Oxybarotherapy of uterine infertility

Ewa Zieliński, Piotr Dzięgielewski, Katarzyna Sas, Romuald Olszański, Walery Zukow

Abstract


The problem of oxybarotherapy of uterine infertility was proposed as a proposition of a safe complementary method of fertility improvement. The possibilities of using hyperbaric therapy and new directions of its application have been presented. Indications of hyperbaric therapy are constantly modified and new fields of its applications are noticed. A project for the use of aerobic hyperbole in the world was described and the possibility of implementing therapy to Poland was indicated. The benefits of supplementary therapy, which is oksybaroterapy in the treatment of couples with impaired uterine fertility, are presented.

Keywords


hyperbaria; disease; infertility

Full Text:

PDF

References


Bartnik E., Hołówka J., Szawarski Z., Zaremba J., Zielińska E. Założenia regulacji prawnej dotyczącej wspomaganej medycznie prokreacji, stanowisko końcowe sformułowane przez grupę ekspertów biorących udział w pracach tzw. Komisji Gowina. Warszawa, październik 2008 r.

Jovanovic A.M. Hyperbaric Oxygenation Therapy in Infertility Patients. Crit Care Obst & Gyne. 2016; 2:1. doi:10.21767/2471-9803.100012.

Łepecka-Klusek C., Pilewska-Kozak A.B., Niepłodność w świetle definicji choroby podanej przez WHO. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012; 18(2): 162–165.

Sieroń A., Cieślar G. Zarys medycyny hiperbarycznej, wyd. II α-medica 2007 Bielsko-Biała. 23.

Skrzypulec V., Nowosielski K., Drosdzol A., Kowalaczyk R. Sexual dysfunctions in selected endocrinopathies. Endokrynologia Polska. 2005; 6(56): 964-969.

Zielińska E. Opinia sporządzona 21  maja 2015  r. na zlecenie Biura Analiz Sejmowych (druk sejmowy nr 3245/VII kad.); na temat rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności; Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu). 2015; 4(48): 183–196.

Гоженко, А.И. Очерки теории болезни. Одеса. 2010. = Gozhenko, A.I. Ocherki teorii bolezni. Odesa. 2010. = Gozhenko, A.I. [Essays of the theory of disease]. Odesa. 2010.

Запорожан, В.М., Гоженко, А.І. Від біоетики до нооетики. Вісник НАН України. 2004; 12: 22-29. = Zaporozhan, V.M., Gozhenko, A.І. Vіd bіoetiki do nooetiki. Vіsnik NAN Ukraїni. 2004; 12: 22-29. = Zaporozhan, V.M., Gozhenko, A.І. [From bioethics to noo-ethics]. Vіsnik NAN Ukraїni. 2004; 12: 22-29.

Билецкий, С.В., Гоженко, А.И. Гипоксически-гиперкапнические тренировки в кардиологии. Черновцы. 2007. = Bileckij, S.V., Gozhenko, A.I. Gipoksicheski-giperkapnicheskie trenirovki v kardiologii. Chernovcy. 2007. = Bileckij, S.V., Gozhenko, A.I. [Hypoxic-hypercapnic exercises in cardiology]. Chernovcy. 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2222348

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)