Static posturography as an instrument to assess the balance among athletes

Ewelina Stefania Pankanin, Anna Maria Dobosiewicz, Paulina Miętkowska

Abstract


Equilibrium is defined as the ability to maintain the roll centre of gravity (centre of mass - COM), which is located in the abdomen, inner support surface defined by the contour of the foot. The process to maintain standing balance involves continuous loss of balance and recovery [1]. The balance is considered to be the basic motor skills and is especially important for athletes. Examination of postural balance is a troublesome scientific issue, but static posturography allows for a reliable assessment of this aspect.

Keywords


posturography, athletes, static balance

Full Text:

PDF

References


Paszko- Patej G., Terlikowski R., Kułak W. i in., Czynniki wpływające na proces kształtowania równowagi dziecka oraz możliwości jej obiektywnej oceny, Neurologia Dziecięca 2011; 41; 121-127

Kuczyński M., Podbielska M. L. i in., Podstawy oceny równowagi ciała: czyli co, w jaki sposób i dlaczego powinniśmy mierzyć?, Acta Bio - Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna 2012; 18(4); 243-249

Konturek S., Podstawy fizjologii człowieka - układ nerwowy i narządy zmysłów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009

Narkiewicz O., Moryś J., Nauroanatomia czynnościowa i kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003

Kubiczek-Jagielska, M., Tacikowska G., Diagnostyka i leczenie zawrotów głowy, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2002

Gębska M., Wojciechowska A. i in., Rehabilitacja przedsionkowa u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami równowagi i zawrotami głowy, Family Medicine & Primary Care Review 2014; 16(1); 39-43

Rachwał M., Drzał-Grabiec J. i in., Kontrola równowagi statycznej kobiet po amputacji piersi. Wpływ narządu wzroku na jakość odpowiedzi układu równowagi, Advances in Rehabilitation 2013; 27(3); 13-20

Hunter M.C., Hoffman M.A., Postural Control: visual and cognitive manipulations, Gait Posture 2001; 13(1); 41-48

Chudak B., Permoda A., Zmniejszenie absencji w środowisku pracy przez innowacyjne metody profilaktyki upadków u pracowników dojrzałych, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 2016; 46(1); 182-193

Tejszerska D. i in., Projekt urządzeń do rehabilitacji osób z zaburzeniami propriocepcji, Aktualne problemy biomechaniki 2001; 4(1); 263-274

Stryła W., Pogorzałą A. M., Ćwiczenia propriorecepcji w rehabilitacji, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014

Rynkiewicz T. Struktura zdolności motorycznych oraz jej globalne i lokalne przejawy. Monografia nr 354, AWF; Poznań 2003

Błachy R., Sporty wodne w rekreacji, Wydawnictwo AWF, Wrocław 2004

Błaszczyk J.W., Czerwisz L., Stabilność posturalna w procesie starzenia, Gerontologia Polska 2005; 13(1); 25-36

Vuillerme N., Danion F., The effect of expertise in gymnastics on postural control, J Neurosci Lett 2001; 303; 83-86

Paillard T., Margnes E. i in., Postural ability reflects of the athletic skill level of surfers, Eur J Appl Physiol 2010; 111(8); 1619-1623

Fedak D., Latała B. i in., Ocena wpływu fizjoterapii na równowagę w pozycji stojącej w grupie pacjentów po udarze mózgu określona na podstawie badań posturo graficznych, Acta Bio-Opt Inform Med., 2010; 16(3); 208-211
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1248550

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)