The conviction of self-efficacy and midwives’ education

Justyna Krysa, Grażyna Jolanta Iwanowicz-Palus, Magdalena Korżyńska-Piętas, Mariola Kicia, Beata Szlendak

Abstract


Abstract

The interest in scientific research of the self-efficacy phenomenon provides new data and reveals further relationships between this phenomenon and the functioning of the individual in the society. The Albert Bandura’s socio-cognitive theory presents its important and the most popular theoretical construct - self-efficacy, which is a part of the cognitive components of personality. It is an assessment of the individual's competences, its conviction about the possibility of managing planned activities in a given field. Studies on the relationship between coping with the learning process and self-efficacy seem to be particularly interesting. In the analysis of the problem, there are a number of personality variables that could be important for undertaking and continuing education and training in adulthood, which is particularly important among people performing medical professions, including midwives. Motivation, conscientiousness, conviction about self-efficacy or cognitive abilities are mentioned in literature of the subject.


Keywords


conviction about self-efficacy, education, midwife

Full Text:

PDF

References


Tomczak K. Style radzenia sobie w sytuacji stresowej, przekonanie o własnej skuteczności, nadzieja na sukces u studentów rozpoczynających i kończących studia. Psychoterapia 2009; 2 (149): 67-79.

Kawecka K, Łaguna M, Tabor K. Gotowości do podejmowania szkoleń i dalszego kształcenia. Propozycja ujęcia teoretycznego i skal pomiaru. W: Sułkowski Ł, (red.). Organizacja i kierowanie. Komitet Nauk Organizacji I Zarządzania Polskiej Akademii Nauk i Szkoła Główna Handlowa W Warszawie. Warszawa,2010; nr 2 (140): 43-56.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej. Dz. U. 2011 nr 174, poz. 1039 z późn. zm.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa. Dz. U. 2018, poz. 345.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Dz. U. 2011 nr 112, poz. 654 z późn. zm.

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 roku w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Dz.U.UE.L.05.255.22.

Borowiak E, Manes A, Kostka T. Sytuacja demograficzna pielęgniarek i położnych na podstawie analizy danych zawartych w rejestrze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi. ProblPielęg. 2011; 19 (4): 417–23.

Nurses and Midwives for Health. WHO European Strategy for Nursing and Midwifery Education.Guidelines for Member States on the implementation of the strategy, Copenhagen : WHO Regional Office for Europe. 2000.

Slosorz T, Fryc-Przybyłowska B. Z perspektywy 40-lecia akademickiego kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce. Pol Prz Nauk Zdr.2015; 4 (45): 280-87.

European strategic directions for strengthening nursing and midwifery towards. Health 2020 goals. WHO 2015, https://www.dbfk.de/media/docs/download/Internationales/WHO_European-strategic-directions-for-strengthening-nursing.pdf (dostęp: 2018.03.10).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Dz.U. 2017 poz. 497.

Jurczak A, Hoffman G, Augustyniuk K, Wieder-Huszla S, Grochans E, Ćwiek D i wsp. Motywy podejmowania kształcenia podyplomowego przez położne województwa zachodniopomorskiego. PerinatolNeonatolGinekol. 2012; tom 5, zeszyt 1: 39-42.

Bańka A. Poczucie samoskuteczności. Konstrukcja i struktura czynnikowa Skali Poczucia Samoskuteczności w Karierze Międzynarodowej. Poznań-Warszawa:Stowarzyszenie Psychologia i Architektura; 2016: 7-10;

Andruszkiewicz A, Banaszkiewicz M, Felsmann M, Marzec A, Kiełbratowska B, Kocięcka A. Poczucie własnej skuteczności a wybrane zmienne związane z funkcjonowaniem zawodowym w grupie pielęgniarek. ProblPielęg. 2011; 19 (2): 143–47.

Niewiadomska I, Chwaszcz J. Jak skutecznie zapobiegać karierze przestępczej, Lublin2010: 49-66;

Pervin LA. Osobowość. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2002.

Bandura A. Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. PsychologicalReview 1977; 84 (2): 191-215.

Bussey K, Bandura A. Social cognitive theory of gender development and differentiation. PsychologicalReview. 1999;106 (4):676-713.

Bandura A. Social cognitive theory: An agentic perspective. Asian J Soc Psychol. 1999; 2: 21–41.

Bandura A. Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educ Psychol. 1993; 28 (2): 117–48;

Chomczyńska-Rubacha M, Rubacha K. Test Poczucia Skuteczności. Opracowanie teoretyczne i psychometryczne Pracowni Narzędzi Badawczych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Przegląd Badań Edukacyjnych 2013; 16 (1): 85-105.

Hulewska A. Asertywność a stres, poczucie własnej skuteczności i satysfakcja z pracy doświadczane przez lekarzy. Zeszyty Prasoznawcze. 2015; 58, 2 (222): 276-83.

Żuralska R, Postroźny D. Psychologiczna ocena poczucia własnej skuteczności u czynnych zawodowo studentów studiów medycznych. W: Majchrzak‐Kłokocka E, Holly R, (red.). Pielęgniarstwo w systemie zarządzania opieką zdrowotną. Nowe wyzwania, nowe możliwości. Przeds Zarz. 2012; XIII (11): 23-30.

Kulik A, Frańczyk E. Uwarunkowania osiągnięć młodych kobiet – związek poczucia własnej skuteczności z osiągnięciami akademickimi. Edukacja Dorosłych. 2016; 2: 105-16.

Kozicka K. Poczucie własnej skuteczności - czynnik sprawczy i jego implikacje dla profilaktyki i terapii pedagogicznej. Ann UMCS Sect J. 2004; XVII: 27-38.

Mclaughlin K, Moutray M, Muldoon O. The role of personality and self-efficacy in the selection and retention of successful nursing students: a longitudinal study. Journal of Advanced Nursing 2008; 61(2): 211–21.

Krause E. Poczucie samoskuteczności studentów w karierze (komunikat z badań). Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3362(dostęp 2018.03.10).

Talsma K, Schüza B, Schwarzerc R, Norrisa K. I believe, therefore I achieve (and vice versa): A meta-analytic cross-lagged panel analysis of self-efficacy and academic performance.Learning and IndividualDifferences. 2018; 61: 136-50.

Gruszczyńska M, Skowrońska E, Bator A, Bąk-Sosnowska M.: Staż pracy, poziom wypalenia zawodowego i strategie radzenia sobie ze stresem wśród położnych. Med. Og Nauk Zdr. 2014; 20(3): 276–81.

Kiamarsia A, Abolghasemi A. The relationship of procrastination and self-efficacy with Psychological vulnerability in students.4th World Conference on Psychology, Counselling and Guidance. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2014; 114: 858 – 62.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1214249

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)