Physical activity and health behaviors of children from 4-6 classes of primary school living in the villages of the Lublin and Lodz voivodeships.

Paula Jankowska, Ewa Rudnicka-Drożak

Abstract


Introduction
Health behaviors shape throughout life. The family is the first educational environment of the child, in which health habits are created. Nutrition and nutritional status in childhood and early adolescence determine the health of an adult person to a large extent. Lack of physical activity can bring with it many negative effects, including overweight and obesity in children, metabolic syndrome, lack of motor coordination.
Objective
The aim of the study was to assess health awareness and attitudes of children from classes IV-VI of rural primary schools in the Lublin and Lodz voivodeships.
Material and methods
The study group consisted of 65 children from classses 4 to 6 attending primary schools in the Lublin and Łódź voivodships. There were 34 girls and 31 boys among the respondents. The diagnostic survey method used a questionnaire constructed by the authors. The obtained results were statistically analyzed using the STATISTICA 12.5 program.
Results
Only 43.08% of respondents ate 5 recommended meals. As many as 55.38% of children ate sweets several times a week, and 7.69% - every day. 66.15% of respondents stated that they consumed fresh vegetables and fruits every day, and 24.62% - several times a week. The vast majority of children ate breakfast before going to school (73.85%). A very worrying fact is that over a quarter of children's physical activity was limited to physical education only. Children assessed their knowledge of the principles of a healthy lifestyle: 23.08% - great, 53.85% - good, 20% - average and 3.08% poor.
Conclusions
Sweats and sweet drinks were disturbingly common in children's diets. The frequency of children's consumption of fresh vegetables and fruits could be described as satisfactory. An important problem was the low physical activity.

Keywords


Diet, Healthy Lifestyle, Child

Full Text:

PDF

References


Skommer M. Uwarunkowania zachowań zdrowotnych człowieka. W: Bartkowiak G, red. Czynniki kształtujące zachowania zdrowotne człowieka na przestrzeni życia. Teoria i praktyka. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Poznań; 2008: 76–81.

Karski J B. Praktyka i teoria promocji zdrowia – wybrane zagadnienia. Wyd. 1. Warszawa: CeDeWu; 2003.

Lalonde, M. A new perspective on the health of Canadians. Ottawa, ON: Minister of Supply and Services Canada; 1974.

Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2008.

WHO: Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Report of a Joint WHO/FAO expert consultation WHO, Geneva, Swizerland 2003.

Jarosz M. (red.): Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia. Wydawnictwo Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2008.

Jarosz M. (red.): Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Wydawnictwo Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2012.

Rausch R. Nutrition and Academic Performance in School-Age Children The Relation to Obesity and Food Insufficiency. Journal of Nutrition & Food Sciences, 2013;3(2):1-3.

Wujek T.; Z badań nad budżetem czasu wolnego młodzieży szkolnej w środowisku wielkomiejskim: Kwartalnik Pedagogiczny; 1960.

Pańczyk W, Warchoł K. Wychowanie fizyczne wobec wyzwań cywilizacji konsumpcyjnej. W: Rakiel-Czarnecka W, Cendrowski Z, (red.). Zdrowie naszych dzieci. Warszawa: Fundacja Dobre Życie; 2007.

Yousefian A, Ziller E, Swartz J, Hartley D. Active living for rural youth: addressing physical inactivity in rural communities. Journal of Public Health Management and Practice, 2009;15(3):223-231.

Kozieł D, Naszydłowska E, Trawczyńska M, Czerwiak G. Zachowania zdrowotne młodzieży – kierunek działania dla edukacji zdrowotnej. Zdr Publ 2003; 3/4: 280–284.

Niewiadomski T, Napierała M, Pezala M, Zukow W. Aktywność fizyczna i odżywianie w zdrowym stylu życia uczniów w wieku 10–13 lat ze szkoły podstawowej nr 9 w Inowrocławiu. Journal of Education, Health and Sport 2015; 5(6): 355–374.

Bednarek A, Bednarz M. Zachowania zdrowotne chłopców i dziewcząt w młodszym wieku szkolnym. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2013, Tom 19, Nr 3, 305-312.

Wojtyła-Buciora P et al. Sposób żywienia uczniów szkół podstawowych w powiecie kaliskim – w opinii dzieci i ich rodziców. Probl Hig Epidemiol. 2015; 96(1): 245–253.

Galczak-Kondraciuk A, Stempel P, Czeczelewski J. Assessment of nutritional behaviours of children aged 7-12 attending to primary schools in Biala Podlaska, Poland. Rocz Panstw Zakl Hig. 2018;69(1):71-77.

Obuchowicz A. Otyłość dzieci i młodzieży – przyczyny, sposoby oceny i metody zapobiegania. Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia 2007, 3(8): 4.

Toschke AM, Küchenhoff H, Koletzko B, von Kries R. Meal frequency and childhood obesity. Obes Res 2005, 13: 1932-8.

Hirshkowitz M, Whiton K, Albert SM, et al. National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary. Sleep Health 2015, 1(1): 40-43.

Woynarowska B. Zdrowie i szkoła. Warszawa: PZWL; 2000.

Olszewski J, Kuśmierczyk R, Olszewska M. Ocena porównawcza aktywności ruchowej w życiu codziennym u siedmiolatków i czternastolatków. Kwart Ortop. 2007; 3: 323–330.

Jodkowska M, Tebak I, Oblacińska A. Aktywność fizyczna i zachowania sedenteryjne gimnazjalistów z nadwagą i otyłością w Polsce w 2005 r. Probl Hig i Epidemiol 2007, 88:149-156.

Pitucha A, Metera A: Charakterystyka nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej dziecka w wieku wczesnoszkolnym w Górze Puławskiej. Zeszyty Naukowe WSSP 2013; 17: 67–85.

Jonczyk P, Potempa M, Kajdaniuk D. Analiza stopnia odżywienia i zaburzeń odżywiania oraz charakterystyka przyzwyczajeń żywieniowych i aktywności fizycznej wśród dzieci szkolnych w wieku 6-13 lat w mieście Piekary Śląskie. Pediatr Med Rodz 2015, 11(3): 302-314.

Strong WB, Malina RM, Blimkie CJ, Daniels SR, Dishman RK, Gutin B, Hergenroeder AC, Must A, Nixon PA, Pivarnik JM, Rowland T, Trost S, Trudeau F. Evidence based physical activity for schoolage youth. The Journal of Pediatrics, 2005;146(6):732–737.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1342616

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Authors

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)