Social support for parents of premature infants

Agnieszka Skurzak, Grażyna Jolanta Iwanowicz-Palus, Magdalena Korżyńska-Piętas, Mariola Kicia, Beata Żółkiewska

Abstract


Prematurity is still an actual medical problem. Significant increase in the survival rate of premature babies is observed due to the progress in perinatal care .Usually, parents are not prepared for a premature birth, for the majority of them the hospitalization of a child in neonatal intensive care unit is a source of fear,  moreover parents often blame themselves for the situation. Appearing emotions and questions require a compatible response from the therapeutic team. The most important activity in the practice of the team is emotional, informative, evaluative support.


Keywords


social support, premature infant

Full Text:

PDF

References


Bielenik Ł., Bidzan I., Bidzan M. Wcześniactwo a trudne rodzicielstwo w okresie pre i perinatalnym. Annals Pedagogies. 2013; 5(41), 3: 39-70.

Pilewska-Kozak A., Dobrowolska B., Łepecka-Klusek C., Bałanda-Bałdyga A., Pawłowska-Muc A., Stadnicka G. i wsp. Postępowanie terapeutyczno-opiekuńcze wobec noworodka na granicy przeżycia w opinii studentów uczelni medycznych. J Educ. Health Sport. 2017;7(3):258-272.

Glińska J., Bera A., Brosowska B., Stańczyk J. Analiza przyczyn hospitalizacji oraz wyników leczenia noworodków na oddziale patologii i intensywnej terapii noworodka. Rola pielęgniarki neonatologicznej. Probl Pielęg. 2011; 19(4):431-438.

Mariańczyk K., Libera A., Oleszczuk J. Poczucie beznadziejności a style radzenia sobie ze stresem u kobiet po porodzie przedwczesnym. Ginekol Pol. 2010; 81:342-346.

Napiórkowska-Orkisz M., Olszewska J. Postawy rodziców i pracowników ochrony zdrowia wobec noworodków urodzonych na granicy zdolności przeżycia. Pol Prz Nauk Zdr. 2017; 1(50):91-96.

Discenza D. Supporting parents with Mental Health Support in the NIUCU. Journal of Neonatal Nursing. Neonatal Network. 2016; 35(1):42-44.

Ghorbani M., Dolatian M., Shams J., Alavi-Majd H. Anxiety, post-traumatic stress disorder and social supports among parents of premature and full-term infants. Iran Red Crescent Med J. 2014; 16(3):1-8.

Napiórkowska-Orkisz M., Olszewska J. Wpływ holistycznej opieki nad pacjentem OITN na psychologiczne i fizyczne aspekty wcześniactwa. Pol Prz Nauk Zdr. 2017; 1(50):97-101.

Porada E., Raś R., Pasierb D., Wała J. Rola położnej w kontakcie z rodzicami dziecka przebywającego na Oddziale Intensywnej Opieki Neonatologicznej. Pielęg XXI w. 2013; 1(42), 33-37.

Pilewska-Kozak A., Dobrowolska B. Piasecka I. i wsp. Problem moralne nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym. Probl Pielęg. 2013; 21(4):542-550.

Rutkowska M. (red.). Rekomendacje dotyczące postepowania z matką oraz noworodkiem urodzonym na granicy możliwości przeżycia z uwzględnieniem aspektów etycznych. Perinatol Neonatol Ginekol. 2012, 5(1): 5-13.

Kopeć A., Aftyka A., Humeniu E., Rybojad B., Rozalska-Walaszek I. Hospitalization of a child in the Neonatal intensive Care-parent's experiences. Curr Probl Psychiatry. 2016; 17(1):24-30.

Łuczak-Wawrzyniak J., Czarnecka M., Konofalska N., Bukowska A., Gadzinowski J. Holistyczna koncepcja opieki nad wcześniakiem lub (i) dzieckiem chorym – pacjentem Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka i jego rodzicami. Perinatol Neonatol Ginekol. 2010; 3(1): 63-67.

Aftyka A. Stres u rodziców dzieci hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka doniesienia wstępne. Pielęg XXI w. 2014; 13(48):5-10.

Libera A., Leszczyńska-Gorzelak B., Oleszczuk J. Zastosowanie Skali Stresu Rodziców: OITN (SSR:OITN) w diagnostyce klinicznej kobiet po porodzie przedwczesnym. Ginekol Pol. 2013; 84: 281-285.

Glińska J, Bera A, Brosowska B. Analiza przyczyn hospitalizacji oraz wyników leczenia noworodków na o dziale patologii i intensywnej terapii noworodka. Rola pielęgniarki neonatologicznej. Probl Pielęg. 2011;19(4):431-438.

Bednarek A., Mianowana V., Jachorek M. Oczekiwania rodziców hospitalizowanych noworodków w zakresie realizowanej opieki. Probl Pielęg. 2011; 19 (1):27-33.

Aliabadi F., Kamali M., Borimnejad L., Rassafiani M., Rasti M., Shafaroodi N. i wsp. Supporting-emotional needs of Iranian parents with premature infants admitted to Neonatal Intensive Care Units. Med J Islam Repub Iran. 2014; 28(53):1-8.

Paszkiewicz-Mes E., Mieklczarek J., Głowacka A., Brosowska B. Postawy etyczne pielęgniarek pediatrycznych w opinii rodziców dzieci hospitalizowanych. Pielęg XXI w. 2013; 2(43):29-35.

Sęk H., Cieślak R. Wsparcie społeczne sposoby definiowania rodzaje i źródła wsparcia wybrane koncepcje teoretyczne. W: Sęk H., Cieślak R., (red.) Wsparcie społeczne stres i zdrowie. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN; 2017:11-29.

Ladani M.T., Abdeyazdan Z., Sadeghnia A., Hajiheidari M., Hasanzadeh A. Comparison of nurses and parents viewpoints regarding the needs of parents of premature infants i Neonatal Intensive Care Units. Iran J Nurs Midwifery Res. 2017; 22(5):367-371.

Bednarek A., Mianowana V., Jachorek M. Zakres funkcji profilaktycznej i promocji zdrowia w pracy pielęgniarki pediatrycznej a oczekiwania rodziców hospitalizowanych noworodków. Probl Pielęg. 2011; 19(3):296-302.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1193305

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)