Sport and recreational facilities at the objects of the tourism booking area of the cross-border tourist zone

Krzysztof Parzych, Rafał Gotowski

Abstract


This article addresses the issue of the analysis of the development of the communes of the seaside tourist zone
of the Polish Baltic Coast. The analysis was carried out for all 37 coastal communes of the coastal tourist zone.
A quantitative and spatial analysis of the distribution of the main tourist and leisure facilities was made based on the data of the Local Data Bank of the Central Statistical Office, taking into account the state of 2017. The sports and recreation facilities of the coastal tourist zone municipalities are characterized by a significant degree
of spatial differentiation. In the distribution of sports and recreation facilities accompanying the accommodation facilities, there are clear poles of spatial concentration and areas of scarcity of sports and recreation facilities. This study analyzes the development of coastal communes of the Polish Baltic Coast in sports and recreation facilities. The analysis was made at the level of all coastal communes of the coastal tourist zone.
For the purposes of this study, coastal gminas have taken into account those that have direct contact with the coastline of the Baltic Sea. Ogółerm was included in the study of 32 coastal communes, part of municipalities, urban-rural part and typical rural communes. The CSO data on the number of objects of the broadly understood sports and recreation facilities of all coastal communes in Poland were used as the source material for achieving this goal. The analysis was made for 2017. The main areas of concentration of development facilities are connected with the municipalities with the best-developed base of accommodation facilities and the largest turnout of tourist traffic (Kołobrzeg, Rewal, Świnoujście, Władysławowo (commune), Łeba, Ustka, Mielno. There is a tendency to concentrate sports and recreation facilities in communes where, in addition to the typical recreational function of tourism, spa tourism (Kołobrzeg, Świnoujście) plays an important role as well
as in metropolitan municipalities (Gdańsk, Gdynia). Lack of sports and recreational development or its very limited development clearly corresponds to a shortage in terms of accommodation facilities and other elements of the broadly understood tourism development. The worst equipped with sports and recreation facilities are located on the outskirts of the main development and tourism poles (Wicko, Smołdzino, Kosakowo, Międzyzdroje (rural commune), Kamień Pomorski (rural commune), Będzino, Choczewo

Keywords


sports and recreation facilities, coastal communes, seaside tourist zone, tourist accessibility, tourist traffic

Full Text:

PDF

References


Berbeka J., 2013, Ewolucja form i roli obiektów sportowych w turystyce miejskiej, Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, 47, ss.9-20

Bogucka A., 2013,Ocena zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego Puszczy Knyszyńskiej, Economy and Management 3, ss.77-92

Bielec G., Półtorak W., Warchoł K., 2011, Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej, Wydawnictwo Proksenia i Uniwersytet Rzeszowski, Kraków 2011, s. 45.

Chudy W., 2007, Analiza wyposażenia obszarów wiejskich w Polsce w urządzenia infrastruktury komunalnej, [w:] Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, tom 2, Polska AkademiaNauk Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, s. 111-120.

Chudy W., 2012, Zagospodarowanie polskiej wsi w infrastrukturę sportową, [w:] Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 2012/ 02 (1), Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Kraków 2012, s. 143-150.

Drohomirecka A.,Kotarska K., Eider P., Wilk K., Eider J., 2011, Zaplecze sportowo-rekreacyjne w Wałczu a aktywność ruchowa przedstawicieli służb mundurowych, Ekonomiczne Problemy Usług nr 79, 583-597

Hajdzik A., Tomik R., 2011, Turystyka sportowa w dokumentach strategicznych sportu i turystyki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690, Ekonomiczne Problemy usług nr 79, Turystyka sportowa w dokumentach strategicznych sportu i turystyki, ss.401-413

Kogut-Jaworska M., 2011, Wdrażanie i monitorowanie strategii rozwoju sportu i rekreacji w samorządach lokalnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 690, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 79.

Puciato D., 2011, Rola inwestycji sportowych i rekreacyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 w tworzeniu produktu turystycznego gminy Głuchołazy, Ekonomiczne Problemy Usług nr 79, 513-524

Rogala A., 2011, Sport i rekreacja w strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 690, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 79.

Sławek M., Sleboda R., Bajorek W., Rzepko M., Nowak A., 2011, Przestrzeń rekreacyjna aktywności ruchowej w całorocznych zamkniętych obiektach sportowo-rekreacyjnych na podstawie wybranych jednostek osiedlowych Łodzi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690, Ekonomiczne Problemy Usług nr 79, ss. 275-303

Wankiewicz B., 2011, Wpływ sportu na rozwój lokalny w świetle ustawy o sporcie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690, Ekonomiczne Problemy Usług nr 79, ss. 413-429

Żyśko J., 2006, Rynek usług sportowo-rekre-acyjnych – aspekty teoretyczne i praktyczne[w:] Turystyka i Rekreacja. Wymiary teoretyczne i praktyczne, red. J. Kosiewicz, K. Obodyński, Rzeszów,Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Śniadek J., 2011, Rola sportu w promocji miast, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 690, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 79.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1452037

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)