The specificity of selected water sports and the importance of motor skills

Ewelina Pankanin

Abstract


Motor abilities are human movement abilities. They characterize the level of motor skills. Athletes present a particularly high level of these abilities. It results from individual predispositions of the body as well as proper training. Each sport discipline has its own specificity and requires the athlete to develop particular skills specifically.

Keywords


water sports; motor skills

Full Text:

PDF

References


Malinowski A. (1982) Zagadnienia normy w biologii i medycynie. „Przegląd Antropologiczny”,1–2

Sulisz S. (1991) Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej. WSiP, Warszawa

Raczek J. (1987) Motoryczność człowieka w świetle współczesnych poglądów i badań. „Wychowanie Fizyczne i Sport”, 1

Szopa J., Mleczko E., Żak S. (1996) Podstawy antropomotoryki. PWN, Warszawa–Kraków

Pikuła H, Piasecki J. (2009) Regulamin wyścigów kajakarstwa klasycznego, WEMA Wydawnictwo-Poligrafia; Warszawa

Rynkiewicz T, Rynkiewicz M. (2009) Kajakarstwo – trening dzieci i młodzieży. Międzyrzecz Podlaski, Wyd. INTERGRAF

Rynkiewicz T. (2003) Struktura zdolności motorycznych oraz jej globalne i lokalne przejawy. Monografia nr 354, AWF; Poznań

Rynkiewicz T., Starosta W. (2006) Wybrane przejawy kondycyjnych zdolności motorycznych a poziom zaawansowania sportowego kanadyjkarzy, Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej, Wyd. PTNKF; Warszawa; 80-87

Kowalski J., Koch R.(1976) Kajakarstwo Wioślarstwo, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa

Błachy R.(2004) Sporty wodne w rekreacji, Wyd. AWF, Wrocław

Maliniak J. i in.(2014) Z dziejów sportu na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski po II wojnie światowej, Wrocław

Kopeć A., Napierała M., Zukow W. (2016) Kontuzje i urazy w wioślarstwie= Injuries and trauma in rowing. Journal of Education, Health and Sport; 6(4); 331-354

Bourne GC.(1987) Textbook of Oarsmanship : A Classic of Rowing Technical Literature, Sport Book Pub

Jennings G.(2007) Water-Based Tourism, Sport, Leisure and Recreation Experiences, Elsevier

Nolte V.(2011) Rowing Faster - 2nd Edition, Human Kinetics

Mahler DA., Nelson WN., Hagerman FC.(1984) Mechanical and physiological evaluation of exercise performance in elite national rowers. JAMA, 252; 496-499

Boyne D.(2000) Essential Sculling: An Introduction to Basic Strokes, Equipment, Boat Handling, Technique, and Power, Lyons Press

Ferreira da Luz RL. i in.(2016) The Impact of Kitesurfing on the Dynamic Equilibrium, Asian Journal of Sports Medicine; 7(4)

Różycki P.(2005) Klasyfikacja współczesnych form turystyki, Geoturystyka, 2(1); 13-23

Spanjersberg WR., Schipper IB.(2007) Kitesurfing: when fun turns to trauma—the dangers of a new extreme sport, Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 63(3); 76-80

Bourgois JG., Boone JI. in.(2014) Biomechanical and physiological demands of kitesurfing and epidemiology of injury among kitesurfers, Sports Medicine, 44(1); 55-66
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1318997

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)