Living environments of polish seniors - needs and challenges

Katarzyna Domosławska-Żylińska, Marlena Fronk, Magdalena Krysińska, Hanna Marczak, Olga Partyka, Katarzyna Kwiatkowska, Monika Pajewska, Aleksandra Izabela Czerw

Abstract


Demographic changes in Polish population cause an increase in interest of senior citizens. The environment of living of older people is a particularly important issue. It is important to provide seniors with living space that is a comfortable, safe, adequate to the needs and allows for the longest independent functioning of an elderly person. It is a challenge both for public health and for housing policy.

Keywords


older people, household, housing, housing policy, living environment

Full Text:

PDF

References


GUS. Ludność w wieku 60+. Struktura demograficzna i zdrowie. Notatka przygotowana na posiedzenie Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej dotyczące „Informacji Ministra Zdrowia na temat wpływu zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na organizację systemu ochrony zdrowia i Narodowy Program Zdrowia” (w dniu 19.02.2016 r.);

Grzelak – Kostylska E. Seniorzy w Polsce w świetle procesów modernizacyjnych 2016: 116-124; 129-132;

CBOS. Portret społeczno - demograficzny seniorów – komunikat z badań. Warszawa 2016

Czekanowski P. Proces starzenia się społeczeństw a sytuacja rodzinna ludzi starych. Przegląd Socjologiczny 2013: 55-78;

Szlendak T. Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010;

Szatur - Jaworska B. Sytuacja rodzinna i więzi rodzinne ludzi starych i osób na przedpolu starości [w:] Mossakowska M, Więcek A, Błędowski P (red.). Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań 2012, s. 449–458;

GUS. Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. Warszawa 2011, tabl. IV/26, s. 158-159;

Czekanowski P. Rodzina w życiu osób starszych i osoby starsze w rodzinie. W: Synak B. Polska starość,.Wyd. UG, Gdańsk: 140-172;

Niezabitowska E i wsp. Środowisko zamieszkania polskich seniorów w badaniach interdyscyplinarnych. Katowice 2013; 83(106): 9-10;

Kłobukowska J. Polityka mieszkaniowa wobec starzenia się społeczeństw – podstawowe wyzwania. Mieszkalnictwo 2014; 89: 35-40

Niezabitowski M. Znaczenie miejsca zamieszkania w życiu ludzi starszych. Aspekty teoretyczne i empiryczne. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje 2014;24(1):81-101;

Trzpiot G, Szołtysek P. Analiza preferencji jakości życia seniorów w miastach. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2015; 248: 257-274;

Scheidt RJ, Windley PG. Environmental gerontology: Progress in the post-Lawton era. w: Birren JE, Schaie KW (red.). Handbook of the Psychology of Aging (6th ed.) San Diego 2006, Elsevier: 112-113;

Pikuła; Labus A. Miasto XXI wieku w obliczu starzenia się społeczeństw [w:] Zych AA (red.). Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość. Łask 2012;

PZH. Krysińska M, Domosławska-Żylińska K, Fronk M (red). Materiały edukacyjne dla osób 60+. Warszawa 2018);

Cieśla A. Cechy bezpiecznego mieszkania dla seniora. Sporządzono dla Narodowego Instytutu Zdrowa Publicznego- PZH;

Szatur-Jaworska B, Błedowski P (red). System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania – propozycja modelu. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2017
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2525845

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Authors

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)