Aqua Fitness as one of the methods of prevention of hip osteoarthritis

Bartłomiej Wrzesiński, Edyta Piechocka, Anna Karpińska, Patrycja Łopatka, Paweł Wojtczak, Anna Ziółkowska

Abstract


Aqua fitness training is one of the most effective methods for improving physical health and reducing pain in orthopedic patients. This training due to the extensive number of modules can be used at any age regardless of gender. Aquafitness due to the environment in which it takes place gives great effects in the treatment of osteoarthritis, especially in combination with other physiotherapeutic treatments and kinesitherapy.

Keywords


hip osteoarthritis; water therapy; Watsu therapy; aqua fitness

Full Text:

PDF

References


E.Jones i Pery Ortopedia i reumatologia elselvier wrocław 2013 str. 73-75,113,119.

Groffik D., Aqua Fitness, AWF Katowice 2012 str. 1-25,160-181.

Koczy B. Endoprotezoplastyka w skojarzeniu z terapią fizykalną w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego u mężczyzn, ŚUM Katowice 2013 str.16,18-20.

Layne M. Water Exercis, Human Kinetic UK 2015 str. 3-15, 165-164.

Lechfowowicz H., Jandziś E. Fizjoterapia w wybranych schorzeniach geriatrycznych, KA, Rzeszów, Zamość 2009 str. 75-87.

Piertusik K. i inni Aqua Fitness, TKKF Warszawa 2009 str. 10-24, 26,56,109.

Zimmermann- Górska I. Reumatologia kliniczna, PZWL Warszwa 2008 str. 388-392.

Istrati Ból w chorobie zwyrodnieniowej stawów – postępowanie według medycyny opartej na faktach M. Zakład Reumatologii i Balenologii UJ Kraków, Polska 2011 str.13-32.

Klimiuk P.A. , Kuryliszyn-Moskal A.,, Choroba zwyrodnieniowa stawów’’ Osteoarthritis Reumatologia 2012, str.162–165.

M. Żabówka, Najczęstsze błędy i niewłaściwe przeświadczenia dotyczące fizjoterapii w chorobie zwyrodnieniowej stawów biodrowych Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja str 41-44.

Nalazek A. i współautorzy, „Leczenie, diagnostyka i profilaktyka stawu biodrowego w chorobie zwyrodnieniowej”, Journal of Health Sciences, 2014, 04(01): 333-338.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1316885

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)