be implemented proceeding analgesics, nutritional therapy and rehabilitation. In the pediatric patient care, it is important to include caregivers in treatment.
Objective of the workThe aim of the study was to present the process of nurturing a child with burns using ICNP® terminology.
Material and methods.The studies used case study and interview technique, observation, analysis of medical records. The study included 15 patients hospitalized month because of thermal burns.
Conclusions:In the treatment of burns fast it plays a key role for first aid. Rehabilitation should be implemented as quickly as possible in order to avoid restriction of mobility, fast upright, prevention of contractures, and prevention against formation of hypertrophic scars. The family of the child plays an important role in the treatment process. Takes care of the patient during hospitalization, he cares for the patient actively participates in diagnostic tests, as well as a valuable source of information about the child's psychophysical response to painful stimuli. The tasks of a nurse who has the overall care of the child oparzonym should also educate the patient's family and place it on the self-care of a child scalded.

Keywords


Burn; baby; nursing process; classification of ICNP®

Full Text:

PDF

References


Kucap M., Nadolny K. (i wsp.): Analiza interwencji ZRM do urazów termicznych (oparzeń) w latach 2014-2016 na przykładzie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Na ratunek, 2017, 6: 22-29.

Pastuszka A. (i wsp.): Analiza czynników epidemiologicznych i wyników leczenia oparzeń u dzieci w materiale własnym. Leczenie ran, 2016, 13(4): 141-146.

Sopolski P. (i wsp.): Postępowanie przedszpitalne w przypadkach oparzeń – wskazówki dla zespołów ratowniczych. Na ratunek, 2014, 2: 34- 44.

Burzec A., Mess E. (i wsp.): Oparzenia u dzieci – rodzaje, ocena ciężkości oraz zasady postępowania. Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia, 2017, 6(3): 98-103.

Górecki T., Hrnciar K.: Doraźne postępowanie w oparzeniu. Medycyna Praktyczna – pediatria, 2017, 1: 120- 125.

Pleskot M.: Pierwsza Pomoc Dzieciom. Poradnik dla dociekliwych rodziców. Marek Pleskot, 2016.

Ciećkiewicz J.: Oparzenie termiczne. Medycyna Praktyczna – Pediatria, 2009, 2: 133-135

Zarzycka D., Ślusarska B (red.): Podstawy Pielęgniarstwa, tom I. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2017.

Cepuch G., Perek M. (red.) Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2012.

Łukasik R., Waksmańska W., Gawlik K.: Aspekty pobytu rodziców wraz z dzieckiem w szpitalu. Problemy Pielęgniarstwa, 2010, 18 (2): 169-175.

Kłapa Z., Musiał Z. (i wsp.): Potrzeby edukacyjne rodziców dzieci oparzonych. Studia Medyczne, 2008, 11: 17-21.

Brodzińska B., Czaja-Bulsa G. (i wsp.): Model opieki pielęgniarskiej nad ciężko oparzonym dzieckiem – studium przypadku według Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, 2017, 3: 78-83

Kozłowska E., Cierzniakowska K. (i wsp.): Wybrane diagnozy i działania pielęgniarskie u chorych z oparzeniem termicznym. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, 2013, 1: 28-35.

Kilańska D. (red.): Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej. INCP w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2014.

http://www.icn.ch/images/stories/documents/pillars/Practice/icnp/translations/icnp-polski_translation.pdf (katalog INCP®) cyt. 17.03.2018r.

International Council of Nurses. Pillars & Programmes. Professional Practice. eHealth. International Classification for Nursing Practice (ICNP®). ICNP Browser [http://icnp.stemos.com/index.php/pl/2013; data pobrania: 10–30.06.2014.

Pabis E.: Metody oceny natężenia bólu pooperacyjnego u dzieci. Problemy Pielęgniarstwa, 2011, 19 (1): 122-129

Bartkowska-Śniatkowska A. (i wsp.): Zasady leczenia żywieniowego na oddziałach intensywnej terapii dziecięcej. Wspólne stanowisko towarzystw naukowych: Sekcji Anestezji i Intensywnej Terapii Dziecięcej PTAiIT, PTN, PTŻKD. Anestezjologia Intensywna Terapia, 2015, 47, 4: 275-293

Suder A., Jaśkiewicz J. (i wsp.): Kompleksowe postępowanie rehabilitacyjne po urazie oparzeniowym u dzieci. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, 2013, 4: 118-124.

Łukasik R., Waksmańska W., Gawlik K.: Aspekty pobytu rodziców wraz z dzieckiem w szpitalu. Problemy Pielęgniarstwa, 2010, 18 (2): 169-175.

Kłapa Z., Musiał Z. (i wsp.): Potrzeby edukacyjne rodziców dzieci oparzonych. Studia Medyczne, 2008, 11: 17-21.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2558330

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)