Education of the child with epilepsy as the element of its wellness’ improvement

Joanna Dubelt, Małgorzata Cybula-Misiurek, Iwona Czerwińska Pawluk, Magdalena Chrościńska–Krawczyk, Walery Zukow

Abstract


Epilepsy is the most common disease of the nervous system. Its etiology is multifactorial. The greatest risk for the occurrence of this disease is observed in children in the first decade of their life. The diagnosis of epilepsy and problems related to it affect not only the child but the whole family. It is important to take comprehensive measures of prevention and education to ensure patient safety and allow them to lead a normal life.


Keywords


epilepsy, child, lifestyle, education, wellness

Full Text:

PDF

References


Arida R.M., et al. : Physical activity and epilepsy: proven and predicted benefits. Sports Med. 2008: 38 (7):607-615.

Capovilla G. et al. Epilepsy, seizures, physical exercise, and sports: A report from the ILEA Task Force on Sports and Epilepsy. Epilepsia 2016;57(1):6-12.

Dubow J.S., Kelly J.P.: Epilepsy in sports and recreation. Sports Med. 2003:33 (7): 499-516.

Dunin - Wąsowicz D.: Padaczka i inne zaburzenia napadowe u dzieci. Wyd. Medical Tribune Polska 2013.

https://www.epilepsysociety.org.uk/10-first-aid-steps-for-convulsive-seizures

http:// www. ilea. org./Visitors/Centre/ Definition and Classification

https:/www. ilea. org./Visitors/Centre/Caregivers

http://naszesprawy.eu/rehabilitacja-zdrowia-i-nauka/co Polacy wiedzą o padaczce?

http://www.stowarzyszeniekoniczynka.pl

http://www.tacyjakja.pl/2014/03/Jesli-nie-ma-napadow.html

http://tacyjakja.pl/padaczka-dziecięca/nauczycielu nie bój się

http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/siecioholizm/o-uzaleznieniu-siecioholizm/

Jędrzejczak J. : Padaczka stare i nowe wyzwania. Postępy Nauk Medycznych 2012; 1: 45-50.

Jędrzejczak J.(red.): I Ty możesz zachorować na padaczkę. Poradnik. Wydawnictwo: TacyJakJa.pl 2016.

Jóźwiak S.:Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu. One są wśród nas. Informacje dla pedagogów i opiekunów. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej. Warszawa 2009.

Kłos E., Zielińska A.: Funkcjonowanie młodzieży chorej na padaczkę w środowisku szkolnym. Pielęgniarstwo XXI wieku nr 3 (16) 2006 s.139-141.

Kubacki R Kieliszek J: Koncepcja limitów dopuszczalnych wartości elektromagnetycznych pól impulsowych. Med. Pr., 2003:54 (2), 189-192.

Kurowska-Jastrzębska J.: Padaczka i ciąża. Neurologia po Dyplomie. 2016;02:7-10.

Majkowska-Zwolińska B.: Padaczka i praca. Jakie zawody wykonują chorzy z padaczką?. Kwartalnik problemów społecznych i medycznych nr 1 (49) 2013.

Małecka I. i wsp.: Szczepienia dzieci z chorobami układu nerwowego. W: Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w schorzeniach układu nerwowego u dzieci i młodzieży II. Red. Steinborn B.

Michalska A. i wsp.: Świadomość obecności problemów zdrowotnych i edukacyjnych uczniów z padaczką wśród nauczycieli z terenu województwa świętokrzyskiego. Neurologia Dziecięca.2012;21(42):32-33.

Mojs E., i wsp..: Występowanie zaburzeń poznawczych i emocji w padaczce i ich implikacje dla terapii. AAMS 2007; 53: 82–87.

Mojs E.: Ocena funkcji poznawczych u dzieci i młodzieży z padaczką leczonych lamotryginą lub wigabatryną w systemie mono- lub politerapii. Epileptologia 2001; 2: 143–167.

Motta A. i wsp.: Częstość napadów i czynność bioelektryczna mózgu u chorych na padaczkę w czasie stabilnego i zmiennego ciśnienia atmosferycznego i temperatury powietrza w różnych porach roku – doniesienie wstępne. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2011; 45, 6: 561-566.

Nakken K.O., et al.: Does physical exercise influence the occurrence of epileptiform EEG discharges in children?. Epilepsia 1997:38 (3): 279-284.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2014 w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 18.07.2014 poz.949.

Staniszewska A. i wsp. Aktywność zawodowa chorych na padaczkę. Medycyna Pracy 2015,66 (3) 343-350.

Steinborn B. i wsp.: Padaczka wieku rozwojowego. Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w schorzeniach układu nerwowego u dzieci i młodzieży. Red. Steinborn B. Wydawnictwo Bifolium Lublin 2013.

Tsuji S. et al.: Participation of people with epilepsy in sports. Brain Nerve. 2017 Feb:69 (2):151-158.

Twarduś K. i wsp.: Funkcjonowanie społeczne dzieci z padaczką. AUMCS 2005; 60: 95–99.

Van Campen J.S. et al.: Cortisol fluctuations relate to interictal epileptiform discharges in stress sensitive epilepsy. Brain. 2016 139 (6):1673-1679.

Wendorff J.: Rola pediatry pierwszego kontaktu w opiece nad dzieckiem przewlekle chorym. Odcinek 1: Padaczka. Medycyna Praktyczna Pediatria 1999; 1: 113–120.

Werz M.A., Pita J.L.: Zespoły padaczkowe. Red. wyd. polskiego J. Jędrzejczak. Elsevier Urban&Partner. Wrocław 2013.

Zielińska A. i wsp.: Nauczyciel jako edukator młodzieży na temat padaczki. Epileptologia, 2009,17:173-182.

Zielińska A. i wsp.: Wiedza młodzieży gimnazjalnej na temat padaczki. Pielęgniarstwo XXI wieku nr 3 (16) 2006 s.135-137.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1204733

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)