Methods used to measure postural balance

Ewelina Stefania Pankanin, Paulina Miętkowska

Abstract


Balance is one of the basic motor skills of a man. It is essential for the proper functioning of a human being, and every deviation from the norm strictly affects the quality of life. For the maintenance of the vertical position of the body it is a responsible interaction: the organ of balance, the sense organ of deep feeling, the organ of vision. The complex structure of the balance system requires appropriate research tools. Research techniques can be divided into: balance tests, instrumental techniques and system / physiological assessment. There is no single, universal research technique, so choosing the right tool should be dictated by individual research needs.

Keywords


postural balance, research methods

Full Text:

PDF

References


Berg KO, Maki BE, Williams JI, et al. Clinical and laboratory measures of postural balance in an elderly population. Arch Phys Med Rehabil. 1992;73:1073–1080.

Paszko- Patej G., Terlikowski R., Kułak W. i in., Czynniki wpływające na proces kształtowania równowagi dziecka oraz możliwości jej obiektywnej oceny, Neurologia Dziecięca 2011; 41; 121-127

Pyskir M., Pujszo J. i in., Wpływ wybranych ćwiczeń fizycznych na system kontroli postawy człowieka, Medycyna Sportowa 2004; 20(5); 247-253

Kubiczek-Jagielska, M., Tacikowska G., Diagnostyka i leczenie zawrotów głowy, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2002

Held-Ziółkowska M., Równowaga statyczna i dynamiczna ciała, część 1. Organizacja zmysłowa i biomechanika układu równowagi, Magazyn Otorynolaryngologiczny 2006; 5; 39- 46

Shepard N., Telian S., Practical managment of balance disorder patient, Singular Publishing Group, London 1996

Bacik B., Znaczenie kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego w kontroli stabilnej postawy stojącej, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice 2005; 20-28

Błaszczyk J.W., Czerwisz L., Stabilność posturalna w procesie starzenia, Gerontologia Polska 2005; 13(1); 25-36

Opara J., Błaszczyk J., Dyszkiewicz A., Zapobieganie upadkom w chorobie Parkinsona Rehabilitacja Medyczna 2005; 9(1); 31-34

Huxham F. E, Goldie P. A., Patla A. E., Theoretical consideratios in balance assessment. Australian Journal of Physiotherapy 2001; 47(2); 89-100

Gołąb B.K., Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2004; 136-145

Horak F.B, Henry S.M, Shumway-Cook A., Postural Perturbations: New Insights for Treatment of Balance Disorders, Physical Therapy 1999; 77(5), 517-533

Mancini M, Horak FB: The relevance of clinical balance assessment tools to differentiate balance deficits. Eur J Phys Rehabil Med 2010, 46: 239-248.

Kuczyński M., Podbielska M. L. i in., Podstawy oceny równowagi ciała: czyli co, w jaki sposób i dlaczego powinniśmy mierzyć?, Acta Bio - Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna 2012; 18(4); 243-249

Kostiukow A., Rostkowska E., Samborski W., Badanie zdolności zachowania równowagi ciała, Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2009; 55(3); 102-109
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1299755

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)