Organizational structure of the german club Berliner TSC

Paweł Kalinowski, Katarzyna Kulicka, Dariusz Pietranis, Monika Nowakowska, Michał Pietrzak, Andrzej Wieczorek

Abstract


Football is one of the most popular sports disciplines in the world. Rules and regulations are well known but football clubs differ in terms of their level. There are many variables that can influence the success of football clubs. In this paper we made an attempt to describe how the football club from East Germany functions. Teams in a german club Berliner TSC served as our research material. The research was conducted in Berlin in 2017/2018 season. It was shown that recruiting strategies are similar in the german club and in polish clubs. What is different is their selection and goals of the clubs. It is considered that it is worth to adapt some of the solutions applied in german clubs to polish clubs.

Keywords


football, training, german style

Full Text:

PDF

References


Czajkowski Z. (1982), Sport wyczynowy na tle innych dziedzin kultury fizycznej, Sport Wyczynowy, Vol 5, pp. 3-18 ; p-ISSN: 0239-4405.

Dorna M., Paluszek K., Stępiński M., Stolarczyk M., Śliwowski R., Zalewski B. (2016) Narodowy Model Gry, ISBN 978-83-63491-22-2 Warszawa.

Grabowski A. (2009) Funkcjonowanie niemieckich przedsiębiorstw sportowych w warunkach globalizacji [W:] Nalepka A., Ujwary – Gil A. (red) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów., pp. 79-89, ISSN 978 – 83 – 88421 – 62 – 4, Nowy Sącz : WSB-NLU.

Kalinowski P., Bugaj O., Zieliński B., Jerszyński D. (2017) Poziom wytrzymałości piłkarzy nożnych klubu Berliner TSC w różnych okresach treningowych. Endurance level of TSC Berliner football players at various training periods. „ Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Aktywność Fizyczna” Nyćkowiak Jędrzej, Leśny Jacek (red) Młodzi Naukowcy, pp. 19 – 24; ISBN: 978 – 83 – 65677 – 19 – 8, Poznań.

Kalinowski P., Jurdeczka K. (2015) Elementy szkolenia w piłce nożnej. Różnice w szkoleniu klubu polskiego i niemieckiego. Training elements in football, Differences in the training system between polish club and german club Journal of Education, Health and Sport Vol. 5 (11), pp. 542-550 ; e-ISSN: 2391-8306,

Naglak Z. (1996) Zespołowa gra sportowa. Studia i Monografie AWF, Wrocław.

Sozański H. (1999) Podstawy teorii treningu sportowego, Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2555596

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)