Foot defects in infants and children and three-plane manual therapy

Monika Joanna Stecko, Agata Wawryków, Katarzyna Korabiusz, Anna Fabian-Danielewska, Inga Janik

Abstract


The subject of the article are foot defects in infants and children as well as early diagnosis and application of three-plane manual therapy of foot defects in children. Foot defects in infants and children are a common problem and the examination of the correctness of foot is very importan. Three-plane manual therapy of foot defects in children is one of the proposals that can be used in small patients because it brings therapeutic effects. Rapid implementation of therapy, gives us the ability to inhibit abnormal movement patterns and seek to the correct distribution of muscle tone

Keywords


foot; foot defects; sickle foot; clubfoot; flatfoot; three-plane manual therapy.

Full Text:

PDF

References


Przysada G., Drużbicki M., Łyszczak N.: Wpływ masy ciała na powstawanie wad stóp u studentów piątego roku fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2013, 3, 319–326.

Rykała J., Snela S., Drzał-Grabiec J., Podgórska J., Nowicka J., Kosiba W.: Ocena wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp w warunkach odciążenia i obciążenia masą własną u dzieci w wieku 7–10 lat. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2013, 2, 183–193

Zunkunft-Huber B., Trojpłaczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci. Wrocław 2013, wyd.1

Rawo T.: Deformacje stóp u noworodków. Pediatria po dyplomie 2015, 4,

Hefti F., Brunner R., Fliegel C., Freuler F., Jundt G., von Laer L., Kinderorthopädie in der Praxis. Springer, Stuttgart, Berlin, Heidelberg 1998

Tönnis D., Buckup K.: Der angeborene Sichel- und Serpentinenfuß. Jahrbuch der Orthopädie 1993, 29-41.

Ostiak W., Tomaszewski M.: Fizjoterapia i leczenie opatrunkami gipsowymi we wrodzonej stopie końsko-szpotawej. Stopa płasko- koślawa statyczna. Fizjoterapia w innych problemach stopy. http://www.ortopedia.ump.edu.pl/images/FOWR/STOPA%20DZIECI%CACA%20-%20BADANIE,%20LECZENIE%20I%20FIZJOTERAPIA.pdf, 31.08.2018

Gradek J., Szafrański T., Michalak J., Leczenie wrodzonej stopy końsko-szpotawej metodą Ponsetiego z wczesnym zastosowaniem opatrunków gipsowych – doświadczenia własne. Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 6, 2013, 441-445.

Napiontek M., Ostiak W., Kaczmarek M.: Wrodzona stopa końsko-szpotawa. Przewodnik dla rodziców (i nie tylko) dzieci dotkniętych wadą. Ortopedia Dziecieca Plus 2006

Staheli L: Clubfoot: Ponseti Management, 3th edition. Global

Cummings RJ, Davidson RS, Armstrong PF, Lehman WB: Congenital clubfoot. Instr Course Lect PubMed 2002; 51: 385-400.

ppolito E, Ponseti IV: Congenital clubfoot in the human fetus: Ahistological study. J Bone Joint Surg Am 1980; 8-22.

Grill F., Der Klaumpfuß. Orthopäde 1996, 25,4,364-378.

Łukasik E., Mioduszewski A. , Świerczyński M. , Wychowański M. , Wit A.: Ocena biomechaniczna pacjentów po korekcji stopy płasko-koślawej implantem podoskopowym. XI Konferencja Naukowa Majówka Młodych Biomechaników im. prof. Dagmary Tejszerskiej. http://www.biomechanik.pl/streszczenia_2014/pdf/Lukasik.pdf 02.09.2018

Zukunft- Huber B.: Trójwymiarowa terapia manualna stóp płasko – koślawych. Fundacja Promyk Słońca, Materiały szkoleniowe. Wrocław 2017,37-39.

Zukunft – Huber B.: Kombinowane leczenie stopy końsko- szpotawej. Trójpłaczyznowa terapia manualna – terapia wad stóp po zabiegu metodą Ponsetiego przy złej tolerancji szyny utrzymującej stopę w odwiedzeniu. Fundacja Promyk Słońca, Materiały szkoleniowe. Wrocław 2017, 62-67.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1418461

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)