Spatial diversification of musculoskeletal and connective tissue incidence of Polish population

Agnieszka Anna Pilarska

Abstract


Introduction: Musculoskeletal and connective tissue disorders, which can be classified as civilization diseases, constitute an important element of a comprehensive analysis of health condition of people aged over 19. A comprehensive analysis of this component should not overlook the spatial aspect, i.e. the question of spatial diversification.
Aim of the paper: The purpose of the paper was presented in the article’s title. It is an analysis of spatial diversification of the musculoskeletal and connective tissue disorder incidence by voivodeships and districts (poviats).
Materials and methods: In the paper, data from the following organisations were used: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) [Centre of Health Information Systems], Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (BDL GUS) [Local Data Bank of Central Statistical Office], Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK) [National Surveying and Cartographic Documentation Centre] and from “Natural Earth. Free vector and raster map data”. Within the scope of the paper, the crude incidence rate was calculated and choropleth maps were developed constituting a cartographic visualization of the calculated rates.
Results: The results of the carried out analysis were presented in the form of the cartographic visualisation and tables including change dynamics. It constituted the basis for identification of the areas of advantageous and disadvantageous epidemiological situation.
Conclusions: In light of the obtained results, among other things, the following has to be stated: the areas of disadvantageous epidemiological situation include northern Poland and some of the former Russian partition voivodeships

Keywords


musculoskeletal disorders; spatial approach; voivodeships; districts (poviats); Poland; medical geography

Full Text:

PDF

References


Szubert Z., Sobala W., Czasowa niezdolności do pracy osób z przewlekłymi chorobami narządu ruchu wywołanymi sposobem wykonywania pracy. Medycyna pracy 2001, 52(2), 87-94.

Pepłońska B., Szeszenia-Dąbrowska N., Choroby zawodowe pracowników szpitali, 2001. Medycyna Pracy, 2002, 53(5), 369-374.

Hanke W., Szeszenia-Dąbrowska N., Szymczak W., Choroby zawodowe–epidemiologiczna ocena sytuacji w Polsce. Medycyna Pracy, 2002, 53(1), 23-28.

Szeszenia-Dąbrowska N., Wilczyńska U., Sobala W., Choroby zawodowe w Polsce w 2013 r. i ich czynniki przyczynowe. Medycyna Pracy 2014, 65(4), 463-472.

Świątkowska B., Hanke W., Choroby zawodowe wśród pracowników opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w latach 2009–2016. Medycyna Pracy 2018, 69(5), 531-538.

Gajewska O., Maniecka-Bryła I., Bryła M., Ocena chorobowości mieszkańców powiatu płockiego w wieku 65 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2009, 231, 187-199.

Suszko R., Stan zdrowia oraz potrzeby zdrowotne i opiekuńcze ludzi starych. Studia BAS 2012, 2(30), 29-58.

Waśkiewicz A., Sygnowska E., Broda G., Ocena stanu zdrowia i odżywienia osób w wieku powyżej 75 lat w populacji polskiej. Badanie WOBASZ-SENIOR. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2012, 45(3), 614-618.

Czyżewska–Torba P., Stachowska M., Talarska D., Justa S., Szewczyczak M., Stan zdrowia dorosłych mieszkańców województwa wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób po 60. r. ż. Nowiny Lekarskie 2013, 82(1), 3-8.

Sprawozdania MZ-11 o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision), https://icd.who.int/browse10/2016/en (access: 5.12.2018).

Pilarska A., Chorobowość na przewlekłe choroby układu trawiennego w Polsce – ujęcie przestrzenne. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2018, 24(1): 9-18.

Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny (BDL GUS): https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (access: 20.11. 2018).

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK): http://www.codgik.gov.pl/ (access: 18.06. 2017).

Natural Earth. Free vector and raster map data, https://www.naturalearthdata.com (access: 5.12.2018).

Grzelak-Kostulska E., Seniorzy w Polsce w świetle procesów modernizacyjnych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016.

Dykas P., Kościelniak P., Tokarski T., Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego województw i powiatów. [In:] Trojak M., Tokarski T. (ed.)., Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, 81-109.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2307491

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Authors

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)