Healthy lifestyle as a factor influencing the change of consumers’ trends in the Polish brewery market

Karol Rywocki

Abstract


The aim of this article is to demonstrate the change in shopping trends in brewery markets in Poland, in the recent years, which is a result of growing awareness in the field of leading a healthy lifestyle by the consumers. Furthermore, the article is to present the reaction of the producers to new marketing trends through introducing new products, as well as introducing the innovations in already existing products in order to meet the needs of the consumers. Secondary sources used and analyzed by the author in the research conduced include: scientific literature, professional literature, external and internal publications of Polish brewery producers. The author has been involved in brewery market for many years as a member of managing board of two brewery factories, hence the use of his expertise based on numerous interviews with other business representatives.

Keywords


Market niche, grocery categories, brewery market, consumption, consumers’ behavior,

Full Text:

PDF

References


BIBLIOGRAPHY

Beer Statistics Edition (2018), The Brewers of Europe,

Buszko. A., (2018), Nisza rynkowa w czasie transformacji. EiOP nr 9

Gołaś Z., Ścibek K., (2010), Analiza tendencji zmian na polskim rynku piwa, Uniwersytet

Przyrodniczy w Poznaniu, ,,Journal of Agrobusiness and Rural Development" 1 (15)

Kołota A., Oczkowski M., Gromadzka-Ostrowska J., (2014) Alkoholizm i Narkomania

nr 27,

Kotler P., Keller K.L., (2018), Marketing. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań

Juchniewicz M., (2010), Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału

rozwojowego mikroprzedsiębiorstw, PARP, Warszawa

Łużak T., (2017) Przesłanki tworzenia się nisz rynkowych na przykładzie rynku

browarniczego w Polsce. Oficyna Wydawnicza SGH Zeszyt Naukowy 156

Makowski M., (2006) Nisza rynkowa jako czynnik determinujący rozwój małych i

średnich przedsiębiorstw (MSP), ,,Zarządzanie i Edukacja" nr 47

Pokorska B., (2006), Strategie działania w niszach rynkowych, Instytut Rynku

Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2006

Podsiadło J., (2009) Zyskowna sprzedaż produktów rynkowych, Harvard Business

Rewiew, Styczeń

Siemieniako D., (1997), Strategia Niszy Rynkowej. Nisza funkcji i nisza cech na tle

podstawowych strategii funkcjonowania przedsiębiorstw. ,,Marketing Serwis" nr 11.

Waskowski Z., Jasiulewicz A., (2007) Aktywność sportowa polskich biegaczy i

Wynikający z niej potencjał marketingowy, Quality In Sport 2 (3)

PROFESSIONAL MAGAZINES

Karolewska W., (2018) Regionalne czyli zyskowne, Życie Handlowe, Czerwiec-Lipiec

Woźniak B.,(2018), Jak Polacy kupują napoje bezalkoholowe, Poradnik Handlowca 04/302

Kulus. K., (2018), Nowy trend na rynku piwnym, Rynki Alkoholowe nr 6,

INTERNET RESOURCES

http://www.zwrotnica.com.pl

http://biofilia.org

http://portalspozywczy.pl

http://beerlovers.pl

http://piwo.org

http://piwnygaraz.pl

http://targipiwne.pl

http://grupazywiec.pl

http://kp.pl

http://carlsbergpolska.pl

http://browarczarnkow.pl
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2554557

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)