The scope of obligatory civil liability insurance of entities conducting medical activities and liability for damages resulting from violations of patients’ rights in the Polish law

Anna Augustynowicz, Paweł Strzelec, Iwona Wrześniewska-Wal, Krzysztof Bobiński, Mariola Kowalska, Olga Partyka, Aleksandra Izabela Czerw

Abstract


Abstract: In the elaboration, the objective scope of obligatory civil liability insurance of entities conducting medical activities in the context of protection from damages resulting from violations of patients’ rights was presented. Based on art. 25 sec. 1 of the Act on Medical Activity, insurance protection covers damages that are the result of the provision of medical services or an illegal omission to provide them. It concerns consequences of erroneous actions related to the provision of medical services as well as damages occurring as a result of an unjustified refusal to provide a medical service or premature cessation of the provision of services if there was an objective prerequisite to continue them driven by medical grounds. The objective scope of insurance protection resulting from obligatory civil liability insurance of an entity conducting medical activities does not apply – as a rule – to damages resulting from violations of patients’ rights. It cannot be considered that a damage related to violation of a patient’s right constitutes a consequence of the provision of medical services or an illegal omission of the provisions of medical services. Such damage is a consequence of a violation of the patient’s right. Financial consequences of patients’ claims resulting from violations of patients’ rights will be borne by entities conducting medical activities. If a patient requests a financial redress, its payment will not be made from the obligatory civil liability insurance policy. The violation of patient’s right to medical services constitutes the only exception.


Keywords


patients’ rights, medical staff, medical services, civil liability insurance, financial redress

Full Text:

PDF

References


Karkowska D., Prawa pacjenta. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.) [Act dated 6 November 2008 on Patients’ Rights and the Ombudsman for Patients' Rights (Journal of laws from 2012, item 159, as amended)].

Augustynowicz A., Budziszewska – Makulska A., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz. CeDeWu, Warszawa 2011.

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) [Act dated 15 April 2011 on Medical Activity (Journal of laws from 2013, item 2017, as amended)].

Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293, poz. 1729) [Regulation of the Minister of Finance dated 22 December 2011 on obligatory civil liability insurance for entities conducting medical activities (Journal of laws No. 293, item 1729)].

Dercz M., Rek T., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.). [Act dated 27 August 2004 on health care services financed from public funds (Journal of laws from 2015, item 581, as amended)].

Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Wałachowska M., Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę. Dom Organizatora, Toruń 2007.

Matys J., Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w kodeksie cywilnym. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010

Witczak H., Witczak W., W sprawie zadośćuczynienia pieniężnego należnego pacjentowi. Teka Komisji Prawniczej – OL PAN, 2010; 3: 230-244.

Wyrok Sądu Najwyższego z 12 marca 1975 r., II CR 18/75, Lex nr 7669 [Decision of the Supreme Court dated 12 March 1975, II CR 18/75 LEX no. 7669].

Wałachowska M., Zadośćuczynienie pieniężne za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia w prawie polskim. W: Koch A., Kwieciński T., Pokrzywiak J. [ed]. Zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu na tle innych systemów prawnych. Wiadomości Ubezpieczeniowe – special edition 2012: 11-24.

Wyrok Sądu Najwyższego z 20 września 2013 r., sygn. II CSK 1/13 [Decision of the Supreme Court dated 20 September 2013, file no. II CSK 1/13].

http://prawalekarzy.pl/artykuly/najczestsze-przypadki-naruszenia-prawa-pacjenta-do-intymnosci-i-godnosci-80 [quoted on 15 June 2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1232075

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)