Mental Disorders Related to Stroke

Irena Puszkarz, Edyta Guty, Iwona Stefanska

Abstract


Stroke is third most common cause of death and the most common reason for disability in people over 45 years old. It impacts people in social and economic aspects. As a result of stroke, patients struggle to function in everyday life, they often require rehabilitation as they are limited in the way they can move. Experts reckon that the most serious complications after stroke are problems with cognitive functions and depression (1). Very often there is more attention paid to deficit of mobility or speech than cognitive function problems or depression. Stupor occurs in 1/3 of patients that experienced stroke.


Keywords


Stroke, depression, stupor

Full Text:

PDF

References


Borkowska A. Warwas I. Wiłkość M. Drożdż W. (2007). Neuropsychologiczna ocena dysfunkcji poznawczych po udarze mózgu. Psychiatria, (4), 39-44.

Ziółkowska-Kochan M., Pracka D. (2003). Depresja po udarze mózgu. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej, (3), 203-208.

Lipczyński A. (2017). Zespół depresyjny po przebytym udarze mózgu. Retrieved from http://www.psychologia.net.pl/artykul.php.

Wysokiński A. (2016). Depresja poudarowa. Psychiatr Psychol Klin, (16), 171–175.

Nowakowska K. Adamiak G. Jabłkowska K. Lewandowska A. Stetkiewicz A. Borkowska A. 2009. Deficyty poznawcze i zaburzenia depresyjne u chorych po udarze mózgu. Postępy Psychiatrii i Neurol, (18), 255-262.

Wichowicz H. 2008. Czynniki ryzyka depresji poudarowej. Udar Mózgu,(10), 91–95.

Jadczuk A., Kaca-Oryńska M., Friedman A. (2009). Poziom depresji w ostrej fazie udaru mózgu w zależności od lokalizacji ogniska niedokrwiennego w dominującej lub niedominującej półkuli mózgu. Udar Mózgu, (11), 1–8.

Wichowicz H. (2008). Depresja poudarowa-zaburzenie biologiczne czy psychopochodne? Udar Mózgu, (10), 40–48.

Fudala M. Brola W. Czernicki J. (2013). Stan funkcjonalny chorych trzy lata po udarze mózgu w zależności od powikłań neurologicznych i ogólnomedycznych. Przegl Med Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów,(1), 7–20.

Bilikiewicz A. Matkowska-Białko D. (2004). Zaburzenia funkcji poznawczych a depresja. Udar Mózgu, (6), 27–37.

Opala G., Ochuduło S. (2005). Poudarowe zaburzenia poznawcze. Polski Przegląd Neurologiczny. (1), 35-43.

Mazur R. (2007). Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Via Medica, Gdańsk.

Ballard C., Rowan E., Stephens S. (2003). Prospectiwe follow- up study between 3 and 15 months after stroke: improvements and decline In cognitive function among dementi-free stroke survivors > 75 jears of age. Stroke, (34), 2440-2445.

Jodzio K., Biechowska D., Szurowska E. (2011). Neuropsychologiczna ocena zaburzeń kontroli wybranych funkcji poznawczych i motorycznych po udarze mózgu. Postępy Psychiatrii i Neurologii, (20), 251-257.

Spetruk P. Opala G. (2005). Wieloaspektowy charakter depresji występującej po udarze mózgu. Udar Mózgu, (7), 25–30.

Dobrzyńska E., Rymaszewska J., Kiejna A., (2007). Depresja u osób w wieku podeszłym. Psychogeriatria Polska. (4), 51-60.

Ziółkowska-Kochan M., Pracka D. (2003). Depresja po udarze mózgu. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej, (3), 203-208.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1182707

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)