Self-assessment concerning the quality of life among family nurses

Katarzyna Zuń, Wiesław Marian Fidecki, Mariusz Wysokiński, Zofia Sienkiewicz, Dorota Kulina, Magdalena Zych, Aneta Jędrzejewska, Agnieszka Kijowska

Abstract


Abstract
Introduction. Due to the numerous responsibilities, perceived accountability and significant psychophysical workload, there is a decrease in self-assessment concerning the quality of life among nurses of various specializations. The level of quality of life depends on various factors, which impact is individually dependent according to one’s subjective perception.
Aim. The aim of the research was to determine the self-assessment concerning the quality of life among family nurses.
Materials and method. The group of respondents consisted of 152 professionally active family nurses. The quality of life was examined with a standardized tool: the WHOQOL-Bref scale.
Results. The examined family nurses rated their quality of life at an average of 3.79±0.78, while the self-assessment regarding their health amounted to the average of 3.69±0.84. The highest marks were received by the social field (72.25±18.44) among respondents. They slightly lower rated the physical domain (69.59 ±14.46) as well as the environmental domain (66.46±13.08). Whereas, the lowest rating was assigned to the psychological domain (59.96±12.13).
Conclusion. The self-assessment concerning the quality of life among family nurses is characterized as on an average level. The age of the respondents significantly differentiates the quality of life of the researched occupational group. Moreover, along with an increase in vocational education, the quality of life perception of the nurses’ increases.
Key words: quality of life, family nurses

Full Text:

PDF

References


Kowalewska B, Jankowiak B, Rolka, Krajewska-Kulak E. (red.): Jakość życia

w naukach medycznych i społecznych. Tom I, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 2017.

Stanaszek O. Badanie jakości życia w Polsce. W: Sobczak E., Głuszczuk D., Obrębalski M. (red.). Prace Naukowe Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Gospodarka regionalna w teorii i praktyce. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015:99-108.

Ratkowski W, Grabowska-Skorb P, Bzdawski M, Napierała M, Zukow W. Qality of life in the first decade of retimerent age, active and psychicaly with tri-city. Journal of Health Sciences, 2013; 3(16): 37-56.

Penk M, Kózka, Twarduś K. Trudne sytuacje w pracy pielęgniarek pediatrycznych i sposoby radzenia sobie z nimi. Problemy Pielęgniarstwa. 2007; 15(4): 223-228.

Jaracz K, Wołowicka L, Kalfos M. Analiza walidacyjna polskiej wersji WHOQOL-100. W: Wołowicka L. (red.). Jakość życia w naukach medycznych. Wydawnictwo Uczelniane AM w Poznaniu, Poznań. 2001: 291-302.

Jaracz K, Kalfoss M, Górna K, Bączyk G. Quality of life Polish respondents: psychometric properties of the Polish WHOQOL-Bref. Scand J Caring Sci. 2006; 20: 251-260.

Daszykowska J. Jakość życia w perspektywie pedagogicznej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2007.

Kudlak I, Fidecki W, Wysokiński M, Sienkiewicz Z, Kulina D, Walas L, Żuchowski T, Stępień P. Wybrane aspekty jakości życia pielęgniarek. W: Sienkiewicz Z, Fidecki W, Wysokiński M, Leńczuk-Gruba A. (red.). Problemy zawodowe współczesnych pielęgniarek. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2016: 25-35.

Kupcewicz E. Jakość życia pielęgniarek strategie radzenia sobie ze stresem doświadczanym w środowisku pracy. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2017; 23(1): 62-67.

Augustyniuk K, Aziewicz B, Szkup-Jabłońska M, Jurczak A, Stanisławska M, Wieder-Huszla S, Kotwas A, Grochans E. Ocena jakości życia kobiet w okresie pomenopauzalnym. Problemy Pielęgniarstwa 2014; 22(4): 413-419.

Dugiel G, Kęcka K, Jasińska M. Jakość życia pielęgniarek – badania wstępne. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2015; 21(4): 398-401.

Czarnecka-Iwańczuk M, Stanisławska-Kubiak M, Mojs E, Wilczak M, Samborski W. Objawy menopauzy a satysfakcja z życia i samoocena wśród kobiet. Przegląd Menopauzalny 2012; 6: 468–473.

Szkup- Jabłońska M, Tutaj E, Jurczak A, Wieder-Huszla S, Brodowska A, Grochans E. Wpływ warunków socjo-demograficznych na jakość życia kobiet w okresie pomenopauzalnym. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia. 2012; 5(1): 34-38.

Lu H, While AE, Barriball KL. Job satisfaction and its related factors: a questionnaire survey of hospital nurses in Mainland China. Journal of Nursing Studies. 2007; 44(4): 574.

Kowalska M, Humeniuk M, Danso F, Kułak E, Arasiewicz H. Jakość życia aktywnych zawodowo osób w wieku 45-60 lat , mieszkańców przemysłowego regionu Polski (aglomeracja górnośląska). Medycyna Pracy 2011; 62(5): 455-463.

Kheiraoui F, Gualamo MR, Mannocci A, Boccia A, La Torre G. Quality of life among healthcare workers; a multicentre cross-sectional study in Italy. Public Health. 2012; 126(7): 624-9.

Lorber M, Skela Savic B. Job satisfaction of nurses and identifying factors of job satisfaction in Slovenia Hospital. Journal Medical. 2012; 53(3): 263-70.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2277626

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Authors

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)