Child abuse: will the doctor report?

Witold Pawłowski, Krzysztof Goniewicz, Mariusz Goniewicz, Dorota Lasota

Abstract


The phenomenon of child abuse is a very important social issue, not only globally, but also in Poland. There is a silent consent in the Polish society for violence against children.
The research presents the issues of the children abuse issue and forms. The most important are: physical abuse, mental abuse, sexual abuse and negligence. Also research presents the legal instruments governing the obligation to report cases of violence against children including medical confidentiality
It is still necessary to sensitize the doctors, and especially the paediatricians about the abused child issues, as well as to educate and broaden knowledge in the scope of recognizing such phenomena. The doctors’ involvement and their will to act towards the social and legal direction, by helping the family and the child are also important. In the current situation, reporting of abuse cases and non-medical actions regarding this issue is mainly a moral and professional obligation of a doctor, coming mainly from the care about patient’s health.

Keywords


Mandatory reporting; Physician responsiveness; child

Full Text:

PDF

References


Brągiel J.: Zrozumieć dziecko skrzywdzone. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1996.

Brągiel J.: Zagadnienia przemocy wobec dziecka w rodzinie. w: S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke (red.), Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.

Brzozowska M.: Obowiązek zgłaszania przypadków przemocy wobec dzieci. Gazeta Lekarska, 4(220), 2009.

Marek A.: Kodeks Karny. Komentarze. Wolters Kluwer Polska Lex, Warszawa 2007.

Goniewicz, M., & Goniewicz, K. (2011). Przemoc wobec dzieci—aspekty etyczno-prawne. In Forum Medycyny Rodzinnej (Vol. 5, No. 5, pp. 437-444).

Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”. www. niebieska linia.pl

Spurek S.: Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz. Wolters Kluwer Polska Oficyna, Warszawa 2008.

TNS Ośrodek Badania Opinii Publicznej „Polacy wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz opinie ofiar, sprawców i świadków o występowaniu i okolicznościach występowania przemocy w rodzinie”. Listopad 2007, www.niebieskalinia.pl

Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza. Dziennik Ustaw 2008 nr 136, poz. 857.

Ustawa z dnia 12 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dziennik Ustaw 2005 nr 180 poz. 1493.

Ustawa z dnia 17 listopada 1974 r. Kodeks Postępowania Cywilnego. Dziennik Ustaw1974 nr 43 poz. 296.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Dziennik Ustaw 1997 nr 88 poz. 553.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. Dziennik Ustaw 1997 nr 89 poz. 555.

Wojaczyńska-Stanek K.: Lekarz ma obowiązek prawny zgłoszenia faktu maltretowania dziecka. Puls Medycyny, 19(38), 2003.

Wrześniewska-Wal I.: Lekarski obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Służba Zdrowia, 9-12, 2003.

www.policja.pl/

www.bil.org.pl: List Rzecznika praw dziecka do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14.01.2000 roku.

Zielińska E. (red.): Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz. Wolters Kluwer Polska ABC, Warszawa 2008.

Sheets, L. K., Leach, M. E., Koszewski, I. J., Lessmeier, A. M., Nugent, M., & Simpson, P. (2013). Sentinel injuries in infants evaluated for child physical abuse. Pediatrics, 131(4), 701-707..

Żebrowska M.: Przemoc w rodzinie. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rypinie. rypin.internetdsl.pl
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1257862

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)