The influence of age on a postural balance

Ewelina Stefania Pankanin

Abstract


The physiological and correct posture of a human body is a vertical attitude. A small support surface and relatively high body height cause a small but continuous balance. Maintaining a stable posture requires efficient operation of the balance system. However, with age, the involutionary changes taking place in the body impair its functioning.

Keywords


body balance, old age

Full Text:

PDF

References


Błaszczyk J.W., Czerwosz L.: Stabilność posturalna w procesie starzenia. Gerontologia Polska, 2005; 13, 25-36

Golinowska Stanisława, Holzer Jerzy, Szwarc Halina, Pędich Wojciech (1999), Starzenie się i starość: pojęcia, tendencje, cechy i struktury [w:] S. Golinowska (red.), Ku godnej aktywnej starości. Raport o rozwoju społecznym. Polska 1999, Warszawa: UNDP

Kijak R.J., Szarota Z.: Starość. Między diagnozą a działaniem. Warszawa, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013; 14

Bromley D. B., Psychologia starzenia się, tłum. Z Zakrzewska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969

Beauvoir S. de, The Coming of Age, WW Norton & Company, New York 1996,7

Stuart-Hamilton I., Psychologia starzenia się, tłum. Aleksandra Błachnio , Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2006

Żołądź J.A., Majerczak J., Duda K.: Starzenie się a wydolność fizyczna człowieka. W: Górski J.(red.): Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa, 211; 157

Rottermund J, Knapik A, Zbożna –Lichoń J. Postępowanie usprawniające u osób w podeszłym wieku z zaburzeniami równowagi i zawrotami głowy pochodzenia przedsionkowego. In: Pop T. editor. Wartość rehabilitacji w świadomości współczesnego człowieka. Rzeszów: Wyd. Uniw. Rzeszowskiego; 2013

Protasowa M. W., Bondarewskij E.J., Levando W.A. O wozrastnych izmienieniach ustoicziwosti stojania Ŝenszcziny 27-70 let. Teoria i Praktyka Fizycznej Kultury, 1976; 9, 44-45

Hageman, PA; Leibowitz, JM; Blanke, D. Age and gender effects on postural control measures. Arch. Phys. Med. Rehabil 1995; 76, 961–965

Baloh, R.W., Fife, T.D., Zwerling, L., Socotch, T., Jacobson, K., Bell, T., Beykirch, K. Comparison of static and dynamic posturography in young and older normal people. J. Am. Geriatr. Soc.1994; 42, 405–412

Fujita T, Nakamura S, Ohue M, et al. Effect of age on body sway assessed by computerized posturography. J Bone Miner Metab.2005; 23, 152-156

Abrahamova D, Hlavacka F. Age-related changes of human balance during quiet stance. Physiol Res. 2008; 57(6), 957–64
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1309335

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)