European founds and its using for tourist and recreation infrastructure development in region. The case of Słupsk Poviat

Krzysztof Parzych

Abstract


The aim of this article was an analysis of the using of the  european founds for tourist infrastructure development in tourist region. As case of study poviat Słupsk was used.  Analysis of the using of european founds in Słupsk poviat was used  from 2003 to 2006 year and from 2006 to 2013 year. As a source of the material  data of the Ministry of the Regional Development was used. The data show the most of the founds in the poviat was used in Słupsk, only small part of them was used form tourist development  Analysis show european founds are very important factor of economic development in Słupsk poviat.


Keywords


European founds, tourism, Słupsk poviat

Full Text:

PDF

References


Adamiak J., Kosiedowski W., Potoczek A., Słowińska B., Rola polityki regionalnej Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym i lokalnym Polski, Wyd. TNOiK, Toruń 2001

Charette P., 2004, Zarządzanie projektem. poradnik dla samorządów terytorialnych, Wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków

Dylewski M., Filipiak B., 2009, Zarządzanie finansami projektu europejskiego, Wyd. C.H. Beck, Warszawa

Golinowska S., Kawecka-Wyrzykowska E., Lutkowski K., Rowiński J., Sartorius W., Szlachta J., 2000, Skutki integracji z Unią Europejską dla Polski, Fundacja Edukacji Ekonomicznej Wydanie II, Warszawa. 2000

Grzeszczak T., 2009, Ocena Projektów Europejskich 2007-2013, Wyd. Placet, Warszawa 2009

Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wyd. PWN, Warszawa 1998

Kosiedowski W., Słowińska B., 2001, Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Wyd. TNOiK, Toruń 2001

Perkowski M., 2008, Prawo zarządzania projektami finansowymi z funduszy europejskich, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Kraków

Pietrzyk I., 2003, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wyd. PWN, Warszawa

Stawicki M., 2009, Wykorzystanie funduszy europejskich przez gminy w latach 2004–2009, Rozwój lokalny, wykorzystanie środków UE, rekomendacje dla samorządów, Warszawa

Wojtaszczyk K.A., Fundusze strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej, Wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2005

Zmyślony P., 2008, Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1171008

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)