National identity as the basis for shaping patriotism in Poland

Kamil Roman

Abstract


The identity category is a crucial term describing the political and cultural relationships that occur within a given population. Identity is also a primary term for studying the essence of patriotism. This article attempts to analyze the impact of national identity on shaping patriotic attitudes, attachment to the homeland and civic activity. The publication also contains an overview of the applied solutions in Poland in the area of shaping awareness and national identity of Poles.

Keywords


identity, national identity, patriotism,

Full Text:

PDF

References


Chua S., B-Y Sim J., Crossing boundaries: An exploration of how three Social Studies teachers understand and teach patriotism in Singapore, Citizenship Teaching and Learning, 10(1),p.5.

Galar, R., Muszyński J., Waszkiewicz J.,Świdnica w perspektywie pokoleniowej” - Strategia Miasta A.D. 2009.

Grozdanovska E., The Relationship Between National Identity, Subjective Well-Being And Meaning In Life, Suvremena psihologija 19,2016, p 91-93.

Jankowska ,M., Sposoby rozwiązywania kryzysów w teorii psychospołecznego rozwoju E. H. Eriksona w aspekcie rozwoju człowieka i zdrowia psychicznego oraz zaburzeń w rozwoju, Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, nr 4(32),2017,p.51

Konieczna J., Tożsamość narodowa a wartości polityczne, religijne i moralne w transformacji ustrojowej. Ukraina na tle Polski i innych krajów Europy Wschodniej, source:: http: //weber.is.uw.edu.pl/zaklady/zsocog/joanna/Publ/PDF/Rozdzial 1.pdf,p.11

Kornacka- Skwara, Tożsamość narodowa w świetle przemian kulturowych, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie. Seria. Pedagogika, Z XX,2011,s..113

Kuczkiewicz-Fraś, A., Język, jako determinant tożsamości narodowej i państwowej w Pakistanie i Bangladeszu, p.126 Źródło: https: //ruj.Uj.edu.Pl

Mac, A., Stymulowanie rozwoju dziecka w okresie niemowlęcym w doświadczeniach matek, Dobrostan A Edukacja ,XII, p. 162

Marzęcki, R., Stach Ł., Fakt czy artefakt? Patriotyzm w życiu młodego pokolenia Polaków, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Politologica XIII (2014),p.260-261.

Nasza tożsamość–tożsamość świdniczan. Program wychowania patriotycznego Przeznaczony do realizacji w Młodzieżowym Domu Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy. źródło : https://mdk.swidnica.pl/wp-content/uploads/2016/05/program_patriotyczny_2014.pdf.

Ornacka K., Od socjologii do pracy socjalnej. Społeczny fenomen dzieciństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ,Kraków ,2013 ,p, 44

Paleczny T., Socjologia tożsamości, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008,p.24

Stefaniak K., Etapy rozwoju tożsamości człowieka wg Eriksona ,źródło :http://psychoterapia-polna.warszawa.pl/etapy-rozwoju-tozsamosci-czlowieka-wg-eriksona/

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej,Warszawa,2014,p.38-39 źródło : http://koziej.pl/wp-content/uploads/2015/09/Strategia-BN-pol.pdf.

Suchocka A., Królikowska I., Kreowanie tożsamości kulturowej, jako wyzwanie XXI wieku, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych I Społecznych, Kwartalnik 4/2014s.76

Waszczyńska, K. ,Wokół problematyki tożsamości. Identity. Some theoretical remarks, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego” 2014, nr 6,s.50

Witkowski, L., Versus. O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w ekologicznym cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H. Eriksona, Kraków 2015, p. 269-270.

Woszczyńska, K., Wokół problematyki tożsamości. Identity. Some theoretical remarks, Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego,2014,nr.6,p.57-58.

Yuen, T., & Byram, M., National identity, patriotism and studying politics in schools: a case study in Hong Kong. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 37(1),2007,p.24.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1490541

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Authors

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)