Tasks of the hospital emergency department during disasters

Witold Pawłowski, Krzysztof Goniewicz, Mariusz Goniewicz, Robert Czerski, Dorota Lasota

Abstract


Hospital emergency departments with emergency medical teams are the basic units of the National Medical Rescue System. Hospital emergency department is an independent organizational unit within the meaning of the hospital health care facilities, providing the benefits of health care that persons in a state of sudden health threat, satisfying the Requirements of the Act of 8 September 2006 about the National Medical Rescue System. In research presents the procedure of dealing in the situation of a disaster of the hospital emergency department. Characterized in details the mobilization personnel system, the role of hospital emergency staff and hospital staff jobs in emergency department in the situation of disaster.

Keywords


hospital emergency department; emergency medical; disaster.

Full Text:

PDF

References


Bartkowiak R. Postępowanie z chorym po urazie w oddziale ratunkowym na podstawie doświadczeń Wielkiej Brytanii, Medycyna katastrof i medycyna ratunkowa, Łódź 2003.

Baumberg I. Praktyczne aspekty medycznych działań ratowniczych w przypadkach strat masowych, [w:] Rasmus A., Gaszyński W. (red.): Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź 2004, 240-246.

Beattie T.F. Prehospital emergency care, European Journal of Emergency Medicine 1998, 5: 7-8.

Brongel L. Złota godzina czas życia, czas śmierci. Kraków, Krak. Wydaw. Med., 2007: 3-8.

Foryś R. Diagnostyka na szpitalnym oddziale ratunkowym, Medycyna Intensywna i Ratunkowa 2002, 5, 3: 159-165.

Gaszyński W. Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej. Repetytorium. Warszawa, Wydaw. Lek. PZWL, 2008: 251-289

Goniewicz, K., Goniewicz, M., Pawłowski, W., Fiedor, P., Lasota, D. Risk of road traffic accidents in children. Medical Studies/Studia Medyczne, 2017;33(2), 155-160.

Guła P., Hładki W., Brongel L. Zdarzenia masowe, Przegląd Lekarski 2006, 63, supl. 5: 5-8.

Jakubaszko J., Ryś A. (red.): Ratownictwo medyczne w Polsce. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2002.

Jakubaszko J. Wstępna ocena kosztów leczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym na podstawie doświadczeń Kliniki Medycyny Ratunkowej Akademii Medycznej w Bydgoszczy, Materiały II Letniej Szkoły Medycyny Ratunkowej „Postępy Medycyny Ratunkowej’’ Pieczyska, 3-7 czerwca 2003.

Goniewicz, K., Goniewicz, M., Pawłowski, W. et al. Eur J Trauma Emerg Surg (2016) 42: 433. https://doi.org/10.1007/s00068-015-0544-6

Konieczny J. Medycyna katastrof w ochronie zdrowia publicznego, [w:] Konieczny J. (red.): Ratownictwo w Polsce lata 1990-2010. Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań 2010.

Konieczny J. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach. Poznań – Warszawa, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2001: 47-51.

Musiałowicz A. Zintegrowane ratownictwo medyczne: szanse i zagrożenia, Służba zdrowia 2000, 18: 12-13.

Nogalski A., Mikuła A. Trudności ekonomiczne Emergency Departments - problemy i propozycje rozwiązań, Medycyna Intensywna i Ratunkowa 2005, 8, 2: 71-76.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U.07.55.365).

Trzos A. Rola zestawów segregacyjnych w zdarzeniach masowych, Ogólnopol. Prz. Med. 2003, 7-8: 25-28.

Trzos A. Triage – segregacja medyczna, Na ratunek 2007, 3: 58-61.

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.06.191.1410).

Goniewicz M, Nogalski A Khayesi M, Shin T Zuchora B Goniewicz K Miśkiewicz P. Pattern of road traffic injuries County in Lublin, Poland. Cent Eur J Public Health. 2012; 20 (2): 116-120.

Reddy, M. C., Paul, S. A., Abraham, J., McNeese, M., DeFlitch, C., & Yen, J. (2009). Challenges to effective crisis management: using information and communication technologies to coordinate emergency medical services and emergency department teams. International journal of medical informatics, 78(4), 259-269.

Chan, T. C., Killeen, J., Griswold, W., & Lenert, L. (2004). Information technology and emergency medical care during disasters. Academic emergency medicine, 11(11), 1229-1236.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1237718

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)