Assessment of functional capacity of elderly patients hospitalized in the departments of lung diseases

Mariusz Wysokiński, Halina Lenartowicz, Wiesław Fidecki, Katarzyna Przylepa, Aneta Jędrzejewska

Abstract


Introduction: Changes in the body related to the aging process and occurring diseases can significantly impede independent functioning in everyday life. Functional fitness of an elderly person can be seen as the ability to perform everyday, normal activities independently and with no effort.
The aim of the study: The aim of the study was to determine the functional efficiency of elderly patients hospitalized in the department of lung disease
Material and methods: The research was carried out in the lung diseases department of the Clinical Hospital No. 4 in Lublin. The group consisted of 153 patients aged from 65 to 89 years. 53.60% of the respondents were women. The research material was collected using the NOSGER scale (Nurses' Observation Scale for Geriatric Patients).
Results: In the assessment of patients, the result for the whole group was obtained at the average level of 73.91+11.42 points. The respondents functioned the worst in the area of instrumental activities of everyday life (13.53 points) and in the field of social behavior (13.54 points). The respondents functioned in the best way in the field of memory (8.01 points). Younger respondents (65-70 years old) performed better at 71.05+1.12 points. Women had higher functional fitness (72.03+11.23 points). The best biopsychosocial efficiency was demonstrated by people with higher education 68.91+9.00 points. Patients from the urban environment performed better compared to people from rural areas (79.32±10.12 points vs. 82.20±11.00 points).
Conclusions: Elderly patients hospitalized in the department of lung diseases were characterized by reduced biopsychosocial efficiency. The largest deficits occurred in the field of instrumental activities of everyday life and social behavior. Age, gender, education and place of residence significantly differentiated the degree of functional efficiency of the examined patients.

Keywords


geriatric assessment, functional fitness, elderly people, department of lung diseases

Full Text:

PDF

References


Dąbek A, Misiak K, Zborowska I, Klisowska I. Uwarunkowania aktywności człowieka w podeszłym wieku. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne. 2015;5(1):67-72.

Osiński W. Gerokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym. PZWL Warszawa, 2013.

Fedyk-Łukasik M. Całościowa Ocena Geriatryczna w codziennej praktyce geriatrycznej i opiekuńczej. Geriatria i Opieka Długoterminowa. 2015;1.

Elsawy B, Higgins K.E. The Geriatric Assessment. Am Fam Physician. 2011;83(1):48-56.

Brunner C, Spiegel R. Eine Validierungsstudie mit der NOSGER (Nurses’ Observation Scale for Geriatric Patients), einem neuen Beurteilungsinstrument für die Psychogeriatrie. Zeitschrift für Klinische Psychologie 1990;9(3):211-229.

Spiegel R, Brunner M, Ermini-Fünschilling D, Monsch A, Notter M, Puxty J, Tremmel L. A new behavioral Assessment Scale for Geriatric Out- and In Patients: the NOSGER (Nurses’ Observation Scale for Geriatric Patients). J Am Geriatr Soc 1991;39(4):339-347.

Tremmel L, Spiegel R. Clinical experience with the NOSGER (Nurses’ Observation Scale for Geriatric Patients): tentative normative data and sensitivity to change. International Journal of Geriatric Psychiatry. 1993;8:311-317.

Bläsi S, Brubacher D, Zehnder A.E, Monsch A.U, Berres M, Spiegel R. Assessment of everyday behavior in Alzheimer’s disease patients: Its significance for diagnostics and prediction of disease progression. American Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementias. 2005;20(3):151-158.

Liszewska M. Zdążyć na czas. Senior z demencją a zastosowanie NOSGER (Nurses’ Observation Scale for Geratric Patients). Wspólne tematy. 2005;1:3-9.

Thomas P, Peix R, Hazif-Thomas C. L’échelle NOSGER. Nurse’s Observation Scale for Geriatric Patients. La Revue de Gériatrie 2009;34:677-679.

Gutowska A. (Nie)pełnosprawna starość – przyczyny, uwarunkowania, wsparcie. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 2015;8:10-33.

Fidecki W, Wysokiński M, Książkiewicz-Cwyl A, Wrońska I, Kędziora-Kornatowska K, Hartwig R, Kornatowski M. Geriatric assessment of patients hospitalised in internal medicine units. Gerontologia Polska. 2018;26(2):100-105.

Fidecki W, Wysokiński M, Wrońska I, Kulina D, Weremkowicz I, Kędziora-Kornatowska K, Sienkiewicz Z, Massalska K, Mąkosa J. Assessment of Neurogeriatric Patients by Means of the NOSGER. The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing. 2017;6(1):20–25.

Głowacka M, Brudzińska I, Kornatowski T, Zabielska P, Haor B, Jurczak A, Karakiewicz B. Functional ability of elderly people living in their home environment according to the NOSGER. Gerontologia Polska. 2017;4:242-247.

Bogusz R, Charzyńska-Gula M, Szkaut M, Kocka K, Szadowska-Szlachetka Z. Sprawność funkcjonalna osób powyżej 70. Roku życia na wsi a zapotrzebowanie na opiekę. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2013;19(4):517-522.

Lewko J, Kamińska KM, Doroszkiewicz H, Talarska D, Sierakowska M,

Krajewska-Kulak E. Ocena narażenia na upadki a wydolność funkcjonalna wśród osób starszych w środowisku zamieszkania. Probl Piel. 2014;22(2):159-164

Fidecki W,Wysokiński M, Wrońska I, Kędziora-Kornatowska K, Kachaniuk H,Ślusarz R, Burian J, Sienkiewicz Z, Ocena stanu fizycznego i psychospołecznego osób starszych z wykorzystaniem skali NOSGER. Pielęgniarstwo XXI wieku. 2013;4(45):17-20.

Fidecki W, Wysokiński M, Skupiński K, Wrońska I, Kędziora-Kornatowska K, Sienkiewicz Z, Kulina D, Burian J. Elements of the comprehensive geriatric assessment of seniors staying in social welfare homes. Gerontologia Polska. 2016;1(24):26.31.

Rybka M, Rezmerska L, Haor B. Ocena sprawności osób w wieku podeszłym. Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej. 2016;2:4-12.

Haor B, Beata Pielaszewska B, Ślusarz R, Rybka M. Wybrane aspekty sprawności seniorów w złożonych czynnościach dnia codziennego a praktyka pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej. Zeszyty Naukowe WSHE Włocławek, 2013:145-155.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1544362

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)