The level of knowledge of high school students from lubelskie voivodeship about performing first aid

Justyna Wysocka, Marta Pawlicka, Kamil Bałabuszek, Anna Mroczek, Patryk Rzońca, Halina Piecewicz-Szczęsna

Abstract


Introduction
First aid plays a key role in saving human life. It not only prevents the deterioration of the victim's health, but also determines survival. Every year, thousands of people die of various injuries, car accidents and other critical situations. This figure could be significantly lower if the accident witnesses provided first aid to the victims.
Material and method
Diagnostic survey was selected as the research method, and the research tool was an authorial questionnaire, examining the level of students' knowledge about first aid. It was based on the guidelines of the European Resuscitation Council 2015. The questionnaire consisted of 20 closed single-choice questions and only one of the 4 answers was correct. The obtained results were statistically analyzed using STATISTICA 12 software (StatSoft Polska). For the correlation study the χ2 test was used, and the significance level was taken as p<0.05.
Aim
The aim of the study was to verify and compare the level of knowledge concerning first aid among high school and technical secondary school students.
Results
Nearly 63% of people had first aid training and 59.6% of women and 39.7% of men had already been giving first aid. About 40% of the respondents believed that their level of knowledge was at a very good level, where in reality it was much lower.
Conclusions
Unfortunately, the general knowledge of first aid rules is unsatisfactory. The reason for this is a false belief that the acquired knowledge does not require repetition and updating.

Keywords


first aid; emergency medicine; resuscitation

Full Text:

PDF

References


Truhlar A., Deakin C.D., Soar J., Khalifa G.E.A. i inni, Zatrzymanie krążenia – postępowanie w sytuacjach szczególnych, Wytyczne Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji 2015, s. 353

Wiśniewski J., Majewski W.D., Ocena poziomu wiedzy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w zachodniopomorskiem na temat pierwszej pomocy medycznej, Annales Academiae Medicae Stetinensis Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2007, 53, 2, 114-123

Goniewicz M., Nowak – Kowal A., Smutek Z., Przysposobienie obronne Cz. II, Wydawnictwo Operon, Gdynia 2006, s. 6

Perkins G.D., Handley A.J., Koster R.W., Castren M. i inni, Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz automatyczna defibrylacja zewnętrzna, Wytyczne Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji 2015, s. 106

Nolan J., Gabbott D., Lockey A., Mitchell S. i inni, Specjalistyczne Zabiegi Resuscytacyjne Europejska i Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2007, s. 1

Borowiecki M., Pytasz Z., Rygała E., Edukacja dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Łódź 2009, s.16

Goniewicz M. Pierwsza pomoc podręcznik dla studentów, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011 s.

Woźniak J., Nowicki G., Goniewicz M., Zielonka K. i inni, Analiza przygotowania nauczycieli wychowania przedszkolnego do udzielania pierwszej pomocy, Przegl. Epidemiol. 2011, nr 65, s. 663 - 667

Musiał P. , Makowski A., Adamczyk-Krupska B., Zięba B. i inni, Assessment of the level of adults’ knowledge about Cardio-Pulmonary Resuscitation (CPR) and the use of an Automated External Defibrillator (AED) in public places, Journal of public ealth, nursing and medical rescue 4/2015, s. 44-47

Strzyżewska K., Mędrzycka-Dąbrowska W., Dąbrowski S., Basiński A., Assessment of the level of knowledge about delivering first aid in emergency situations among students of Tri-city Metropolitan Area Colleges, Anestezjologia i Ratownictwo 2012, nr 6, s. 41-52

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69)

Nowicki G. J., Woźniak J., Ślusarska B., Piasecka H., Chemperek E., Młynarska M., Naylor K., Analiza stanu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego, Ostry dyżur 2015, nr 1, s. 148-150

Wiśniewski J., Majewski D. W., Ocena Poziomu Wiedzy Nauczycieli Szkół Ponadgimnazjalnych w Zachodniopomorskiem na temat pierwszej pomocy medycznej, Annales Academia Emedica Estetinensis roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2007, nr 53, s. 114–123
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1237763

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)