Assessing Tarnobrzeg Cardiology Clinic patients’ level of knowledge of coronary heart disease risk factors.

Anna Gronek, Monika Hada, Marta Mrozek

Abstract


The aim of this paper is to present the level of knowledge of Tarnobrzeg Cardiology Clinic patients of the risk factors of coronary heart disease. The data required to support the paper’s statement was collected from 100 patients. Diagnostic survey was used as the method. A questionnaire with a set of 22 questions was used as the research tool.
The obtained results show that the level of knowledge is not satisfactory and the patients require further education. It was found that gender is not a factor differentiating the level of knowledge. However, urban residents are better informed than rural residents. It was concluded that the older the patient is the lower level of knowledge of coronary heart disease risk factors he or she possesses. Also, patients with higher education are more knowledgeable.
The research presented in the paper indicates there is an increased need of educating the population on coronary heart disease risk factors, promoting cardiovascular diseases prevention and engaging the medical community in spreading the knowledge.

Keywords


Cardiology

Full Text:

PDF

References


Braumawald E, Goldman L: Kardiologia. Elsevier Urban and Partner, Wrocław 2005.

Szczeklik A, Gajewski P: Choroby wewnętrzne. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2009.

Wrześniewski K, Włodarczyk D: Choroba niedokrwienna serca. Psychologiczne aspekty leczenia i zapobiegania. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Kaszuba D, Nowicka A: Pielęgniarstwo kardiologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2011.

Klimowicz A: Metody nauczania w pracy z dorosłymi. W: Poradnik edukatora (red. Owczarz M). CODN, Warszawa 2005.

Woynarowska B: Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Wierzchowska-Konera B: Pedagogika jako nauka. Podręcznik dla szkół medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,Warszawa 2000.

Minister Zdrowia. Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 POLKARD. Dostępny na stronie: www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/polkard_tekst_29062009.pdf.

Kowalski J, Kos M, et al.: Czynniki ryzyka a profilaktyka choroby niedokrwiennej serca w wybranej populacji mieszkańców Łodzi-część I i II. Polski Merkuriusz Lekarski 2005; 114: 743-753.

Ścibor M, Organa M: ocena stylu życia u pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. Medycyna Środowiskowa 2009; 12 (1): 51-60.

Kara I, Zysnarska M: palenie tytoniu wśród osób hospitalizowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca. Przegląd Lekarski 2009; 66 (10): 727-728.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1402719

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)