Exercises of the short-foot as a method of pes planus treatment

Anna Karpińska, Bartłomiej Wrzesiński, Patrycja Łopatka, Edyta Piechocka

Abstract


The basic functions of the foot are: shock absorption, taking over the body weight, which determines the correct locomotion. Physiologically, the body weight is based mainly on three points of support: the first and fifth metatarsals bone and in the middle of the heel tumor. Improper arching of the physiological arches of the feet leads to the development of flat feet, which results in improper load distribution on the feet and overloads in all body structures. There are many diagnostic methods to diagnose flatfoot, among them we can distinguish: podoscopy examination and on a podobarography platform. One of the most effective methods of flatfoot treatment are the short- foot exercises. They are aimed at activating the short plantar muscles of the foot responsible for its proper arching. Exercises outside the regulation of muscle work also contribute to the improvement of proprioceptive sensation. Systematically and reliably conducted gymnastics have a beneficial effect on the shape of the feet.

Full Text:

PDF

References


Klimczak K. Kochański B. Plaskiewicz A. Kałużny K., Smuczyński W. Ratuszek-Sadowska D. i wsp. Analiza występowania wad stóp u dzieci w wieku 6-10 lat. 2014

Lorkowski J. Szczepanowska– Wołowiec B. Kotela A. Hładki W. Kotela I. Ocena budowy anatomicznej stóp u studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostry dyżur, 2016; 9(3): 73- 76.

Szczepanowska-Wołowiec B. Wołowiec P. Kotela P. (2010). Wady postawy populacji dzieci w wieku 10-12 lat na terenie gminy Masłów. Studia Medyczne, 2010; 17: 41- 45.

Furgał W. Adamczyk A. Ukształtowanie sklepienia stopy u dzieci w zależności od wskaźnika masy ciała. Polish Journal of Sports Medicine, 2009; 25(3): 189- 199.

Drzał-Grabiec J. Snela S. Walicka-Cupryś K. Wysklepienie łuku podłużnego stóp a typ postawy ciała. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2012: 93(4): 718-721.

Jankowicz-Szymańska A. Pociecha M. Zróżnicowanie wysklepienia podłużnego stóp u dzieci w wieku przedszkolnym. Fizjoterapia, 2012; 20(2): 3- 11.

Galiński J. Zieliński J. Popieluch M. Ćwiczenia korekcyjne stopy. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2000; 2(3): 63- 68.

Srokowska A. Foss J. Lewandowski A. Siedlaczek M. Radzimińska A. i wsp. Statyczna i dynamiczna ocena funkcjonalna wybranych parametrów stopy. Journal of Education, Health and Sport, 2015; 5(7): 569- 589.

Mosór K. Kromka- Szydek M. Wpływ wybranych czynników na parametry stopy w oparciu o badanie podoskopowe. Aktualne Problemy Biomechaniki. 2012; 6: 99- 104.

Rykała J. Snela S. Drzał- Grabiec J. Podgórska J. Nowicka J. Kosiba W. Ocena wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp w warunkach odciążenia i obciążenia masą własną u dzieci w wieku 7–10 lat. Medical Review, 2013; 2: 183- 193.

Puszczałowska- Lizis E. Związki kąta Clarke’az cechami przedniej i tylnej strefy podparcia oraz częstość występowania deformacji stóp u kobiet w wieku geriatrycznym. Gerontologia Polska, 2011: 19(1); 33- 39.

Walkowska K. Siwiec S. Ćwiczenia krótkiej stopy (SFE) jako forma przeciwdziałania płaskostopiu u dzieci. Horyzonty współczesnej Fizjoterapii, 2010; 89-99.

Gołąb A. Nowak S. Szczygieł E. Assessment of foot function in patients with pes planus deformity treated with the authors’ own exercise programme–a preliminary report. Advances in Rehabilitation, 2017; 31(2): 39- 52.

Leszczak J. Drzał- Grabiec J. Rykała J. Podgórska-Bednarz J. Rachwał M. Charakterystyka wybranych parametrów antropometrycznych kończyn dolnych w warunkach odciążenia i obciążenia masą własną u dzieci w wieku szkolnym. Medical Review, 2014; (1): 55- 61.

Lee J. H. Cynn H. S. Yoon T. L. Choi S. A. Kang T. W. Differences in the angle of the medial longitudinal arch and muscle activity of the abductor hallucis and tibialis anterior during sitting short-foot exercises between subjects with pes planus and subjects with neutral foot. Journal of back and musculoskeletal rehabilitation, 2016; 29(4): 809- 815.

Jung D. Y. Kim M. H. Koh E. K. Kwon O. Y. Cynn H. S. Lee W. H. A comparison in the muscle activity of the abductor hallucis and the medial longitudinal arch angle during toe curl and short foot exercises. Physical Therapy in Sport, 2011; 12(1): 30- 35.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1312894

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)