Monitoring of nosocomial infections as an element of prevention

Izabela Gąska, Katarzyna Sygit, Elżbieta Cipora, Walery Zukow, Irena Dorota Karwat

Abstract


Introduction. Hospital infections are one of the most serious threats to the hospitalised patient and their monitoring is recognised as one of the most important criteria of care quality for modern hospitals.
The aim of the work was to present the problem of nosocomial infections and desired behaviours and activities in the field of infection prophylaxis.
Material and method. The analysis of the current scientific literature was carried out with particular attention to the prevention of infections in treatment wards and the need to monitor the patient's condition and the environment in the case of an infection.
Results. The lack of developed and implemented programmes for the control of nosocomial infections is a fundamental element that increases the risk of nosocomial infections. This disrupts the proper functioning of the hospital and causes additional health problems for the patient and the ward staff. In addition, the hospital suffers losses instead of savings, which is a priority aim in the current funding system.
Conclusions. The basis for eliminating or minimising the incidence of nosocomial infections is a well-developed and implemented programme of hospital infection control based on the education of medical personnel in the field of infection prevention. Constant, comprehensive assessment of the procedures used and the standards of conduct, epidemiological data as well as microbiological data can ensure quick identification and elimination of the threat.

Keywords


nosocomial infections; control; standards; prevention; education.

Full Text:

PDF

References


Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570) z dnia 30 grudnia 2008 r.

Sierocka A., Cianciara M.: Monitorowanie zakażeń szpitalnych. Probl Hig Epidemial 2010; 91 (2): 323-328.

Bzdęga J., Magdzik W., Narusiewicz-Lesiuk D., Zieliński A. (red.): Leksykon epidemiologiczny. Alfa–Medica Press, Bielsko Biała 2008.

Ciuruś M.J.: Pielęgniarstwo operacyjne. Makmed, Lublin 2007.

Denys A.: Zakażenia szpitalne w wybranych oddziałach. Wolters Kluwer Polska. Kraków 2013.

Dulny G., Lejbrandt E.: Higiena w placówkach opieki medycznej. Wyd. Verlag Dashofer Sp. z o. o., Warszawa 2002.

Nosowska K.: Podstawy sterylizacji i dezynfekcji w zwalczaniu zakażeń szpitalnych. Wyd. Czelej, Lublin 1999.

Dzierżanowska D. (red.): Zakażenia szpitalne. Alfa – Medica Press, Bielsko Biała 2008.

Denys A.: Zakażenia szpitalne. Stand Med. 2004.

Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A.: Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i praktyka. Alfa–Medica Press, Bielsko Biała 2007.

Ciuruś M., Borowiak E.: Bezpieczeństwo i higiena pacjenta w szpitalu i na sali operacyjnej. Zakażenia 2011; 3: 113-117.

Heczko P. (red.): Mikrobiologia. Podręcznik dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych. Wyd. PZWL, Warszawa 2006.

Jędrychowski W.: Podstawy epidemiologii. Metody badań oraz materiały ćwiczeniowe. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.

Fleischer M., Bober-Gheek B.: Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Urban & Partner, Warszawa 2006.

Jabłoński L., Karwat I.D. (red.): Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych. Wyd. Czelej, Lublin 2002.

Krzywiecka H., Dezynfekcja, sterylizacja – elementy higieny szpitalnej. Medycyna 2000, 1995; 51/52 (VI): 39-42.

Heczko P., Wójcichowska-Mach J. (red.): Zakażenie szpitalne. Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń. PZWL, Warszawa 2009.

Szymańska-Pomorska G., Pytel A., Smolińska B.: Zakażenia szpitalne, jako problem epidemiologiczny współczesnego szpitala. Dekontaminacja oraz zasady przechowywania sprzętu medycznego. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2017; 7(2) :149-152.

Hryniewicz W., Ozorkowski T.: Szpitalna lista antybiotyków. Wyd. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków, Warszawa, 2011.

Warren D.K., Zack J.E., Mayfield J.L. i wsp.: The Effect of an Education Program on the Incidence of Central Venous Catheter – Associated Bloodstream Infection In a Medical ICU. Chest, 2004.

Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej – podsumowanie. World Health Organization 2009.

Ostrogórska P., Gniadek A.: Kompetencje pielęgniarek i położnych z zakresu nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi występującymi na oddziałach intensywnej terapii noworodka. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2015; 5, 2, 189-198.

Bober B. (red.): Prewencja i kontrola zakażeń. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

Grzesiowski P., Kowalski M., Lejbrandt E., Malaucz M., Pawlełko R., Sobania M. (red.): Zasady utrzymania czystości w zakładach opieki zdrowotnej. Część I PSPE, Warszawa 2008.

Jedliński D., Sobania M.: Higiena szpitalna. Higiena powierzchni szpitalnych. PSPE, Kraków 2003.

Profilaktyka i Zwalczanie Zakażeń Szpitalnych – Mat. konf. V Ogólnopolskie Sympozjum Kierowniczej Kadry Medycznej, Warszawa 2000.

Przondo-Mordarska A., Smutnicka D., Burdynowski K.: Czy w polskich szpitalach prawidłowo rozpoznaje się zakażenia?. Zakażenia 2008, 3: 79-83.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2004 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń zakładowych (Dz. U. nr 285 poz. 2869).

Sierocka A., Cianciara M.: Monitorowanie zakażeń szpitalnych jako element procesu zarządzania ryzykiem. Zakażenia 2011, 1: 81-89.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1241145

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)