The effectiveness of PNF method in rehabilitation of patients after ischemic stroke

Marlena Zakrzewska, Joanna Iłżecka

Abstract


Introduction. Stroke is a major medical and social problem. One of the methods used in neurodevelopmental rehabilitation of patients after ischemic stroke is the method of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF).

Objective of the work. Evaluation of effectiveness of PNF method in rehabilitation of patients after ischemic stroke.

Material and methods. The study included 100 patients with ischemic stroke. In the study group (A) an individual rehabilitation program included the rehabilitation of the classical method and PNF, in the control group (B) of the patients were only streamlines the traditional individual rehabilitation. Degree of disability was evaluated on the basis of the modified Rankin scale, the level of movement disorders examined scale Brunnström. To assess the functional status of the patients was used functional indicator "Repty" and modified the RMA.

Results. After the rehabilitation method of PNF, an improvement in mobility upper and lower limb in more than 60% of patients was observed. The degree of disability decreased in 40% of patients. There has been improvement in overall motor performance of 25.57% and greater independence in performing activities of daily living of 15.94%.

Conclusions. Rehabilitation method of PNF is effective in patients after ischemic stroke; however, this method is not more efficient than conventional physiotherapy. Traditional physiotherapy cannot be excluded from effective methods of rehabilitation of patients after ischemic stroke.


Keywords


Ischemic stroke, rehabilitation, PNF method, classical physiotherapy

Full Text:

PDF

References


Starostka-Tatar A, Łabuz-Roszak B, Skrzypek M, Gąsior M, Gierlotka M. Definition and treatment of stroke over the centuries. Wiad Lek. 2017; 70(5): 982-987.

Alvarez-Sabín J, Quintana M, Masjuan J, Oliva-Moreno J, Mar J, Gonzalez-Rojas N et al.; CONOCES Investigators Group. Economic impact of patients admitted to stroke units in Spain. Eur J Health Econ. 2017; 18(4): 449-458.

Dąbrowska-Bender M, Milewska M, Gołąbek A, Duda-Zalewska A, Staniszewska A. The impact of ischemic cerebral stroke on the quality of life of patients based on clinical, social, and psychoemotional factors. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2017; 26(1): 101-107.

Naess H, Waje-Andreassen U, Thomassen L, Nyland H, Myhr KM. Health-related quality of life among young adults with ischemic stroke on long-term follow-up. Stroke 2006; 37(5): 1232-1236.

Kwolek A, Szydełko M, Domka E. Granice przeciwwskazań do rehabilitacji po udarze mózgu. Udar Mózgu 2005; 7 (1), 31-37.

Lee KH, Sohn MK, Jeong HS, Song HJ, Kim J, Kwon HJ et al. The effect of inter-departmental stroke meetings on rehabilitation in a Comprehensive Cerebrovascular Center. J Korean Med Sci. 2018; 33(11): e85.

Cheng YY, Shu JH, Hsu HC, Liang Y, Chang ST, Kao CL et al. The impact of rehabilitation frequencies in the first year after stroke on the risk of recurrent stroke and mortality. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2017; 26(12): 2755-2762.

Lizak A. Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation. Skrypt kursu podstawowego. Kraków, Warszawa 2006.

Laidler P. Rehabilitacja po udarze mózgu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.

Galasińska K, Buchalski P, Gajewska E. Zastosowanie koncepcji PNF w rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu. Now Lek. 2011; 80 (2): 126–133.

Piskorz J, Wójcik G, Iłżecka J, Kozak-Putowska D. Wczesna rehabilitacja pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. Med Og Nauk Zdr. 2014; 20 (4), 351-355.

Seniów J, Członkowska A. Poznawcze i emocjonalne konsekwencje udaru mózgu w aspekcie procesu rehabilitacji. Rehabil Med. 2003; 7(1): 9–14.

Zhu Y, Yang YJ, Gu YH, Xie B, Jin HZ. Efficiency of repetitive trans¬cranial magnetic stimulation on rehabilitation of motor function in patients with stroke: a systematic review. Chin J Tissue Engin Res. 2013; 17(50): 8758–8768.

Rahman MH, Kittel-Ouimet T, Saad M, Kenne JP, Archambault PS. Development and control of a robotic exoskeleton for shoulder, elbow and forearm movement assistance. Appl Bion Biomech. 2012; 9(3): 275–292.

Jankowska A, Klimkiewicz R, Krekora K, Klimkiewicz P, Woldańska-Okońska M. Ocena skuteczności rehabilitacji u osób po udarze mózgu z dysfunkcjami wykonawczymi. Wiad Lek. 2013; 66 (2), 145-152.

Pop T. Ocena wpływu rehabilitacji z wykorzystaniem koncepcji prorioceptywnego nerwowo mięśniowego torowania na poprawę funkcji kończyny górnej i dynamikę zmian w strukturach barku u chorych po udarze mózgu. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2010.

Domański E, Wilk M, Kiebzak W, Śliwiński Z. Wpływ wczesnej rehabilitacji

na sprawność motoryczną pacjentów po udarach mózgu – doniesienie wstępne. Fizjoter Pol. 2008; 1(4), 8, 83-95.

Pop T, Glista J, Rusek W. Czynniki kliniczne wpływające na równowagę

i symetrię obciążania kończyn dolnych u chorych po udarze mózgu. Fizjoter Pol. 2012; 12(3): 251-262.

Choi YK, Nam CW, Lee JH, Park YH. The effect of taping prior to PNF treatment on lower extremity proprioception of hemiplegic patients. J Phys Ther Sci. 2013; 25(9), 1119-1122.

Hindle KB, Whitcomb TJ, Briggs WO, Hong J. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF): its mechanisms and effects on range of motion and muscular function. J Hum Kinet. 2012; 31, 105-113.

Klimkiewicz P, Kubsik A, Jankowska A, Woldańska-Okońska M. Wpływ metod kinezyterapii klasycznej oraz proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania ruchu i kinezyterapii klasycznej na stan funkcjonalny i napięcie mięśni

u pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu. Pol Merkuriusz Lek. 2013; 35 (209), 268-271.

Maicki T, Trąbka R, Szwarczyk W, Wilk-Frańczuk M, Figura B. Analiza wyników rehabilitacji pacjentów z bólami kręgosłupa szyjnego według programu usprawniania opartego o koncepcję PNF i elementy terapii manualnej. Fizjoter Pol. 2012; 12(3), 263-273.

Westwater-Wood S, Adams N, Kerry R. The use of proprioceptive neuromuscular facilitation in physiotherapy practice. J Phys Ther Rev. 2010; 15 (1), 23-28.

Wolny T, Saulicz E, Gnat R. Ocena efektywności metody PNF w usprawnianiu czynności życia codziennego u pacjentów w okresie późnym po udarze mózgu. Fizjoter Pol. 2009; 1(4), 9, 51-60.

Wolny T, Saulicz E, Gnat R, Kokosz M, Myśliwiec A, Kuszewski M. Ocena efektywności metody PNF w symetryzacji obciążenia kończyn dolnych u pacjentów w okresie późnym po udarze mózgu. Fizjoter Pol. 2010; 4(4), 10, 263-270.

Wolny T, Saulicz E, Gnat R, Kokosz M, Kuszewski M, Myśliwiec A. Subiektywna ocena efektów różnych metod leczenia usprawniającego pacjentów po przebytym udarze mózgu. Fizjoter Pol. 2009; 3(4), 9, 223-231.

Wolny T, Saulicz E, Gnat R, Kokosz M, Myśliwiec A, Kuszewski M. Wpływ metody PNF na poziom spastyczności u pacjentów w okresie późnym po udarze mózgu. Fizjoter Pol. 2011; 11, 1-8.

Wolny T, Saulicz E, Gnat R. Wykorzystanie metody PNF u chorych po udarze mózgu. Rehabil Prakt. 2008; 3, 32-36.

Krukowska J, Bugajski M, Sienkiewicz M, Czernicki J. The influence of NDT-Bobath and PNF methods on the field support and total path length measure foot pressure (COP) in patients after stroke. Neurol Neuroch Pol. 2016; 50(6): 449-454.

Lutowski P, Sielski Ł, Lutowska K, Kasprzak P. Metoda PNF w analizie nauki chodu u chorych po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu. Fizjoter Pol. 2011; 11, 143-153.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1202395

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)