The influence of the education on lifestyle’s modification among patients with hypertension and people with prehypertension

Janina Zajchowska, Edyta Guty, Anna Dominik, Magdalena Kozimala, Anna Bilińska

Abstract


Introdution: The most frequent reason of non-efficient hypertension treatment is lack of cooperation between the patient and the doctor. Increasing the patient’s awareness is an important factor which can change the situation. We can do it with the help of educational programs. Purpose of work was to assess the effectiveness of education on the use of lifestyle modifications people with hypertension and prehypertension. Material and methods: The research covered 210 people with hypertension and prehypertension. There were three stages of the research. First stage of the research contained determination of health activities in terms of hypertension. Second stage of the research: education – three patients meetings in small groups twice a week (each meeting lasted an hour and a half). The third stage of the research was conducted three months after the education program. Then, the health activities in terms of hypertension were determined once again. Results: The education have influence some healthy activities in a positive way. After the education 86.2% people used methods which decrease arterial blood pressure. After the education the groups used mainly three methods which decrease arterial blood pressure: salt reduction (55.7%), regular physical activity (65.7%) and animal fat reduction in the diet (38.6%). Discussion: results were similar to results of antother scientific researchs in Poland (among others WOBASZ I, POLSCREEN) and other countries. Conclusions: The education carried out positively influenced some of the health behaviors of the respondents. The most popular methods non-pharmacological main methods for lowering blood pressure after education were salt reduction, regular physical activity and reduced animal fat content diet. The best effects of the educational program were observed among respondents with beginning hypertension.

Keywords


health education; hypertension; prehypertension

Full Text:

PDF

References


Dłużniewski M, Mamcarz A, Krzyżak P, Kucha M, Grzywanowska-Łaniewska I, Sawicki J, Syska-Sumińska S, editors. Kardiologia w praktyce – wybrane zagadnienia. [Cardiology in practice – selected issues]. Lublin: Czelej; 2007. (in Polish).

Januszewicz A, Dobrucki T. Diagnostyka nadciśnienia tętniczego. [Diagnostisc of hypertension]. Przewodnik Lekarza 2001; 12(36): 58-64. (in Polish).

Szczęch R, Kosmol A, Narkiewicz K. Edukacja chorych z nadciśnieniem tętniczym w codziennej praktyce lekarskiej. [Education of hypertensive patients in daily medical practice] Przewodnik Lekarza 2001; 12(36): 103-105. (in Polish).

Gaciong Z. Nadciśnienie tętnicze – jak się zaczyna i jak się może kończyć. [Hypertension – how it starts and how it can end]. In: Strzelecki Z, Szymborski J, editors. Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski. [Morbidity and mortality of cardiovascular diseases and the demographic situation of Poland]. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa; 2015: 185-193. https://bip.stat.gov.pl/files/gfx/bip/pl/zamowieniapubliczne/426/248/1/81_gp_rrl_2015_monografia_kardiologiczna.pdf [accessed: 11.11.2018]. (in Polish).

Garcia-Pena C, Thorogood M, Armstrong B, Reyes-Frausto S, Munoz O. Pragmatic randomized trial of home visits by a nurse to elderly people with hypertension in Mexico. International Journal of Epidemiology 2001; 30: 1485-1491.

Drygas W, Kwaśniewska M, Szcześniewska D, Kozakiewicz K, Głuszek J, Wiercińska E, Wyrzykowski B, Kuriata P. Ocena poziomu aktywności fizycznej dorosłej populacji Polski. Wyniki programu WOBASZ. [Assessment of the level of physical activity in the adult population of Population. The WOBASZ program results]. Kardiologia Polska 2005; 63, 6 (supl. 4): 636-640. (in Polish).

Wojciechowska M, Izdebska E. Profilaktyka nadciśnienia tętniczego. [Prevention of hypertension]. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2014; Tom 20, Nr 4, 370-373. (in Polish).

Heleniak G, Jabłoński E, Kaźmierczak U. Leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia tętniczego – modyfikacja żywienia. Część II. Składniki mineralne: sód, potas, wapń i magnez w diecie osób z nadciśnieniem tętniczym. [Non-pharmacological treatment of hypertension – modification of nutrition. Chapter II. Minerals: sodium, potassium, calcium and magnesium in the diet of people with hypertension]. Nadciśnienie Tętnicze 2002; 6(2): 123-132. (in Polish).

Scala D, D’Avino M, Cozzolino S, Mancini A, Andria B, Caruso G, Tajana G, Caruso D. Promotion of behavioural change in people with hypertension: an intervention study. Pharmacy World & Science 2008; 30: 834-839.

Jones DW, Hall JE. Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego 2007 [World Hypertension Day 2007]. Hypertension (Polish edition) 2007; 9: 222-224. (in Polish).

Kara I, Marcinkowski JT: Antyzdrowotne zachowania 40-letnich pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego – konieczność intensyfikacji edukacji. [Anti-healing behaviors of 40-years-old patients with cardiovascular disease – the need to intensify education]. Zdrowie Publiczne 2006; 116(2): 363-364. (in Polish).

Pachciarek G, Celczyńska-Bajew L, Horst-Sikorska W. Skuteczność działań profilaktycznych dotyczących wybranych czynników ryzyka chorób układu sercowo- naczyniowego podejmowanych w praktyce lekarza rodzinnego u chorych na nadciśnienie tętnicze. [Effectiveness of prevention measures on selected risk factor for cardiovascular diseases undertaken in the practice of a family doctor in hypertensive patients]. Family Medicine & Primary Care Review 2008; 10(3): 591-593. (in Polish).

Cieśliński A., Pająk A., Podolec P, Rynkiewicz A, editors. Ogólnopolski Program Prewencji Choroby Wieńcowej POLSCREEN. [Polish Cross-country Program of Coronary Disease Prevention POLSCREEN], Poznań: TerMedia; 2006. (in Polish).

Kozłowska-Wojciechowska M. Czynniki żywieniowe w profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego. [Nutritional factors in the prevention and treatment of hypertension]. Terapia 2005; 7-8: 17-22. (in Polish).
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1184147

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)