Physiotherapeutic procedure on the example of compression therapy in treatment of venous diseases

Mateusz Curyło, Katarzyna Cienkosz, Marcin Mikos, Aleksandra Izabela Czerw, Jan Raczkowski

Abstract


The aim of this study is an attempt to systematise the knowledge about physiotherapy in the process of treatment of vascular diseases, with particular focus on compression therapy. Moreover, an attempt was made to identify elements favouring the effective use of medical devices on the example of compression therapy.

Keywords


Varicose Ulcer; Compression Stockings; Compression Therapy

Full Text:

PDF

References


Curyło M, Cienkosz K, Mikos M, Czerw A. Epidemiology and diagnostics of venous disease in Poland. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(9):49-57. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.858684

Sudoł – Szopińska I, Błachowiak K, Koziński P. Wpływ czynników środowiskowych na rozwój przewlekłej niewydolności żylnej. Medycyna Pracy, 2006; 57 (4): 365-373

Leal FJ, Couto RC, Silva TP, Tenório V. Vascular physiotherapy in treatment of chronic venous disease. J Vasc Bras. 2015;14(3):224- 30. http://dx.doi.org/10.1590/1677-5449.0029

Freitas RP, Oliveira GW, Micuss MT. Vascular physiotherapy: a strategy for treatment of chronic venous disease. J Vasc Bras. 2016 Jan.-Mar.; 15(1):78-79. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1677-5449.008715

Trojan G, Jaźwa P, Kultys J. Rola i miejsce współczesnej fizjoterapii w leczeniu pacjentów chirurgicznych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, 1, 71–76

Wytyczne postępowania klinicznego Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Eur J Vasc Endovasc Surg (2015) 49, 678-737

Szewczyk M T, Jawień A, Cwajda-Białasik J, Cierzniakowska K, Podstawowe zasady kompresjoterapii Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009; 3: 89-92

Kaczmarek S. Wpływ różnych metod leczenia na gojenie i jakość życia pacjentów z owrzodzeniem żylnym goleni. Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego. Poznań 2015

Kapp S, Miller C, Donohue L. The use and acceptability of devices for compression stocking application and removal Wound Practice and Research Volume 22 Number 1 – March 2014, 34-43
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1971809

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)