Hospital infections - medical, legal, economic and ethical issues

Magdalena Brodowicz-Król, Alina Trojanowska, Magdalena Korżyńska-Piętas, Michał Grzegorczyk, Edyta Medak

Abstract


The aim is to present factors that threaten the health and life of the patient staying in a hospital setting. Objects and tools that, as a result of human error, penetrate the patient's tissues and body cavities, cause a high risk of infection. These include surgical instruments, gynecological instruments, needles, syringes, catheters, and dressings. The requirements for the cleanliness of equipment, objects and tools are manifold, depending on the degree of risk of infection. The sterility of the equipment and tools is maintained thanks to the proper handling of the material before sterilization, properly carried out sterilization process, compliance with transport and storage rules. Analysis of deactivation conditions and assessment of its effectiveness provides a guarantee of prevention of nosocomial infections [4].

Keywords


hospital infections , pollution, source of infection,

Full Text:

PDF

References


Bulanda M., Drzewiecki A. : Zespół kontroli zakażeń. Sterylizacja-Epidemiologia- Higiena. 2012, 65-68.

Ćwikła J.; Eksploracja baz danych a modele wiedzy dziedzinowej, praca dyplomowa pod kierunkiem A. Zygmunt, w Katedrze Informatyki EAIiE, AGH, Kraków 2003.

Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa, dnia 18 listopada 2016 r.

Poz. 1866. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Ferschke W.: Profilaktyka zakażeń szpitalnych. Ocena skuteczności mikrobiologicznej chemicznych preparatów do dezynfekcji będących wyborami medycznymi w świetle norm EN 14885. Zakażenia. 2011, 2933.

Jackowska T., Pawlik K.: Profilaktyka zakażeń szpitalnych w oddziale pediatrycznym doświadczenia własne. Developmental Period Medicine, 2015;XIX,2 22.

Kordel K.: Odpowiedzialność cywilna szpitala a zakażenia szpitalne. W: Heczko P.B., Wójkowska-Mach J. [red.]. Zakażenia szpitalne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, ss. 234–242

Szymańska-Pomorska G., Pytel A., Smolińska B.: Zakażenia szpitalne jako problem epidemiologiczny współczesnego szpitala. Dekontaminacja oraz zasady przechowywania sprzętu medycznego. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne. 2017;7(2):149–152.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych

u ludzi (Dz. U. z 2008 nr 234 poz. 1570).

Valenta M.A., Śnieżyński B., Zygmunt A., Probabilistyczny model wiedzy o zakażeniach szpitalnych jako podstawa systemu ekspertowego wspomagania rozpoznawania tych zakażeń, Materiały konferencyjne, V Krajowa Konferencja Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych, Kraków 2000.

Wójkowska-Mach J., Gryglewska B., Grodzicki T.,, Heczko P.: Definicje i kryteria rozpoznania zakażenia szpitalnego oraz zakażenia w instytucjonalnej opiece długoterminowej. Gerontologia Polska 2010; 18, nr 1, 10–15.

Zygmunt A., Valenta M.A., Pozyskiwanie wiedzy z baz i hurtowni danych, XII Ogólnopolskie Konwersatorium Sztuczna Inteligencja - nowe wyzwania, Siedlce 2001.

Zygmunt A., Valenta M.A., Wykorzystanie bazy danych zakażeń szpitalnych jako źródła wiedzy o charakterze diagnostycznym, V Sympozjum MPM 2003 Modelowanie i pomiary w medycynie, Wydawnictwo Katedry Meteorologii AGH, Krynica 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1468043

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)