Health behaviour of patients with unstable angina pectoris

Monika Bieniak, Robert Jan Łuczyk, Mariusz Wysokiński, Wiesław Fidecki

Abstract


Abstract

Introduction. The illnesses of the cardiovascular system are the biggest cause of death in Poland [9,10]. Unstable angina pectoris is the most frequently occurring manifestation of the acute coronary syndrome (ACS). It aggravates the severity of the course of ischaemic heart disease (IHD) and hence constitutes a direct threat to the life and health of the patient. Therefore, it seems well-based to encourage pro-healthy behaviour among patients with this disease [2,3,15].

The aim of the study. The aim of the study was to evaluate health behaviour of patients with unstable angina pectoris.

Material and method. The study was conducted from November of 2016 to February of 2017 in three hospitals in Lublin among 194 patients with unstable angina pectoris. In the study the diagnostic survey method alongside with polling technique was utilised. The research reference consisted of Inventory of The Health Behaviour (Inwentarz Zachowań Zdrowotnych, IZZ) and the authorial methodology.

Results. Patients with unstable angina pectoris described their health behaviour as ‘average’. The patients’ age, gender, level of education and place of residence influenced their health behaviour. The highest ratings were in the 61-70 years old category. A higher level of health behaviour was presented by women. The lowest ratings of health behaviour were given by patients with primary education. The ratings of health behaviour were higher among the inhabitants of urban areas.

Keywords: health behaviour, ischaemic heart disease, unstable angina pectoris


Keywords


health behaviour, ischaemic heart disease, unstable angina pectoris

Full Text:

PDF

References


Bibliography

Daniluk J., Jurkowska G. (red.): Zarys chorób wewnętrznych. Dla studentów pielęgniarstwa. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2005.

Dąbrowska B. (red.): Choroby układu krążenia. Schematy postępowania. Medycyna Praktyczna, Kraków 1997.

Fauci A. S., Braunwald E., Kasper D. L. i inni (red.): Interna Harrisona. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2009.

Gąsior M., Hawranka M., Poloński L. (red.): Podręcznik kardiologii. Lekarze

i studenci dla studentów i lekarzy. Medycyna Praktyczna, Kraków 2008.

Hudzik B., Szkodziński J.: Profilaktyka wtórna choroby wieńcowej. Choroby Serca i Naczyń 2008; 5(4): 186-189.

Kaszuba D., Nowicka A. (red.): Pielęgniarstwo kardiologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

Kłosiewicz-Latoszek L., Cybulska B.: Wpływ zdrowego stylu życia na zmniejszenie ryzyka zgonów sercowo- naczyniowych. Choroby Serca i Naczyń 2012; 9(5): 273- 281.

Kłosiewicz-Latoszek L., Szostak- Węgierek D.: Co dziś wiemy o czynnikach ryzyka choroby niedokrwiennej serca? Medycyna i Pasje 2009: 1(2): 24-30.

Kózka M., Majda A., Wróbel K.: Styl życia i ryzyko występowania ostrych zespołów wieńcowych. Problemy Higieny i Epidemiologii 2013; 94(4): 740- 746.

Łuczyk R., Juśko A., Łuczyk M., Krzyżanowska E., Plottke A.: Akceptacja choroby

w grupie pacjentów z niestabilną dusznicą bolesną. Journal of Education, Health and Sport 2016; 6(7): 453-470.

Mejer A., Irzmański R., Pawlicki L., Kowalski J.: Ocena stylu życia chorych po świeżo przebytym ostrym zespole wieńcowym oraz zakwalifikowanych do rehabilitacji kardiologicznej i zdrowych. Polski Merkuriusz Lekarski 2013; XXXV, (205): 39-42.

Pogorzelska H., Wołkanin- Bartnik J.: Mądry Polak po szkodzie?- Znajomość

i stosowanie zasad prewencji wtórnej przez pacjentów po 60. Roku życia po przebyciu ostrego zespołu wieńcowego. Czynniki Ryzyka 2009: (4): 24-32.

Szczepaniak-Chicheł L., Bręborowicz P., Grabicki M., i inni: Występowanie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca w populacji chorych z ostrym zespołem wieńcowym. Clinical and Experimental Medical Letters 2005; 46(3), 51-53.

Szkup M., Starczewska M., Skotnicka I., Jurczak A., Grochans E.: Ocena zachowań zdrowotnych pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu kardiochirurgicznego. Family Medicine & Primary Care Review 2014; 16(2): 169- 171.

Widomska-Czekajska T., Górajek-Jóźwik J. (red.): Encyklopedia dla pielęgniarek

i położnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1174001

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)